Hoofdpunten D66 Leiderdorp

Een groen, prettig en duurzaam dorp

 • We bouwen vooral woningen voor starters, senioren en doorstromers met minimaal 25% sociale woningbouw.
 • We behouden het groene karakter van Leiderdorp. Er komt geen bebouwing in de polders, we bouwen binnen de bebouwde kom. We ontwikkelen nieuwe bouwlocaties met respect voor de omgeving, het klimaat, bestaand groen en in goed overleg met bewoners. We zetten vol in op realisatie van woningbouw op de Baanderij.
 • Het kappen en aanplanten van bomen is in evenwicht. We richten groenbeleid en groenbeheer óók op het vergroten van biodiversiteit en natuurwaarden. We willen minder verharding en meer groen in tuinen en tegen gevels
 • We gebruiken onze grondstoffen circulair. We brengen de hoeveelheid restafval terug. We hanteren daarbij het principe ‘de vervuiler betaalt’. De gemeente blijft grofvuil en snoeiafval ophalen.
 • Samen met de inwoners maken we een wijkgerichte aanpak voor de warmtetransitie (van aardgas naar andere warmtebronnen). Bij opzet van een collectief warmtenet zijn leveringszekerheid, betaalbaarheid en individuele keuzevrijheid essentieel.
 • We stimuleren kleinschalige lokale energieopwekking. We steunen het werk van de energie-ambassadeurs.
 • We zorgen dat investeren in duurzaamheid rendabel is. We bieden laagdrempelige energie- en duurzaamheidscans aan. We stimuleren de aanleg van groene daken.
 • De bibliotheek blijft. We gaan laaggeletterdheid tegen. Er komt weer een bieb op school.
 • Er is ruimte voor kunstbeoefening door amateurs en voor kleinschalige culturele initiatieven. We stimuleren goede samenwerking tussen culturele organisaties onderling en met het onderwijs.
 • We stimuleren extensieve recreatie (zoals wandelen, fietsen, hardlopen, skeeleren, zwemmen, roeien en kanoën).

Een sociaal, gezond en veilig dorp

 • Samen met de onderwijsinstellingen die dat willen maken we een visie op onderwijs en begeleiding in basisonderwijs èn kinderopvang. Doel is een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar.
 • We sturen op bredere samenwerking in de regio tussen onderwijs en jeugdzorg bij ‘passend onderwijs’.
 • Schoolgebouwen zijn energie-efficiënt, duurzaam en hebben een goede ventilatie. Ze staan in een aangename groene en klimaatvriendelijke omgeving en hebben natuurvriendelijke speelpleinen. De gebouwen zijn goed toegankelijk voor gehandicapte kinderen of ouders.
 • Er zijn regionale afspraken over huisvesting van speciaal onderwijs, tweetalig onderwijs en internationaal onderwijs.
 • Er zijn middelen voor bewegingsonderwijs. We betrekken het zwembad hierbij.
 • We houden het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (MEC) in stand.
 • We organiseren zorg zo dicht mogelijk bij inwoners, waar mogelijk wijkgericht. We ondersteunen mantelzorgers.
 • Leiderdorp is toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel of een rollator.
 • Zorgbehoefte voor de Wmo wordt op deskundige wijze bepaald en indicaties worden helder onderbouwd.
 • We steunen initiatieven als De Derde Helft en Balkonbewegen.
 • Er zijn geen wachtlijsten in de jeugdzorg. We spelen snel in op ontwikkelingen in de zorgbehoefte. Het kind en het gezin staan centraal. We zetten vol in op preventie met oog voor het gezin en de (school)omgeving.
 • Iedereen van 0 tot 18 jaar heeft toegang tot jeugdhulp. Regelingen voor jeugd en jongvolwassenen sluiten goed aan.
 • Participatiebeleid is gericht op achterblijvers, het ‘granieten bestand’, jongeren en zzp’ers. We hebben aandacht voor armoede en schulden, laaggeletterdheid en vormen van onaangepast gedrag. We zetten sterk in op preventie en vroeg-signalering.
 • We gaan door met een eerlijk en evenwichtig sportbeleid voor alle verenigingen. We stimuleren daarnaast ook sporten en bewegen in ongeorganiseerd verband. Er zijn ook hiervoor voldoende geschikte terreinen, routes en parcoursen.
 • Alle inwoners van Leiderdorp moeten zich veilig kunnen voelen. Jong en oud kunnen veilig naar school, de winkel, de vereniging of sportclub. We hebben extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom de scholen.

Een bedrijvig en bereikbaar dorp

 • We steunen bestaande bedrijven en maken Leiderdorp aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven en hun werknemers. Een regionale insteek is hierbij belangrijk.
 • We helpen Leiderdorpse ondernemers duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
 • We begeleiden ondernemers op de Baanderij zorgvuldig bij de transformatie naar woon-werkgebied. We blijven werken aan verbetering en ontwikkeling van de Vitaliteitsboulevard en Wooon.
 • Er komt een goed ingepaste rondweg; we willen minder doorgaand (sluip)verkeer op lokale wegen. Samen met de omwonenden wordt de impact van de Leidse Ring Noord acceptabel gehouden.
 • Kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers zijn veilig in Leiderdorp. Over de Spanjaardsbrug wordt een veilige hoofdfietsroute naar Leiden gerealiseerd. We houden alle fietspaden veilig en breed en sluiten aan op het interlokale fietsnetwerk.
 • Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scooters
 • We voorkomen parkeertoerisme uit Leiden, maar willen betaald parkeren in Leiderdorp vermijden.
 • We streven naar een Transferium (P+R) op de Bospoort, aansluitend op een halte van de R-net lijn.
 • Bij het openbaar vervoer moet ook een goede wijkontsluiting in de gaten worden gehouden.

Bestuur en organisatie

 • We betrekken inwoners beter bij besluitvorming in de gemeente.
 • We bieden nog meer gemeentelijke diensten digitaal aan, maar we houden wel voldoende aandacht voor digitaal minder vaardige inwoners. Het loket in het gemeentehuis blijft.
 • We versterken de lokale journalistiek door bij te dragen aan een regionaal fonds, maar alleen als de Leiderdorpse media daar ook een beroep op kunnen doen.
 • We houden de gemeentelijke financiën gezond. We behouden belangrijke voorzieningen, zoals de bibliotheek, het MEC of het zwembad.
 • We hanteren een helder en transparant subsidiebeleid. Subsidies zijn altijd tijdelijk en worden alleen verstrekt als de ontvanger aantoonbaar bijdraagt aan gemeentelijke doelen.
 • We zijn voorstander van een zo hecht mogelijke samenwerking tussen zoveel mogelijk directe buurgemeenten. We dringen het aantal gemeenschappelijke regelingen in de Leidse Regio terug. Gemeentelijke herindeling is alleen bespreekbaar onder een aantal harde voorwaarden.