Algemene beschouwingen op kadernota 2023

In de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen heeft fractievoorzitter Tim Ravesteijn een algemene beschouwing gegeven op de kadernota 2023

Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de 1e termijn welke we schriftelijk hebben afgedaan. En dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van alle stukken. De stukken waren goed leesbaar en duidelijk.

Maar dan, daar zijn we weer. Een tweede algemene beschouwing in korte tijd, maar waarop eigenlijk? Want normaal gesproken geven we het college hier uitgangspunten mee voor de programmabegroting voor het komende jaar. Echter hebben we net het raadsakkoord vastgesteld, waar al deze uitgangspunten al in beschreven staan. Het raadsakkoord krijgt nog een financiële vertaling en dat is dan ook het beleid waar de raad het nieuwe college mee op pad stuurt.

Deze kadernota is opgesteld door het vorige college dat op het moment van opstellen demissionair was. Deze kadernota is dus beleidsarm en geeft alleen aan wat de financiële positie van de gemeente is in het licht van taken die we hoe dan ook uit moeten voeren.
Als we het dan hebben over tijd vrijmaken in onze agenda’s was de behandeling van deze kadernota misschien wel een kandidaat geweest om dit jaar anders in te steken.

Maar goed ook al gaat deze kadernota niet over politiek inhoudelijke zaken uit het raadsakkoord, het geeft wel doorkijkje voor de komende jaren en dat beeld is nog steeds niet rooskleurig.
Met het verschijnen van de meicirculaire ziet het beeld er wel iets rooskleuriger uit voor de jaren t/m 2025, met een plus voor dit jaar en een minder negatief resultaat voor de jaren erna. Echter in 2026 rijdt onze bus waarin iedereen van voor tot achter netjes verspreid zit regelrecht het ravijn in.

Het huidige kabinet geeft voor een hoop zaken incidenteel de financiële dekking en aangezien er in 2026 een ander kabinet is gelden deze toezeggingen maar tot 2026. In de eerste termijn hebben wij (net als veel andere partijen) het college opgeroepen om zich samen met andere gemeentebesturen in te blijven zetten voor duidelijkheid en structurele dekking. Dit is middels de resolutie: Zekerheid over de structurele financiën dan ook gebeurd op het afgelopen VNG congres.

In deze kadernota wordt nu gesproken om 520.000 euro als onvoorzien te reserveren. In de eerste termijn hebben wij het college oproepen om vast te blijven houden aan de 1% die is afgesproken in de nota toekomstbestendig begroten. Zeker met alle onzekerheden die samenhangen met de onvoorspelbare financiering vanuit het rijk. Wij zijn blij dit terug te lezen in de beantwoording van he college.

Voor nu willen wij het hierbij laten en ons vooral richten op de financiële vertaling van het raadsakkoord en alle plannen die we daarin met elkaar benoemd hebben en financiële uitdagingen om deze plannen te verwezenlijken.