Meedoen in de stad.

Iedere investering in democratie is de moeite waard. D66 zal zich blijven inzetten voor een open en transparantie politiek. De afgelopen periode hebben we stappen kunnen zetten, zoals het uitdaagrecht dat in de gemeente wordt ingevoerd. De gemeente kan lang niet alles zelf – en vaak kunnen inwoners het beter. Initiatieven vanuit de stad moeten alle ruimte krijgen, bijvoorbeeld door onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Iedereen doet mee in Maassluis. Jongeren krijgen van D66 een volwaardige stem in de gemeente, omdat zij nu nog te weinig mee kunnen praten over hun eigen toekomst.  
 
De nieuwe energie in de lokale politiek komt van D66. Er komt ruimte voor debat, waarin de inwoners een vaste plek krijgen. Geen vastgeklonken akkoorden, maar ruimte om van mening te verschillen. 
De gemeente gebruikt begrijpelijke taal, waardoor niemand achterblijft. Iedereen heeft dezelfde positie om mee te doen in de stad. D66 waardeert de verscheidenheid in de stad, met alle culturen, religies en persoonlijke overtuigingen. Waar onrecht wordt gedaan of mensen ongelijk behandeld worden om wie ze zijn, moeten we als samenleving samen opstaan. Dat vraagt ook wat van de gemeente, die bijvoorbeeld als werkgever het goede voorbeeld geeft. We zijn er trots op dat Maassluis een regenbooggemeente is. 
Om je vrij te kunnen voelen in de stad moet je er ook veilig zijn. In het verkeer, op straat, maar ook thuis en online.  

Sterke lokale democratie 

De gemeente staat voor steeds grotere opgaven en moet scherpe keuzes maken met het beperkte geld dat er is. Een politiek systeem dat niet tegemoetkomt aan de verwachtingen van veel mensen is een slechte basis om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Daarom is het noodzakelijk onze democratie te versterken en te verbreden. De besluiten van de gemeente hebben grote invloed op het dagelijks leven van onze inwoners. D66 wil de gemeenteraad goed toerusten en de lokale democratie versterken. Iedere euro die we in democratie investeren is welbesteed. 
 
We zien dat maar een kleine groep mensen actief is in de politiek van Maassluis. Deze groep is niet representatief voor de inwoners van Maassluis. Daarom moet het aantrekkelijker worden om de stap naar de politiek te maken. Een diverse raad vertegenwoordigt haar inwoners beter. Fractieondersteuning, cursussen om lokaal politiek actief te worden en een betere informatievoorziening vanuit het stadhuis helpen om de politiek toegankelijker te maken. 

 • Meer ruimte voor inwonersinitiatieven 
 • Fractie-ondersteuning uitbreiden 
 • Digitale hulpmiddelen gebruiken voor besluitvorming, zoals peilingen en consultaties 
 • Diversiteit in de politiek verbeteren 

Initiatieven uit de stad  

De beste ideeën voor Maassluis komen uit de stad. Het voorbeeld van de restauratie en heropening van de Monstersche Sluis bewijst dit. Het is voor inwoners echter niet makkelijk om met een initiatief de gemeente te bereiken en het daarna ook uit te voeren. D66 vindt dat de gemeente hier veel meer voor open moet staan. Duidelijkheid over de mogelijkheden die er zijn en eenvoud van de processen moeten hierbij voorop staan. Daarnaast moet er ook financiële ruimte zijn voor inwonersinitiatieven. Iedereen die er behoefte aan heeft, moet kunnen meedoen in onze democratie. Het draagvlak voor beslissingen van de politiek is hiervan afhankelijk. Helderheid over besluitvorming en de bijbehorende spelregels is vereist.  

 • Een jaarlijks bedrag vrijhouden voor initiatieven uit de stad 
 • Inwoners de mogelijkheid bieden om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten 
 • Gebruikmaken van door loting gevormde burgerfora of een Burgertop voor verschillende thema’s 
 • Duidelijke en begrijpelijke richtlijnen opstellen voor participatieprocessen 

Jongeren en politiek 

Je mag pas meestemmen over de politiek in je gemeente als je 18 bent, maar jongeren hebben veel goede ideeën die nu te weinig plek krijgen in de politiek. We beslissen over de stad en de toekomst van deze jongeren, terwijl zij hier niet over mee mogen praten. Dat is een gemiste kans.  

 • Een jongerenraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft 
 • Actief jongeren betrekken bij inwonerparticipatie  
 • Samenwerken met scholen in de stad om het gesprek tussen jongeren en de gemeente aan te jagen 
 • Online meer mogelijkheden bieden voor jongeren om gesprekken te starten met de gemeente 

Verkiezingen 

Eens in de vier jaar kiezen we de leden van de gemeenteraad. Verkiezingen zijn de basis voor de band tussen de kiezer en gekozene. De gemeente speelt hier een belangrijke rol, omdat zij ook andere verkiezingen organiseert. D66 vindt dat verkiezingen zo laagdrempelig mogelijk moeten worden georganiseerd, ook voor mensen met een beperking. Laaggeletterden, mensen met een fysieke handicap of met een functiebeperking moeten hun democratisch recht kunnen uitoefenen.  
Daarnaast staat D66 open voor het uitbreiden van stemmeningen tussen de verkiezingen door. Op lokaal niveau kan een correctief referendum een goed middel zijn om het draagvlak in de stad te vergroten.

