Energietransitie en Duurzaamheid


We stappen samen over naar duurzame energie, zo snel mogelijk.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische kansen biedt en wil duurzaam ondernemen stimuleren. We vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en ervoor moet zorgen dat er geen tweedeling ontstaat tussen arm en rijk.

Speerpunten van D66

 • We lopen als gemeente zelf voorop in de energietransitie, met zonnepanelen, isolatie, warmtepompen en windenergie op gemeentegrond en -gebouwen
 • We helpen inwoners om mee te doen in de energietransitie
 • Bewoners praten en profiteren mee
 • Investeren in verduurzaming
 • Duurzaam ondernemerschap stimuleren, met aandacht voor biodiversiteit
 • Duurzaam bouwen, voor een energieneutrale gemeente
 • Duurzaam afvalbeleid


Vooroplopen in de energietransitie

D66 wil dat de gemeente Kaag & Braassem energieneutraal wordt door zowel energie te besparen als duurzaam op te wekken en wil hierbij een voorloper zijn in de regio. We stimuleren de energietransitie met subsidies en voorrangsbeleid, maar stellen ook normen en nemen CO2-uitstoot mee als criterium in aanbestedingen.

Wij willen:

 • Dat Kaag & Braassem het regionaal opgestelde plan voor de energietransitie zorgvuldig implementeert
 • Dat Kaag & Braassem het goede voorbeeld geeft:
 • Gemeentegebouwen zijn energieneutraal
 • Bij vervanging van gemeenteauto’s elektrische auto’s aanschaffen
 • Alleen groene energie inkopen
 • Dat regels die verduurzaming in de weg staan, worden geschrapt
 • In de openbare ruimte kijken naar het plaatsen van lantaarnpalen met zonnepanelen
 • Waar mogelijk parkeerplaatsen met zonnepanelen, zodat de ruimte efficiënt wordt gebruiktInwoners helpen om mee te doen

D66 wil dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. We willen bewoners hier dan ook zo veel mogelijk mee ondersteunen.

Wij willen:

 • Inwoners zo veel mogelijk verleiden om hun huizen te verduurzamen
 • De energiecoach behouden
 • Geen leges voor duurzaamheidsverbouwingen
 • De duurzaamheidslening uitbreiden maar ook andere initiatieven verwelkomen, zoals het ‘woningabonnement’ voor bewoners van een huurhuis
 • Dat Kaag & Braassem het gebruik van elektrische auto’s (maar ook andere voertuigen, zoals scooters, boten) stimuleert door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken met vergunningen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid van autoladen via lantaarnpalen
 • Autodelen stimuleren, waarbij we streven naar minimaal één deelauto in elk dorp

Bewoners praten en profiteren mee

De energietransitie wordt door inwoners soms ervaren als een ver van hun bed show, waarover boven hun hoofd wordt beslist. Dit terwijl de energietransitie een uitdaging is voor ons allemaal, die ook kansen biedt. D66 wil dan ook dat alle bewoners meedoen in en meeprofiteren van de energietransitie.

Wij willen samenwerken:

 • De oprichting van energiecoöperaties stimuleren
 • Inwoners en ondernemers kunnen financieel meeprofiteren door als investeerders mede-eigenaar te worden van bijvoorbeeld een windmolen of zonneparkWij willen verantwoord omgaan met water en groen:

 • Groene initiatieven van bewoners stimuleren
 • Ideeën van wijkbewoners meenemen in plannen voor vergroening
 • Verstening van tuinen tegengaan
 • Regenwater zo veel mogelijk direct afvoeren naar sloten


Investeren in verduurzaming

D66 wil op een verantwoorde en doordachte manier omgaan met de verantwoordelijkheid van de gemeente Kaag & Braassem in de energietransitie.

Wij willen:

 • Het advies van PARK (Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) volgen, waarbij het Groene Hart vrij blijft van grootschalige energie-opwek
 • Als windmolens toch nodig zijn in onze gemeente dan stellen wij harde voorwaarden aan de plaatsing daarvan: geen overlast of hinder voor onze inwoners, ook niet bij plaatsing langs de HSL/A4, de N11 en de N207
 • Het plaatsen van zonnepanelen op daken en langs (snel)wegen (indien mogelijk verwerkt in een geluidscherm) stimuleren en openstaan voor zonneparken op percelen met een agrarische bestemming
 • Afspraken met woningcorporaties vastleggen om hun vastgoed energieneutraal te maken
 • Bij nieuw af te sluiten contracten worden energiezuinige en zo veel mogelijk energieneutrale woningen gebouwd. Waar mogelijk worden bestaande contracten aangepast


Duurzaam ondernemerscha
p

We willen zuinig zijn op ons open landschap en op een duurzame, rendabele manier voedsel verbouwen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en een gemeente die ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze oplossingen te ontwikkelen. D66 vindt biodiversiteit belangrijk en is daarbij voorstander van duurzame initiatieven zoals het Land van Ons.

Wij willen:

 • Duurzaam, groen en energieneutraal ondernemerschap stimuleren
 • Agrarische ondernemers de mogelijkheid geven om een bijdrage te leveren aan landschap, natuur en biodiversiteit. We stimuleren de kringloop- en natuurinclusieve landbouw: boeren voor natuur


Duurzaam bouwe
n

D66 wil dat Kaag & Braassem zo snel mogelijk energieneutraal wordt. Om dat te bereiken moeten we nu beginnen, ook in de bouw.

Wij willen:

 • Dat er alleen nog maar nul-op-de-meter woningen worden gerealiseerd
 • Alle bestaande woningen verduurzamen, door woningcorporaties de opdracht te geven hun woningvoorraad te verduurzamen en duurzame initiatieven van particulieren te stimuleren


Duurzaam afvalbeleid

D66 wil dat ook het afvalbeleid bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. We werken verder met de ontwikkeling van Afval naar grondstof en ontwikkelen het diftarsysteem (waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden) door tot omgekeerd inzamelen

Wij willen:

 • Omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval wordt gescheiden in een nascheidingsinstallatie
 • Bij het afvalbrengstation de mogelijkheid aanbieden om de eerste kuub afval gratis aan te leveren
 • Dat de extra opbrengsten van het ophalen van oud papier terechtkomen bij de verenigingen die het ophalen