Cultuur voor iedereen

Beeld: D66

Hilversum is een levendige stad en daar zijn we trots op. D66 Hilversum wil de levendigheid van de stad blijven vasthouden en vergroten. We staan voor meer culturele activiteiten en evenementen met voor ieder wat wils. Dat maakt Hilversum nog aantrekkelijker. D66 Hilversum wil de cultuur daarom blijven stimuleren in al zijn vormen: op straat en in verenigingen, in haar erfgoed en creatie, professioneel en amateur. Leven is bewegen en daarom heeft Hilversum veel ruimte voor sport in al haar vormen, samen en individueel. Prettig leven vraagt ook om veiligheid. D66 Hilversum wil daarin aandacht voor handhaving, maar ook voor het voorkomen van onveiligheid. Hilversum is een vrije stad, waar iedereen, ongeacht afkomst, uiterlijk, religie of seksuele voorkeur zichzelf moet kunnen zijn.

Cultuur voor alle Hilversummers

Voor D66 Hilversum is cultuur geen luxegoed, maar een inspiratiebron en een motor voor ontwikkeling. Een bloeiend cultureel leven is een essentieel onderdeel van een bruisend Hilversum en ook goed voor de economie. D66 Hilversum wil meer investeren in cultuur. Omdat Hilversum een creatieve (media-)stad is, omdat cultuur de stad aantrekkelijk maakt als woon- en vestigingsplaats en omdat cultuur bijdraagt aan een goed en zinvol leven in Hilversum voor iedereen. Daarnaast willen we stimuleren dat culturele instellingen meer ondernemen zodat er daardoor financiële ruimte komt voor vormen van cultuur met een kleiner publiek. D66 Hilversum vindt het belangrijk dat cultuur beschikbaar is voor alle Hilversummers.

Meer festivals, concerten
en manifestaties

In de afgelopen jaren vinden in Hilversum steeds meer evenementen plaats. Dat vinden we belangrijk en willen we zo houden. D66 ziet evenementen als een plaats voor verbinding, ontspanning en ontdekking.

Broedplaatsen stimuleren

D66 Hilversum wil dat de gemeente, in samenwerking met vastgoedpartijen, culturele broedplaatsen organiseren voor creatieve makers. In het geval van leegstand kunnen galerieruimtes, ateliers, living labs en creatieve samenscholingsplekken ontstaan. Wij willen dit stimuleren en faciliteren, door te bemiddelen, regelvrije zones in te stellen of door het openstellen van eigen vastgoed. Ook moet hier ruimte zijn voor jongeren om te experimenteren en ideeën concreet te maken.

Amateurkunsten toegankelijker

D66 Hilversum wil structurelere aandacht voor kunst in het algemeen. Dit omdat kunst het leven kan verrijken en cognitieve vaardigheden die nodig zijn om je als mens te kunnen ontwikkelen stimuleert en vergroot. Het beoefenen van kunst kost veel tijd en energie. D66 Hilversum wil hier zijn waardering voor tonen. Daarom willen wij meer en een structurelere aandacht voor investering, toegankelijkheid in wijken en buurten, vernieuwing en verdere ontwikkeling van amateurkunsten in onze gemeente. Amateurkunsten moeten beter toegankelijk worden voor iedereen in Hilversum.

Cultuureducatie bevorderen

Cultuureducatie vormt de bakermat voor kunst in onze samenleving. D66 Hilversum koestert de kunstsector en wil daarom kunsteducatie voor iedereen blijven bevorderen. Cultuureducatie betekent zelf muziek maken, toneelschrijven en spelen, tekenen, schilderen, fotograferen, dansen et cetera. Maar cultuureducatie betekent ook bezoek aan voorstellingen, musea en cultureel erfgoed. Samengevat staat cultuureducatie voor creativiteitsontwikkeling, buiten het kader leren denken en doen, leren experimenteren en doen van onderzoek en het leren reflecteren. Dit zijn zeer waardevolle en noodzakelijk te leren vaardigheden voor een leven in de 21ste eeuw.

Samen aanvullende middelen werven voor kunst en cultuur

Financiële middelen voor kunst en cultuur kunnen deels ook buiten de gemeentelijke begroting worden gevonden. Nederland kent tal van lokale, regionale en landelijke private én publieke fondsen die een financiële bijdrage kunnen leveren aan de culturele ambities binnen de gemeente. Ook zijn er op Europees niveau mogelijkheden. D66 Hilversum wil dat de gemeente samen met het lokale culturele veld aanvullende middelen werft voor kunst en cultuur.

Meer kunst in de
openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte vergroot het gevoel van welzijn en heeft een positief effect in de wijk waar kunst te vinden is. Inwoners waarderen hun leefomgeving hoger als er kunst in de wijk is. De 1% regeling faciliteert dit. Deze regeling schrijft voor dat er een percentage van de aanneemsom van projecten die met publiek geld worden gefinancierd, zal worden besteed aan kunst. D66 Hilversum wil deze regeling toepassen en wil daar zoveel mogelijk kunstenaars uit de gemeente of regio bij betrekken.

