Verkeer en mobiliteit

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer

Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Maar deze keuzes hebben ook consequenties voor andere mensen en onze leefomgeving. Auto’s stoten fijnstof uit en op de plek van een geparkeerde auto kan geen speelplek of boom staan. D66 wil keuzes maken die zo min mogelijk negatieve bijeffecten hebben. Zo krijgt iedereen de kans om zich makkelijk, snel, schoon en veilig te verplaatsen.

Speerpunten van D66

  • Schone en veilige mobiliteit stimuleren
  • Efficiënt openbaar vervoer


Schone en veilige mobiliteit stimuleren

Wij willen:

1. Goed verlichte trottoirs die overal zonder obstakels bruikbaar zijn voor voetgangers, rolstoelen, kinderwagens en rollators
2. Olifantenpaadjes (onbedoelde afsteekpaadjes die gebruikers van fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd zelf hebben gemaakt) erkennen en officieel en veilig maken
3. Veiligheid van wandelaars en fietsers bevorderen door overbodige palen, veeroosters en druppels te verwijderen

4. Ruimte voor de fiets

  • Ruime en overdekte fietsenstallingen bij het OV
  • Veilige fietspaden binnen de bebouwde kom en aparte fietspaden buiten de bebouwde kom
  • Aansluiting van de driehoek Schiphol-Alphen a/d Rijn-Leiden op het landelijk netwerk Snelfietsroutes, via Kaag & Braassem

5. De huidige fietspontjes behouden en onderzoeken of het aantal kan worden uitgebreid
6. Sluipverkeer tegengaan in Kaag & Braassem

Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen te behouden en waar nodig uit te breiden (Zie ook: punt 5 – Energietransitie)Efficiënt openbaar vervoer

Wij willen:

1. Het openbaar vervoer verbeteren om wijken en dorpen beter bereikbaar te houden of te maken; voor de dorpen onderling, maar zeker ook richting grote steden
2. In elke kern een OV-hub waar van ‘s morgens vroeg tot middernacht twee keer per uur een bus rijdt
3. De frequentie en capaciteit van het OV verruimen, zodat het OV een volwaardig alternatief wordt voor de auto

  • Uitbreiding van de bussneldiensten in de driehoek Schiphol-Alphen a/d Rijn-Leiden, via Kaag & Braassem
  • Betere aansluiting van bus- en treindiensten. We kijken naar aansluitingen op Randstadrail en mogelijke metro Hoofddorp

4. De veerpont van Kaag behouden