Lokale economie en werk

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en bieden mensen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de samenleving. D66 wil dat Kaag & Braassem een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat heeft. We vertrouwen daarnaast op de eigen kracht van mensen. Zij komen onderling vaak tot betere, efficiëntere en rechtvaardigere oplossingen dan de overheid. De gemeente stelt kaders die ruimte scheppen voor ondernemers.

Speerpunten van D66

 • Ruimte voor ondernemen en innoveren, met minder regels
 • Een eerlijke kans op werk voor iedereen, waarbij we eerst oog hebben voor de mens en dan pas voor de
 • regels
 • Samenwerken met andere gemeenten en instanties in de regio
 • Ruimte voor recreatie


Ruimte voor ondernemen en innoveren

D66 wil ruimte voor particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren. De regels voor ondernemers moeten eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. Innovatie kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom ondersteunen wij inwoners en ondernemers die deze oplossingen ontwikkelen.

Wij willen:

 • Minder regels: elke regel moet zijn (oorspronkelijke) doel dienen
 • Waar mogelijk een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht
 • Dat werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd na goed overleg en communicatie met
 • ondernemers en inwoners
 • Ondernemers de ruimte geven voor functievermenging
 • Ruimte voor toekomstbestendige glastuinbouw op de aangewezen plekken
 • Doorgaan met het, in samenwerking met bewoners en ondernemers, doorontwikkelen van het gebied
 • Floraweg-Geestweg in Roelofarendsveen naar een toekomstbestendig transformatiegebied


Eerlijke kans op werk voor iedereen

D66 wil dat iedereen de kans krijgt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij te dragen aan onze gemeente. Werk biedt mensen de mogelijkheid om zich te ontplooien, leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. We helpen mensen die structureel weinig kansen krijgen om een baan te vinden die bij hen past.

Wij willen:

 • Mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden, door goede samenwerking met het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven
 • Mensen met een uitkering stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering. Ook als hiervoor buiten de lijntjes moet worden gekleurd en bijvoorbeeld niet-reguliere kosten moeten worden vergoed die bijdragen aan de mogelijkheid tot betaald werk


Regionaal samenwerken

D66 is ervan overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, detailhandel en vestigingsklimaat. Veel mensen werken in een andere gemeente en voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken met andere gemeenten en de provincie.

Wij willen:

 • Samenwerken bij gebiedspromotie, om werknemers, bedrijven en toeristen naar het gebied te trekken
 • Samenwerken op het gebied van subsidies
 • Samenwerkingen tussen scholen en bedrijven stimuleren


Ruimte voor recreatie

Onze gemeente heeft de recreant veel te bieden, met een open landschap en veel water. Recreatieve initiatieven stimuleren de werkgelegenheid in onze dorpen.

Wij willen:

 • Recreatieve ontwikkelingen stimuleren die aansluiten bij de cultuurhistorische geschiedenis en de landschappelijke waarden van Kaag & Braassem
 • Vooral de water- en natuurrecreatie bevorderen
 • Het huidige beleid van kleinschalige recreatieve voorzieningen bij bestaande bebouwing voortzetten
 • Recreatiewoningen toestaan die maximaal 60 m2 groot zijn
 • Toiletten in de openbare ruimte en kleedruimtes bij openbare zwemplekken. Bij de lopende ontwikkeling
 • van een zwemstrandje willen wij ook ruimte bieden aan kleinschalige horeca
 • Samenwerken met andere recreatie-initiatieven in de regio