Zorg voor elkaar: het sociaal domein


Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

D66 wil dat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen in de samenleving. We stimuleren zelfredzaamheid, maar bieden laagdrempelige ondersteuning waar nodig. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij en goed en begrijpelijk informeren over alle regelingen in het sociale domein.

Speerpunten van D66

 • Aandacht voor de gezondheid van inwoners, met de nadruk op het voorkomen van ziekte: van nazorg naar voorzorg
 • Zorg en ondersteuning is bereikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft, waarbij we vertrouwen op de kracht van inwoners en professionals
 • Een veilige omgeving voor alle kinderen om op te groeien en hun talenten te ontwikkelen
 • Aandacht voor armoedebestrijding, werk en inkomen als basis voor het welzijn van inwoners


Van nazorg naar voorzorg

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we investeren in bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Wij willen:

 • Inwoners ondersteunen met initiatieven die de gezondheid bevorderen
 • Jongeren voorlichten over ongezond en risicovol gedrag, met name alcohol- en drugsgebruik en overgewicht
 • Investeren in sport en bewegen, zowel voor jongeren als voor volwassenen (zie Talentontwikkeling: Sport en bewegen)Zorg en ondersteuning voor iedereen die daar behoefte aan heeft

We zijn samen verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben.

Wij willen:

 • Laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning, met duidelijke aanspreekpunten, goede informatie over de mogelijkheden en simpele indicatieprocedures
 • Mantelzorgers adequaat ondersteunen om overbelasting te voorkomen
 • Initiatieven stimuleren gericht op het langer thuis laten wonen van ouderen, met waar nodig huishoudelijke ondersteuning
 • Nieuwe technologieën gebruiken om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk te verbeteren
 • Een ombudsfunctie waar inwoners terecht kunnen als ze problemen hebben met de gemeente
 • Ervoor zorgen dat openbare gebouwen en informatie van de gemeente toegankelijk zijn voor mensen met een beperkingEen veilige omgeving

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij.

Wij willen:

 • In crisissituaties binnen 24 uur ingrijpen. De toegang tot crisishulp is helder en er wordt zo snel mogelijk een regisseur benoemd
 • Uithuisplaatsingen moeten als het kan zo veel mogelijk worden vermeden, maar wanneer ze nodig zijn, moeten ze snel geregeld worden
 • Effectieve regionale samenwerking voor (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden
Aandacht voor armoedebestrijding, werk en inkomen

We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij. We kijken daarbij naar wat iemand kan en dragen bij aan de zelfstandigheid en ontwikkeling van de inwoners. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de oorzaken van armoede aan te pakken. Hierbij moet de menselijke maat altijd leidend zijn.

Wij willen:

 • De ruimte in de Participatiewet benutten
 • Inwoners met een bijstandsuitkering helpen om een arbeidsritme op te bouwen, door
 • proefplaatsingen, parttime of tijdelijk werk te stimuleren
 • Een maandelijkse toelage voor structureel vrijwilligerswerk toestaan, van maximaal €150,- per maand
 • De regelingen zo veel mogelijk vereenvoudigen, zodat ze begrijpelijk en toegankelijk zijn voor hen die er gebruik van (mogen) maken
 • Armoedeval voorkomen, bijvoorbeeld door werken met behoud van uitkering tijdelijk toe te staan of ontheffing te verlenen voor gemeentelijke belastingen
 • Intensief samenwerken met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken
 • Dat noodfondsen samenwerken met de bijstand om het vangnet voor bijstandsgerechtigden te verbreden
 • Speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid, waarbij we werkzoekenden ondersteunen om bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk relevante werkervaring op te doen
 • Samenwerken met onderwijsinstellingen en taalinstituten behouden om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren
 • Snelle en proactieve hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen
 • Meer aandacht voor verborgen armoede, vooral in gezinnen met kinderen
 • Praktische ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben
 • Alle onderdelen van het kindpakket proactief inzetten bij inwoners die voor één onderdeel bij de gemeente komen
 • Een sportpakket voor volwassenen
 • Een fietsvergoeding en/of busabonnement, om deelname aan de samenleving te stimuleren