Leidschendam-Voorburg als duurzame gemeente

De D66-voorstellen voor een duurzame, gezonde gemeente: educatie op alle duurzaamheidsthema’s, steun bij duurzame investeringen voor theaters en verenigingen, gerichte communicatie voor elke doelgroep, meer voorlichting voor aanvragen van borden voor een vuurwerkvrije zone – zijn alle toegezegd door de wethouder. D66 heeft verder het voortouw genomen voor een verkenning van lokale opwek van windenergie. De Raad nam de motie van D66, CU, GBLV, aan. Alleen CDA en VVD stemden tegen. D66 is blij dat het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 is aangenomen.

Charlotte Bos, raadslid D66, heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt om met heel veel mensen in gesprek te gaan over duurzaamheid: inwoners in Leidschendam, Stompwijk, en Voorburg, woningbezitters en huurders, ondernemers, agrariërs, vertegenwoordigers van stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg, van Stompwijk Energie Neutraal, Energy Common, vertegenwoordigers van cultuur, verenigingen. Bos: “Waardevolle en inspirerende gesprekken over wat voor gemeente wij willen doorgeven aan de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat we alle inwoners betrekken en iedereen profiteert van dit beleid? Hoe kiezen we voor een rechtvaardige, duurzame en leefbare toekomst voor ons allemaal. En hoe beginnen we vandaag met de oplossingen voor de uitdagingen van morgen?”
De klimaatverandering raakt ons allen, jong en oud. D66 heeft de wensen en zorgen zorgvuldig afgewogen en maakte zich sterk om deze signalen zo goed mogelijk te verwoorden. D66 vroeg aan wethouder Marcel Belt in de Raadsvergadering om concrete maatregelen en acties voor een duurzame en gezonde gemeente.

Wethouder Marcel Belt presenteert kabelgoot in Leidschendam-Voorburg. Beeld: D66

Collectiviteit

De klimaat verandering raakt ons allemaal, het terugdringen van de CO2 uitstoot heeft hoge prioriteit. Veel inwoners en ondernemers hebben last van hoge energieprijzen. De opwek van duurzame energie in de regio blijft achter waardoor de energietransitie dreigt te vertragen.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid schone energie op te wekken in en rond huis of onderneming. Via coöperaties in een lokaal energieproject kunnen inwoners wel profiteren van schone en betaalbare energie. Er zijn verschillende lokale, maatschappelijke initiatieven om als gemeenschap te investeren in een lokaal windproject. Dit geeft inwoners of ondernemers de mogelijkheid om hierin in coöperatieve vorm te investeren en van te profiteren, wat inwoners en bedrijven kan behoeden voor hoge energieprijzen in de toekomst. En veel windprojecten in het land al zijn gerealiseerd met breed draagvlak onder de bevolking en lokaal eigendom.
Raadslid Charlotte Bos heeft, in aansluiting op het eigen initiatief van inwoners en ondernemers, het voortouw genomen voor een verkenning van lokale opwek van windenergie. De motie hierover van D66, CU, GBLV, heeft de Raad aangenomen met steun van GL en PvdA. Alleen CDA en VVD stemden tegen het onderzoek.

Geen herhaling van zetten Zeeheldenkwartier

Bos: ‘We willen absoluut geen herhaling van zetten zoals bij het Zeeheldenkwartier. De motie vraagt het college om lokale initiatieven voor de opwek van windenergie in het buitengebied welwillend te benaderen. Wij denken dat het niet meer dan logisch is, om eerst een onderzoek met begrip van ieders rol en de Leidraad Participatie, samen met de initiatiefnemers deze initiatieven te onderzoeken op haalbaarheid en draagvlak.” Bos benadrukte in het debat in de Raad dat met het aannemen van deze motie er nog geen enkel windmolen staat. Het is een onderzoek, niet meer niet minder. Eerst een goed participatie proces. En het bij het onderzoek kunnen bestaande criteria, waaronder voor ruimtelijke inpassing, worden meegenomen, stelt Bos.
Verdere voorwaarden aan de initiatieven van inwoners zijn:
– mits er sprake is van (grotendeels) lokaal, coöperatief eigendom en winst;
– mits de wettelijke afstanden tot woningen worden aangehouden;
– mits overlast voor mens en dier zo veel mogelijk wordt voorkomen;
– na te gaan of het energienet in het buitengebied teruglevering van de opgewekte energie kan faciliteren.
D66 denkt dat het niet meer dan logisch is dat deze verkenning eerst terug komt in de raad aan het einde van 2023.

Bos heeft verder met succes gepleit voor een menu van educatie maatregelen op alle duurzaamheidsthema’s, steun bij duurzame investeringen zoals LED-verlichting voor theaters en verenigingen, en duidelijke, gerichte communicatie voor elke doelgroep, De wethouder steunde deze voorstellen.

Luchtkwaliteit

D66 maakte zich sterk voor intensieve voorlichting rondom het aanvragen van een bord voor een vuurwerkvrije buurt. “Vuurwerk op Oud en Nieuw veroorzaakt voor uren een slechte luchtkwaliteit. Daar kunnen inwoners zelf een stap inzetten. Inwoners die tijdens de jaarwisseling een vuurwerkvrije buurt willen, kunnen borden aanvragen bij de gemeente. Door die aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal vast te maken, geven ze aan dat dit een vrijwillige vuurwerkvrije zone is, aldus Bos. “Als elke buurt een vuurwerkvrije zone aanvraagt, hebben we een vuurwerkvrije gemeente met participatie van onderop.”