Hilversum is een duurzame, gezonde en groene stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Dit willen we verder versterken. Daar is actie voor nodig. Actie op het gebied van duurzaamheid en vergroening is niet alleen urgent voor onze inwoners, maar juist ook voor de toekomstige generaties. Wij zetten alles op alles om in ieder geval minimaal de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Ook blijven we ons inzetten voor de bescherming van groen en biodiversiteit binnen en buiten de stad en de zorg voor schone lucht.

Hilversum duurzaam

Afgelopen zomer verscheen het alarmerende IPCC-rapport. De aarde warmt sneller op dan gedacht. Met alle gevolgen van dien, zoals extreme weersomstandigheden met hitte, droogte en zware regenval. Dat hebben we ook in Hilversum gemerkt. Het is volgens D66 overduidelijk dat het gedrag van de mens de belangrijkste oorzaak is van de klimaatveranderingen. Daarom moeten we als mens ook ingrijpen. Acties rondom klimaatverandering vormen de grootste uitdaging van nu. Wij nemen als D66 Hilversum onze verantwoordelijkheid, stropen onze mouwen op en komen met oplossingen voor de klimaatproblematiek. Uitstellen is wat ons betreft geen optie meer. D66 wil dat de gemeente de klimaatcrisis erkent en bij alle beleidsbeslissingen de gevolgen voor het klimaat meeneemt in de besluitvorming.

Hilversum loopt voorop

Hilversum kan vooroplopen door actief haar bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering te vergroten. Dat vraagt wat van de stad en de inwoners van Hilversum, maar biedt ook kansen. Voor een duurzame toekomst moeten we andere keuzes maken. Dat betekent anders leven, anders werken, anders reizen en anders consumeren. D66 ziet een Hilversum waar zuinig omgegaan wordt met energie. Isoleren helpt. Stroom wordt bij voorkeur lokaal opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Waar het kan, stappen we van het aardgas af en verwarmen we met warmtepompen en duurzame warmtenetten. D66 Hilversum wil dat de gemeente regie gaat pakken in de warmtetransitie door actief op zoek te gaan naar alternatieve duurzame warmtebronnen. En door een grondige analyse per wijk te maken van de potentie voor zowel individuele als collectieve verwarmingstechnieken.

Verduurzaming betekent ook meer openbaar vervoer en elektrisch of ander schoon personenvervoer. D66 Hilversum wil grondstoffen hergebruiken, repareren en recyclen. De technologie op dit gebied gaat razendsnel. Wij zien economische kansen, die werkgelegenheid met zich meebrengen. Dat vraagt een stevige gemeentelijke regierol als het gaat om het doen van onderzoek naar en de uitrol van warmtenetten of andere vormen van energiedragers, het voeren van het goede gesprek en het managen van het proces over locaties voor zonnepanelen en mogelijk ook windmolens. Dit alles is nodig voor het realiseren van scherp geformuleerde doelstellingen.

Duurzaamheid voor iedereen

Wij willen dat iedereen mee kan doen met het verduurzamen van Hilversum. D66 Hilversum wil dat de gemeente mee investeert in duurzaamheidsinitiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven en bij het verduurzamen van hun panden. Voor het verduurzamen van woningen zet D66 Hilversum in op alle woningen, zowel oud- als nieuwbouw, maar ook monumenten en woningen die onder beschermd stadsgezicht vallen. D66 Hilversum wil dat de gemeente met haar bewoners naar oplossingen zoekt voor tegenstrijdigheden tussen duurzaamheidsinitiatieven en beleid over monumentenzorg en beschermd stadsgezicht.
 
D66 Hilversum wil dat de gemeente en partners de regie pakken bij het gezamenlijk isoleren van private woningen, huizenblokken, straten en wijken. De gemeente benadert de bewoners en eigenaren om deze te ontzorgen door de isolering collectief aan te bieden. Gelijktijdig kan de gemeente de bewoners financieel bij staan door per huishouden te wijzen op de mogelijkheden van de bestaande duurzaamheidsleningen als deze van toepassing zijn. Op deze manier zal Hilversum grote stappen in de groene richting nemen.

 • Als gemeente een stevige regierol pakken in het verduurzamen van woningen, scholen en bedrijven. Onze ambitie is dat de komende vier jaar op alle grote daarvoor geschikte daken zonnepanelen komen te liggen.
 • Vol inzetten op het verder verkennen van de mogelijkheden voor collectieve warmtenetten in Hilversum met als voornaamste bronnen: diepe aardwarmte (geothermie), warmte uit oppervlaktewater en grondwater. Zo zijn er meerdere Hilversumse wijken waar warmte uit oppervlaktewater kansrijk is als warmtebron, bijvoorbeeld in de Kerkelanden.
 • Een zorgvuldig proces opzetten om samen met de inwoners locaties te zoeken voor zonneparken op de grond en te kijken of er toch geen mogelijkheden zijn voor windmolens en daarna een zorgvuldig proces van realisatie. Het streven is dat burgers financieel kunnen participeren in en profiteren van wind- en zonneparken.
 • Flexibeler omgaan met de verduurzaming van monumenten en woningen die onder beschermd stadsgezicht vallen en proactief met bewoners meedenken over het bereiken van oplossingen voor knelpunten.
 • Bij conflicterende regelgeving het duurzaamheidsbelang altijd laten prevaleren. Dit kan worden geregeld met een veegbepaling voor de bestemmingsplannen.
 • Zorgen dat de gemeente haar inwoners ondersteunt bij het verduurzamen van de woningen, ook met financiële prikkels.
 • Ervoor zorgen dat duurzaamheid bij alle portefeuilles in de gemeente een van de basispunten wordt.

Hilversum groen

De Hilversumse natuur is prachtig, kent een rijke historie en is een groot goed voor iedere inwoner. D66 Hilversum zet zich daarom volop in om de natuur in en rondom Hilversum te behouden en te versterken en wil de natuur nog meer de stad inhalen. D66 Hilversum wil ervoor zorgen dat ook komende generaties van deze rijkdom kunnen genieten.

 • Consequent kiezen voor het bouwen binnen de bestaande stedelijke grenzen. Zo zal Hilversum nieuwe inwoners welkom kunnen heten zonder dat de omliggende natuur wordt aangetast.
 • Onszelf inzetten voor actieve samenwerkingen met andere gemeenten, het Goois Natuurreservaat en andere partijen in het Gooi om de heide, karakteristieke waterlanden en de bosrijke omgeving te behouden en te versterken.
 • Binnenstedelijk zet D66 Hilversum zich in voor vergroening. Steen zal steeds meer ruimte maken voor groen (Operatie Steenbreek) om de biodiversiteit te vergroten en hittestress tegen te gaan.
 • Inzetten op natuurinclusief bouwen, bijvoorbeeld door de aanleg van verticaal groen om zo letterlijk lucht te geven aan de binnenstad. D66 wil meer groene (én “blauwe”) ruimte binnen Hilversum. De binnenstedelijke biodiversiteit wordt versterkt door het plaatsen van verschillende bloemen en planten die insecten aantrekken.
 • Vergroening (bv. groene daken) stimuleren door bedrijven, organisaties en bewoners.
 • Zorgen dat de gemeente de openbare ruimte vergroent en verduurzaamt bij onderhoud.
 • Ervoor zorgen dat Hilversum ook een stad is waar (wilde-, en huis-) dieren fijn kunnen verblijven. We zetten in op het verbeteren van het welzijn van dieren en we zorgen voor een breed gedragen en samenhangend beleid.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.