Sport en bewegen

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Speerpunt van D66

  • Sport en bewegen bevorderen: gezonde inwoners hebben minder zorg nodig


Sport en bewegen bevorderen

D66 wil sport en bewegen bevorderen door de openbare ruimte aantrekkelijk in te richten, sporten en bewegen op school te bevorderen, minder actieve groepen in de samenleving te stimuleren en (on)georganiseerde en commerciële sport te faciliteren. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van sportaccommodaties zoals sporthallen en zwembaden. Het beheer en de exploitatie ervan kan niet alléén worden overgelaten aan welwillende vrijwilligers.

Wij willen:

1. Sporten en bewegen bevorderen voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassen en senioren Om dit te bereiken willen we:

  • Sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren met veilig en schoon openbaar groen om in te spelen en te sporten
  • Meer aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen, zoals skateplekken, basketbalpleintjes en speelplaatsen, en voor ouderen plekken om buiten te kunnen bewegen
  • De fiets-, wandel-, en ruiterpaden uitbreiden
  • Dat Kaag & Braassem bij het sluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars,
  • woningbouwcoöperaties en andere actoren bij nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, afspraken maakt die bijdragen aan een ‘groene en beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen
  • De twee zwembaden, de Tweesprong en de Kleine Oase, in onze gemeente behouden.

2. Sporten en bewegen voor alle kinderen bevorderen via het onderwijs. Daardoor worden alle kinderen bereikt, zowel tijdens als buiten schooltijd.
Om dit te bereiken willen we:

  • Vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs op de basisschool behouden
  • Een vergoeding voor sportactiviteiten behouden in de kindpakketten van Kaag & Braassem
  • Initiatieven zoals ‘’Kies je Sport’’ stimuleren

3. Multifunctionaliteit bij nieuwbouw van accommodaties, waardoor blijvend aan de veranderende vraag van de inwoners kan worden voldaan