Onderwijs

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Onderwijs is de belangrijkste factor voor gelijke kansen en persoonlijke ontwikkeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen.

Speerpunten van D66

  • Kinderopvang en basisschool op één locatie, met toegang tot opvang voor elk kind
  • Een rijke schooldag, met buitenschoolse activiteiten (muziekles, sport, etc.), cultuuronderwijs en muziek in de klas, meer gymonderwijs en het doelgericht aanpakken van leerachterstanden


Kinderopvang en basisschool op één locatie

D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. Daarom zijn we voor brede scholen die niet alleen goed onderwijs, maar ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur aanbieden. Door dit brede aanbod kan de school inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en achterstanden tijdig signaleren. Een brede school is daarnaast een ontmoetingsplaats in het dorp, waar mensen bij elkaar komen.

Wij willen:

  • Integrale kindcentra (IKC’s) realiseren in dorpen met een bestaande basisschool, zodat de school als ontmoetingsplek niet verloren gaat en de dorpen aantrekkelijk blijven voor (nieuwe) inwoners
  • Voor- en vroegschoolse opvang voor kinderen met een achterstand, zonder kosten voor ouders/verzorgers behouden
  • Peuteropvang voor iedereen toegankelijk houden, met een inkomensafhankelijke bijdrage
  • Een veilige, duurzame, energieneutrale leeromgeving voor alle kinderen
  • Dat onze (jeugd)zorg aansluit op het passend onderwijs, zodat het individuele kind de beste begeleiding krijgt
  • Een ambitieuze onderwijsagenda uitwerken, met goede samenwerking tussen schoolbesturen, onderwijzend personeel, ondersteuners en kernteam


Een rijke schooldag

D66 wil dat kinderen gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken. Een rijke schooldag, met buitenschoolse activiteiten (muziekles, sport, etc.), cultuuronderwijs en muziek in de klas, meer gymonderwijs en het doelgericht aanpakken van leerachterstanden, draagt hieraan bij.

Wij willen:

  • Vakleerkrachten voor specifieke vakken, zoals lichamelijke opvoeding, muziek en handvaardigheid
  • Schooltuinen en groene schoolpleinen, waar kinderen zich kunnen verwonderen en kunnen ontdekken