Wonen in een groene en gezonde leefomgeving


Iedereen heeft de ruimte om te wonen en te leven in een gezonde en groene leefomgeving.

De politieke keuzes van nu over de inrichting van de ruimte beïnvloeden ook de leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom hebben wij duidelijke ideeën over wat voor soort samenleving we willen. D66 wil een duurzame toekomst in een sociale samenleving, waarin mensen met elkaar verbonden zijn. We gaan tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken.
Kaag & Braassem heeft een rijk verenigingsleven. De vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat inwoners in verenigingsverband sporten en met kunst en cultuur bezig zijn, zijn enorm waardevol. De vereniging is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen met een verschillende achtergrond.

De speerpunten van D66

 • Een passende woning voor elke levensfase
 • Een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen
 • Minder hinder van Schiphol


Een passende woning voor elke levensfase


Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. We sturen op bouwprojecten die bijdragen aan de woningbehoefte in de (lokale) samenleving.

Wij willen:

 • Nieuwe huizen zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom bouwen. Hierdoor versterken we de dorpskernen en behouden we de mogelijkheid om het landschap te beschermen en te investeren in de uitbreiding van de natuur
 • Afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties om meer betaalbare woningen te bouwen; 25% van alle woningen moeten sociale huurwoningen zijn, 5% sociale koopwoningen en 40% middenhuur en -koop. We willen overheveling voorkomen
 • Meer huizen bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Voor jongeren, stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles en senioren
 • Eigen initiatief voor woningen en groepswoonvormen ondersteunen en faciliteren
 • Doorstroming stimuleren waardoor scheefwonen wordt tegengegaan en voor iedereen een passende woning beschikbaar komt
 • Een versnellingsplan om te zorgen dat wooninitiatieven sneller tot stand kunnen komen, waarbij inwoners
 • vanaf het begin betrokken worden – projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben hierbij een participatieverplichting
 • Creatieve oplossingen voor de woningnood stimuleren, zoals meer mogelijkheden voor transformatie van bestaande gebouwen naar woningen en tijdelijke woningen als buffer, bijvoorbeeld tiny houses en containerwoningen
 • (Lokale) ondernemers stimuleren om goedkope huurwoningen voor starters en ouderen te realiseren in de private sector. We maken hier afspraken over en geven een uitzondering op de percentageregels
 • De mogelijkheid om woningen te splitsen, waarbij de gemeente de leges betaalt
 • Hoogbouw toestaan mits deze past bij de locatie
 • Een actiever grondbeleid. We doen dit voorzichtig en kleinschalig om woningbouw voor specifieke doelgroepen, jongeren/ouderen mogelijk te maken
 • Dat de omgevingsvisie wordt ontwikkeld in samenspraak met buurgemeenten en de provincie, want kwaliteit ontstaat door samenwerkingEen groene en gezonde leefomgeving

Iedereen heeft recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, ontspannen en ontmoeten. We willen voor iedereen een plek om te wonen en te werken, maar ook voor iedereen een plek om te ontspannen. Dit geeft soms wrijving. D66 maakt expliciet onderscheid tussen intensief beheerd openbaar groen (gazon, perken en parken), agrarisch groen (weilanden en akkers) en (semi)natuurlijk groen (natuur).

Wij willen

 • Geen natuur meer opofferen en wel nieuwe natuurgebieden aanleggen. Wanneer natuur toch sneuvelt willen wij dat dit gecompenseerd wordt
 • Natuurbeheer door agrariërs en particuliere grondeigenaren bevorderen
 • De biodiversiteit bevorderen door het aanleggen van meer tiny forests, bijensnelwegen, natuurvriendelijke oevers en het kleurkeurmaaibeleid
 • De ecologische hoofdstructuur (Natuur Netwerk Nederland) in Kaag & Braassem versterken door meer gebieden te bestemmen als natuur
 • Een gemeentevisie op het natuurbeleid
 • Dat voor elke boom die door de gemeente wordt gekapt een nieuwe boom wordt geplant of dat de opname van CO2 op een andere manier wordt gecompenseerd
 • Meer groen in de openbare ruimte, met minstens 45 m2 openbaar groen per nieuwgebouwde woning. We willen stijgen in de ranking van groenste gemeente van Nederland
 • Wij willen het rijke verenigingsleven in Kaag & Braassem behouden.Minder hinder van Schiphol


D66 Kaag & Braassem zet zich samen met de regio actief in voor een nieuwe, frisse en eigentijdse blik op de toekomst van Schiphol. Een toekomst waarin het belang dat inwoners hebben bij voldoende nachtrust en een gezonde en schone leefomgeving aandacht krijgt.

Wij willen

 • Geen tweede Kaagbaan
 • Afbouw van het aantal nachtvluchten: in stappen terug naar 0
 • Een stop op het gebruik van het ‘aantal gehinderden’ als maat voor beoordeling van geluidhinder
 • Ontwikkeling van een fijnmazig, betrouwbaar meetnetwerk
 • Verbetering van de kwaliteit van geluidberekeningen
 • Geen vastlegging van een toegestaan maximumaantal vluchten vóórdat deze aangescherpte normen zijn vastgesteld. Het maximaal aantal toegestane vluchten moet volgen uit de nieuwe normen en mag niet vooruitlopend daarop worden vergund
 • Dat de luchtvaart als ‘normale sector’ binnen het Klimaatakkoord en binnen de regelgeving van de Omgevingswet wordt gebracht. Een uitzonderingspositie is niet meer van deze tijd