Onze Drijfveren

D66 Leiderdorp is een gedreven partij. Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in vijf ‘drijfveren’. Deze geven richting bij onze standpuntbepaling maar hebben niet de status van dogmatische waarheden

 • Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  D66 vertrouwt op de eigen kracht van Leiderdorpers. Zij weten vaak heel goed wat er in hun omgeving nodig is. Luisteren naar hen leidt tot betere oplossingen. D66 wil dat de gemeente de vindingrijkheid van inwoners ondersteunt en er ruimte aan geeft. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente toegankelijk is, zodat inwoners echt kunnen meepraten, meedenken en meedoen. Niet iedereen is echter even zelfredzaam. D66 wil dat de gemeente een vangnet verschaft voor wie dat echt nodig heeft en kansengelijkheid bevordert.
 • Denk en handel regionaal
  Inwoners en bedrijven moeten niet gehinderd worden door grenzen van overheden. Leiderdorp staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Veel daarvan kunnen door onze kleine gemeente niet meer goed alleen worden aangepakt. Er is intensieve samenwerking met andere gemeenten nodig. Samenwerking biedt op bijna alle terreinen kansen: op het vlak van zorg, economie en onderwijs, duurzaamheid en natuur, wonen, winkelen, vrije tijd en recreatie. Kansen om de sterke punten in de regio met elkaar in verbinding te brengen. Zo kunnen we een concurrerende en aantrekkelijke regio blijven.
  Er wordt al veel samengewerkt met omliggende gemeenten, in een veelheid aan samenwerkingsverbanden. Een groot deel van het gemeentelijk budget wordt binnen deze samenwerkingen uitgegeven, maar de invloed van gemeenteraadsleden hierop is beperkt. Wij vinden het belangrijk om de bestuurlijke spaghetti waarin onze gemeente zich bevindt aan te pakken. Op die manier kunnen we transparantie en democratische controle waarborgen.
 • Beloon prestatie en deel de welvaart en zorg
  Wij willen een dynamische, open samenleving. Een samenleving waarin iedereen in vrijheid de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen. Waarin iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Wij willen dat de gemeente ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen.
  Samenleven doe je niet alleen. Het is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Als de situatie zich voordoet dat meer asielzoekers in onze regio opgevangen moeten worden dan zal D66 daar welwillend naar kijken Zorg vanuit de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast zorgen mensen voor eigen familie, buren en vrienden. Wij staan hierbij voor keuzevrijheid, voor regie over het eigen leven. D66 wil ook in de zorg inzetten op zelfredzaamheid maar hulp bieden waar dat echt nodig is. Wie zorg nodig heeft, moet deze zorg krijgen. D66 vindt maatwerk en kwaliteit van zorg belangrijk.
 • Kiezen voor duurzaamheid
  D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een modern en vooruitstrevend dorp, waarin ook volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. D66 kiest daarom voor duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in duurzaamheid Leiderdorp aantrekkelijk houdt en economische groei mogelijk maakt. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren. De keuzes van vandaag moeten goed zijn voor morgen.
  D66 zoekt altijd naar innovatieve, creatieve en groene oplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ideeën van de Leiderdorpse inwoners. De gemeente heeft zelf een voorbeeldrol bij het zuinig omgaan met onze omgeving, zeker in Leiderdorp als kloppend hart tussen stad en land.
 • Koester de grondrechten en gedeelde waarden
  Vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst, zijn fundamentele waarden van onze samenleving. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat en privacy, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en gelden altijd, zonder uitzondering. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.