Veiligheid

De gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners, zodat mensen in vrijheid kunnen bewegen en keuzes maken.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente, maar inwoners hebben hierin zelf ook een verantwoordelijkheid.

Speerpunten van D66

 • Voorkomen van criminaliteit en radicalisering
 • Meer aandacht voor ondermijning
 • Handhaving


Voorkomen van criminaliteit en radicalisering

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid in het dorp. D66 vindt het belangrijk om de gevoelens van onrust serieus te nemen maar ons niet te laten leiden door angst.

Wij willen:

 • Buurtpreventie faciliteren, het politiekeurmerk stimuleren en initiatieven van inwoners ondersteunen
 • Dat inwoners gemakkelijk contact kunnen maken met de politie en wijkagenten samen optrekken met welzijnswerkers
 • Behoud van de wijkagent in alle kernen, zodat we kunnen blijven inspelen op lokale problemen
 • Blijvende aandacht voor alcohol- en drugsproblematiek
 • Goede samenwerking tussen gemeente, scholen, jongerenwerk, zorginstellingen, private initiatieven en de
 • politie, met een integrale aanpak rondom een individuele jongere
 • Dat de gemeente zorgt dat de openbare ruimte netjes blijft, want een schoon dorp kent minder criminaliteit en overlast
 • Dat de gemeente haar digitale veiligheid goed op orde heeft, met gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude tegen te gaan. Preventie is van groot belang.

Meer aandacht voor ondermijning

Bij ondermijnende criminaliteit wordt misbruik gemaakt van kwetsbare plekken in de samenleving, om drugs af te zetten, geld wit te wassen en dekmantels te creëren. De grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen.

Ondermijning klinkt voor veel mensen als iets dat ver van hun bed gebeurt. Toch is dit een belangrijk onderwerp. Denk niet alleen aan criminele inmenging in de gemeentepolitiek, maar ook aan mensenhandel bij arbeidsmigranten en het werven van jongeren om als geldezels te fungeren.

D66 wil strenge controles en een harde aanpak waar nodig, als maar voorkomen wordt dat vooringenomenheid een rol gaat spelen en rechtsgelijkheid onder druk komt te staan.

Wij willen:

 • Meer aandacht voor het probleem van ondermijning
 • Regionale samenwerking voor het tegengaan van georganiseerde criminaliteit
 • Zowel investeren in toezicht en handhaving als in preventie van ondermijning

Handhaving

Wanneer preventie niet heeft gewerkt is het nodig dat politie of buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) handhaven. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en een goede samenwerking.

Wij willen:

 • Dat in het overleg tussen burgemeester, openbaar ministerie en politie (driehoeksoverleg) afspraken worden gemaakt over de inzet van de politie op prioriteiten per dorp
 • Een goede samenwerking en duidelijke verdeling van rollen en taken tussen de politie en BOA’s
 • Een effectief gemeentelijk veiligheidsbeleid, waarbij we samenwerken binnen de veiligheidsregio. Goede regionale samenwerking zorgt dat lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd en is essentieel bij crisissituaties
 • Dat in onze waterrijke gemeente de politie te water meer zichtbaar wordt en vaker surveilleert
 • Een consumentenvuurwerkverbod; in plaats daarvan worden vuurwerkshows georganiseerd tijdens de jaarwisseling