Kansrijk onderwijs

Beeld: D66

D66 Hilversum wil een Hilversum waarin opgroeien fijn is. Er is een groot en divers onderwijsaanbod, waardoor iedereen een kwalitatief goede school kan vinden binnen Hilversum. Voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, is er goede ondersteuning. Zo worden er voor elk kind gelijke kansen gecreëerd op school en op weg naar de arbeidsmarkt. D66 wil verder werken aan de bevindingen uit de onderwijsenquête van 2021. De mening van de jongeren zelf is daarbij belangrijk. D66 Hilversum wil jongeren laten meepraten over de vormgeving van hun toekomst! Alle facetten van opgroeien in Hilversum hebben aandacht nodig. Het beleid hierop is maar ten dele aanwezig en dan nog versnipperd. Daarom staat D66 Hilversum voor het opstellen van een integraal jeugdbeleid. Je bent niet uitgeleerd als je 18 wordt: ook volwassenen moeten “een leven lang” kunnen leren. Zo worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor nieuwkomers is een snelle integratie belangrijk. Taal en een diploma zijn daarbij essentieel.

Een goede start

Het creëren van gelijke kansen begint al voordat een kind naar de basisschool gaat: D66 Hilversum streeft daarom naar deelname van alle peuters aan een voorschoolse voorziening (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). Hiermee zorgen we ervoor dat kinderen met verschillende sociaaleconomische achtergronden elkaar écht gaan tegenkomen. Door een kwalitatief goede opvang in Hilversum te bieden kunnen zij spelenderwijs hun talenten ontwikkelen en worden achterstanden ingelopen. De overgang naar de basisschool moet soepeler worden door verdere samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kind Centra.
 
De aanmelding voor de basisschool verloopt steeds moeizamer voor veel ouders. Er zijn veel meer aanmeldingen van kinderen op basisscholen dan dat er kinderen zijn in Hilversum. Dit komt doordat ouders kinderen vaak op meerdere scholen inschrijven om zo verzekerd te zijn van een plek. Scholen moeten hierdoor wachtlijsten bijhouden wat een steeds vroegere aanmelding tot gevolg heeft. Door het centraal regelen van de inschrijving is er voor ieder kind een passende plek en hoeven scholen in hun voorbereiding geen rekening te houden met een onrealistisch toekomstig leerlingenaantal.

Passend onderwijs
voor ieder kind

D66 wil dat voor alle Hilversumse kinderen passend (basis- en voortgezet) onderwijs beschikbaar is op het eigen niveau in combinatie met hulp of ondersteuning die deze kinderen nodig hebben. Of leerlingen nu een beperking of een leerprobleem hebben of hoogbegaafd zijn, D66 Hilversum wil het onderwijs laten voorzien in de specifieke behoeften van leerlingen. Het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen is essentieel voor een goede start van hun volwassen leven. Aandacht voor taalproblematiek moet een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs zijn. Kinderen mogen niet onnodig thuiszitten. Daarnaast wil D66 dat jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om kinderen optimaal te begeleiden. Als passend onderwijs niet mogelijk is, moeten er voldoende andere ontplooiingskansen beschikbaar zijn.

Geslaagde doorstroom
en uitstroom

In Hilversum ontwikkelen kinderen hun talent en nemen zij deel aan het onderwijs. Meestal verloopt dat zonder problemen, maar soms is dat niet het geval. D66 Hilversum wil dat de inzet erop is gericht dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie op zak. Er ligt een grote opgave om kwetsbare jongeren naar een passende plek in de samenleving te begeleiden en duurzaam te ondersteunen. Meer aandacht moet uitgaan naar verbetering van de overgangen van school naar school en van school naar werk of dagbesteding. Ook is een effectieve samenwerking tussen ketenpartners nodig om een zo goed mogelijke doorgaande leerlijn te realiseren.

Goede schoolgebouwen

De afgelopen periode is er een ambitieus Huisvestingsplan voor scholen vastgesteld voor de komende 15 jaar. Bestaande gebouwen worden gemoderniseerd en verduurzaamd. De nieuwe Internationale School op het Arenapark biedt kansen voor een clustering van diverse vormen van internationaal onderwijs (COBO/ISK). D66 Hilversum wil dat schoolpleinen extra aandacht krijgen. D66 Hilversum staat voor verdere verduurzaming en vergroening van Hilversum. In dat kader bevordert zij de vergroening van schoolpleinen zodat kinderen vrijer met de natuur kunnen leren omgaan en hun creativiteit en sportiviteit optimaal wordt bevorderd. Vele schoolpleinen zijn al vergroend en opgeknapt, maar andere pleinen moeten nog worden aangepakt.

  • Alle peuters laten deelnemen aan een voorschoolse voorziening. We gaan een visie ontwikkelen op kinderopvang om de aansluiting op het onderwijs, de toegankelijkheid en de spreiding te verbeteren.
  • Taalachterstanden zo vroeg mogelijk signaleren en verhelpen.
  • Passend onderwijs voor ieder kind op de school van de voorkeur van de ouders en het kind. In combinatie met hulp of ondersteuning indien nodig.
  • D66 Hilversum wil dat de gemeente de regie pakt bij het organiseren van betere overgangen bij schoolwisselingen, onderwijs-zorgarrangementen en bij de aansluiting van school op de praktijk. Dit alles zonder belemmerende bureaucratie.
  • Scholen stimuleren om in de lessen aandacht te besteden aan seksuele vorming, waarin voorlichting over seksuele geaardheid, genderdiversiteit en inclusiviteit een plaats hebben. Dit al dan niet ondersteund door bijvoorbeeld de GGD.
  • Onderzoeken of een centrale inschrijving voor de basisschool bijdraagt aan de kansengelijkheid bij inschrijving.
  • D66 Hilversum vindt het opstellen van integraal jeugdbeleid belangrijk.
  • De jeugd betrekken bij ontwikkeling van beleid: de jeugd mag meepraten, denken en werken aan/met het beleid van de gemeente.
  • Wij staan voor een leven lang ontwikkelen, zodat voor iedere Hilversummer mogelijkheden bestaan om aan het werk te gaan en te blijven.
  • Samen met scholen en andere partijen zoals Mediacluster Hilversum een aanpak realiseren voor digitale geletterdheid.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.