 • Mogelijkheden voor een correctief referendum onderzoeken 
 • Toegankelijke stembureaus en informatie voor iedereen 

Transparant bestuur 

Democratie werkt alleen als het begrijpelijk, toegankelijk en transparant is. De gemeenteraad moet haar controlerende taak kunnen uitvoeren en inwoners moeten kunnen zien hoe en met welke argumenten een beslissing is genomen. In sommige gevallen betekent dit dat het stadhuis letterlijk binnenstebuiten moet worden gekeerd. Adviesraden en onze rekenkamercommissie spelen hierbij een belangrijke rol. Zij verdienen alle ruimte om hun belangrijke en onafhankelijke werk te kunnen doen. Voor het goed functioneren van de lokale democratie is journalistiek onmisbaar. Goede journalistiek kost geld en D66 heeft dit ervoor over. Wij willen een eigen of regionaal stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek, waar journalisten aanspraak op kunnen maken voor innovatieve of diepgravende journalistieke producties. Dit fonds moet onafhankelijk en objectief zijn. 
 
De gemeente moet ook transparant zijn over de privébelangen die bestuurders hebben. Het moet controleerbaar zijn of een wethouder of raadslid meepraat over een bedrijf of project waar hij of zij zelf een belang bij heeft. Dit soort vermenging van belangen moet altijd voorkomen worden. Als raadslid of wethouder dien je de hele stad. Ondermijnende criminaliteit kan grote invloed hebben op het lokale bestuur. Witwaspraktijken, omkoping en ondermijnende organisaties hebben geen plek in Maassluis.  

 • Een coalitieakkoord op hoofdlijnen 
 • Investeren in een sterke lokale journalistiek 
 • Een onafhankelijk stimuleringsfonds voor lokale onderzoeksjournalistiek 
 • De positie van de adviesraden versterken 
 • Openheid over (financiële) belangen van wethouders en raadsleden 
 • Krachtig optreden tegen ondermijnende criminaliteit 

Heldere communicatie 

De gemeente stuurt veel brieven naar onze inwoners en schrijft veel teksten met belangrijke informatie. De informatie hierin is vaak van groot belang, bijvoorbeeld voor het ontvangen van ondersteuning of het verkrijgen van vergunningen. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en rekenen. De overheid moet er aandacht aan besteden dat iedereen mee kan doen. D66 wil daarom dat de informatie voor iedereen begrijpelijk is. Ook moet er duidelijkheid zijn over wat je van de gemeente kan verwachten wanneer je een vraag stelt of een melding doet. De dienstverlening moet kortom een hoge standaard hebben.  

 • Duidelijke taal (B1-niveau) in brieven van de gemeente 
 • Eisen dat externe partijen, die rapporten voor de gemeente schrijven, korte duidelijke teksten produceren 
 • Aanscherping van de servicenormen van de gemeente 
 • Altijd een inhoudelijke reactie van de gemeente op een vraag of melding binnen 5 werkdagen 

Veiligheid 

Een veilige stad betekent dat je je vrij kunt voelen in je eigen omgeving. We treden in Maassluis hard op tegen misdaad en maken werk van onbeschoft gedrag. Kleinschalige overlast kan grote invloed hebben op een wijk of straat. Toezicht op wijkniveau juichen we daarom toe. Buurtpreventie en initiatieven als een buurtwhatsapp verdienen meer ruimte. Vast cameratoezicht moet tot een minimum worden beperkt, zolang er andere methoden zijn om te handhaven. Voor het gebruik van camera’s in de openbare ruimte gelden strenge regels en de gemeente moet zich hier ook aan houden. Uiteraard moeten we ook voorbereid zijn op grote incidenten, bijvoorbeeld voor ons milieu. Milieudelicten moeten op regionaal niveau worden aangepakt en in Maassluis verbieden we het afsteken van consumentenvuurwerk.  

 • Een verbod op het afsteken van vuurwerk  (zie ook duurzaamheid, milieu en natuur
 • Buurtpreventie en buurtwhatsapps blijven ondersteunen 
 • Strenge controle op milieudelicten in de omgeving van Maassluis 
 • Oefenen op rampenbestrijding, zowel voor milieu- als digitale rampen 
 • Handhaving op overlast in de wijk 
 • Geen uitbreiding van vast cameratoezicht in de stad 

Tegengaan van polarisatie 

Polarisatie komt steeds sterker naar voren in onze samenleving. Zowel tussen groepen inwoners, als tussen inwoners en de overheid. Toenemende spanningen en conflicten tussen groepen, nadelige effecten op de kwaliteit van besluitvorming en segregatie zijn negatieve gevolgen daarvan. Deze effecten passen niet in een harmonieuze samenleving. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld ongemak, onzekerheid en irritaties ontstaan in buurten, op scholen en op werk in Maassluis, is een integrale aanpak en preventieprogramma nodig. D66 zet zich in om de toenemende polarisatie in de samenleving tegen te gaan. 

 • Vroegtijdig signaleren en terugdringen met preventieprogramma’s 
 • Samenwerken met wijkagenten, jongerenwerkers, scholen en hulpverleners 

Altijd jezelf kunnen zijn  

Maassluis is een diverse stad, waarin ruimte is voor iedereen. D66 zet zich in voor een bredere acceptatie van LHBTIQ+‘ers in de stad en we dragen bij aan de acceptatie buiten Maassluis. De gemeente moet hierin een voorbeeld zijn voor andere werkgevers, maar ook in de stad moet Maassluis laten zien dat het een echte Regenboogstad is door samen met scholen, sportverenigingen en ouders de sociale veiligheid en acceptatie te bevorderen. 

 • Samen met onderwijsinstellingen en sportverenigingen aandacht besteden aan de acceptatie van LHBTIQ+’ers 
 • Extra aandacht en hulp bij meldingen van klachten over discriminatie van LHBTIQ+’ers 
 • De stedenband met de Hongaarse stad Hatvan verbreken