Lokaal bestuur: samen zijn wij de gemeente

Het is voor veel Nederlanders niet duidelijk wat de gemeenteraad en het college precies doen en welke taken de gemeente uitvoert. Terwijl het takenpakket van gemeenten groeit, daalt het vertrouwen van Nederlanders in hun bestuurders. D66 wil daar verandering in brengen. Wij streven ernaar dat inwoners zich actief onderdeel voelen van de gemeente. Want de gemeente, dat zijn we samen!

De speerpunten van D66

 • Het gemeentebestuur is er voor de inwoners,
 • Besluiten in de gemeente worden op een open en transparante manier genomen,
 • Regionale samenwerking
 • Gezonde financiën.

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

D66 wil dat nieuwe ontwikkelingen in Kaag & Braassem zo veel mogelijk vanuit de inwoners komen. De gemeente kan hierbij ondersteunen, maar de noodzaak komt van de bewoners. Burgemeester en wethouders moeten dus samen met de gemeenschap gaan besturen. Inwoners kennen hun buurt het beste en weten wat er nodig is. Bij het maken van beleid willen wij van deze kennis gebruik maken.

Wij willen:

 • Meer aandacht voor initiatieven van inwoners
 • Daarom ontwikkelen we de ‘groene golf-ambtenaar’, die inwoners en ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures, door inwoners beter te helpen om hun initiatieven tot stand te brengen en hen te blijven betrekken bij het vervolg
 • Eén duidelijk contactpunt waar inwoners terecht kunnen met hun plannen
 • Heldere communicatie bij het betrekken van bewoners bij besluitvorming. Het moet daarbij duidelijk zijn welke rol en inspraak er wanneer van bewoners wordt verwacht. Bijvoorbeeld: bij een nieuwe wijk inventariseren of er meer behoefte is aan groen of aan speelgelegenheden
 • Dat inwoners directe inspraak krijgen op de besteding van budget, door middel van burgerbegrotingen en wijkbegrotingen
 • Dat bewoners die de komende jaren in Kaag & Braassem komen wonen ook laagdrempelig bij de gemeente terecht kunnen met hun plannen en ideeën, bijvoorbeeld door eenvoudig een raadsvoorstel in te kunnen dienen. Als zij hiervoor 100 handtekeningen verzamelen is de gemeenteraad verplicht dit in behandeling te nemen
 • Dat inwoners laagdrempelig amendementen kunnen indienen op voorstellen in de gemeenteraad. Dit maakt dat inwoners niet alleen voor of tegen kunnen zijn, maar ook alternatieven kunnen aanleveren die de gemeenteraad moet behandelen
 • Werken met de omgekeerde “right to challenge”. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke middelen daarmee gemoeid zijn, waarna we inwoners vragen of zij dit misschien beter, slimmer, goedkoper of anders kunnen, of dat de gemeente de taken zelf mag blijven doen
 • Ruime openingstijden van het gemeentehuis, ook ‘s avonds en in het weekend. Hierbij willen wij ook gebruik maken van digitale mogelijkheden, zoals videobellen
 • Een gemeenteapp met daarin onder andere: Praktische informatie (bijv. hondenuitlaatplekken). De mogelijkheid bewoners laagdrempelig om hun mening te vragen. De mogelijkheid besluitvorming openbaar te maken


Open en transparante besluitvorming


Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Het college wordt gecontroleerd door de gemeenteraad, maar ook anderen spelen daarbij ook een belangrijke rol, zoals lokale media.

Wij willen:

 • Dat het college zorgt voor een goede informatievoorziening naar inwoners (op taalniveau B1) maar ook naar de lokale media
 • Dat inwoners ook de mogelijkheid hebben om gemeente-informatie op papier te krijgen, mogelijk via de bibliotheken of afhaalpunten in de dorpen
 • Dat bestuurders, raadsleden en ambtenaren zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten en de schijn daarvan vermijden. Mogelijke belangenconflicten moeten op voorhand worden gemeld en bestuurders zijn altijd aanspreekbaar op mogelijke belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag. Daarvoor is een duidelijk integriteitsbeleid en een sterke klokkenluidersregeling nodig


Regionale samenwerking


Een sterk bestuur stapt over politieke tegenstellingen en grenzen heen, ook als samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is vaak effectief en onvermijdelijk, maar afspraken moeten wel democratisch zijn gemaakt en controleerbaar zijn.

Wij willen

 • Dat de gemeente Kaag & Braassem zelfstandig blijft
 • Samenwerken met andere plattelandsgemeenten, waarbij regelmatig wordt geëvalueerd of de samenwerking zijn (oorspronkelijke) doel en het lokale belang nog dient. De gemeenteraad moet samenwerkingsverbanden kunnen controleren. Deze afspraken moeten in de regel publiek zijn
 • Uitbreiding van de ondersteuning van de gemeenteraad, omdat het takenpakket te groot dreigt te worden door regionale samenwerking en decentralisatie


Gezonde financien

D66 is de partij van betrouwbare en transparante financiën. Houdbare overheidsfinanciën gaan over de keuze om geen geld op te maken dat je niet hebt. Om geen mooi weer te spelen, terwijl je de consequenties van je keuzes niet laat zien. Om je geen risico’s op de hals te halen die je niet aankunt.

Wij willen

 • Transparante gemeentefinanciën, waarbij inwoners kunnen zien waaraan hun belastinggeld wordt besteed. Doelen moeten helder worden omschreven en activiteiten om de doelen te behalen moeten meetbaar zijn
 • Financieel beleid samen mét de inwoners maken. We willen dat bewoners, bedrijven en organisaties direct worden betrokken bij het (financieel) beleid (bijvoorbeeld door burger- wijkbegrotingen). Ook bezuinigingen worden in samenspraak ingevuld
 • Tegenvallers niet opvangen door stijging van lokale lasten. Inwoners mogen een lokaal belastingtarief verwachten dat past bij de voorzieningen die Kaag & Braassem biedt. Bij financiële tegenvallers moet in eerste instantie worden gekeken naar de oorzaken van de tegenvallers, mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen.
 • Een vast percentage van de extra WOZ-som beschikbaar stellen voor ontwikkeling en beheer van groen. De komende jaren worden er meer huizen gebouwd in Kaag en Braassem. Dit zorgt voor een hogere som aan WOZ. Dit moet zijn beslag krijgen in de OZB.
 • De milieustraat op afspraak laten werken, waardoor personeel een stuk efficiënter kan worden ingezet. Om te bevorderen dat inwoners vooraf een afspraak maken voor het inleveren van afval, wil D66 dat de eerste 1 m3 de komende jaren gratis is voor iedereen met een afspraak.