Erfgoed behouden

Hilversum heeft prachtig erfgoed. Door deze gebouwen en plekken te behouden én te ontsluiten voor een breed publiek, wordt niet alleen kennis van het verleden gestimuleerd maar tegelijkertijd een link gelegd naar het heden en de toekomst. Dit erfgoed draagt bij aan het toerisme en daarmee aan onze economie. D66 Hilversum wil het Hilversumse erfgoed duurzaam onderhouden en toegankelijk maken voor een breder publiek.

 • De culturele basisinfrastructuur verstevigen. Culturele voorzieningen moeten voor alle Hilversummers bereikbaar zijn (zowel financieel als praktisch). Te denken valt hierbij aan onze Bibliotheek, Museum Hilversum, Filmtheater Hilversum, Grafisch Atelier, Dudok Architectuur Centrum, Vorstin en Globe.
 • Mogelijkheden benutten om alle culturele partners (ook meer privaat vormgegeven partners zoals MCO, Gooiland, Beeld en Geluid, Vue, het Metropole Orkest en Groot Omroepkoor) met elkaar te laten samenwerken en zich met elkaar te laten verbinden.
 • Meer uitgeven aan cultuur zodat cultuur beschikbaar wordt en blijft voor alle Hilversummers.
 • Cultuureducatie op scholen actief stimuleren.
 • Culturele activiteiten ook plaats laten vinden in de wijken.
 • De Kerkbrink omvormen tot een Media-Cultuurplein, zodat dit het kloppende hart van Hilversum wordt.

Betere sportvoorzieningen

Hilversum is gezegend met een prachtige sportinfrastructuur en bloeiende sportverenigingen. D66 Hilversum wil deze infrastructuur en het verenigingsleven verder uitbouwen. De kansen hiervoor liggen met name bij het Arenapark voor het oprapen. D66 Hilversum wil structureel aandacht voor sportstimulering onder jongeren. Dat geven we vorm samen met de sportverenigingen, de scholen en de buurtsportcoaches. De positieve effecten voor de gezondheid en deelname aan de samenleving zijn enorm. D66 Hilversum zoekt daarvoor naar mogelijkheden.
 
De openbare sport- en speelplekken moeten veilig, inclusief, groen en prettig zijn om in te verblijven. D66 Hilversum wil daarom het kwaliteitsniveau van deze plekken verhogen. Mensen die buiten verenigingsverband willen sporten moeten ook bediend worden. Een voorbeeld hiervan zijn de bij Anna’s Hoeve gerealiseerde fitnesstoestellen buiten en het Calisthenicsparkje bij Station Mediapark. D66 Hilversum steunt het idee dat in andere wijken dergelijke faciliteiten worden gerealiseerd.
 
Ieder kind moet elke dag kunnen buitenspelen in een veilige omgeving. D66 Hilversum vindt dat dit mogelijk moet zijn in elke wijk of buurt. Zeker met het oog op verdichting van de stad vraagt dit aandacht vanuit de gemeente. Hierbij zijn ingerichte plekken, zoals voetbal en basketbalveldjes net zo essentieel als de basis speelplek met een glijbaan of een huisje. Bij (her)inrichting is participatie van de omgeving essentieel en kan tegelijkertijd ruimte worden geboden aan vergroenen van de stad of bijvoorbeeld wateropslag. Ook dient gekeken te worden naar inclusief spelen, wat betekent dat iedereen met of zonder beperking hiervan gebruik kan maken.

 • Investeren in sport- en spelmanifestaties.
 • Actief inzetten op het aantrekken van sport-georiënteerde bedrijven.
 • Uitbreiding bevorderen van buitenspeel- en sportruimte voor kinderen en jongeren.
 • Onszelf inzetten om sport en spel voor iedereen met en zonder beperking toegankelijk te maken.

Krachtige buurten

Hilversum bestaat uit krachtige buurten die ieder hun eigen identiteit hebben. D66 Hilversum vindt buurtgericht werken belangrijk. Daarbij bedoelen we buurten in de volledige omvang van fysieke, economische, veiligheids-, (mede)zeggenschap, dienstverlenings-, culturele en sociale aspecten. Onze inwoners weten het beste wat er in hun directe leefomgeving moet gebeuren. We willen geen organisatievorm voor buurten opleggen, maar het gesprek aan gaan om te kijken wat er is en wat er mogelijk is. Initiatieven van mensen moeten het uitgangspunt vormen voor de gemeente. Niet de politieke wensen, maar wat mensen voor zichzelf en samen met anderen kunnen doen is belangrijk en kan prima functioneren. Dat vraagt soms loslaten en faciliteren van de gemeente. Wijkwethouders en buurtcoördinatoren van de gemeente spelen hier een cruciale rol.

 • Per buurt een integrale uitvoeringsagenda met bijbehorend buurtbudget opstellen, in overleg met de buurt.
 • De inwoners laten meepraten, bijvoorbeeld over de (her)inrichting van speel- en sportplekken. Hiervoor is transparantie nodig over de planning en de staat van onderhoud van deze plekken zodat duidelijk is wanneer inwoners op een logisch moment kunnen aanhaken.

Hilversum veiliger

Veiligheid is essentieel voor een prettig leefklimaat. Een veilig Hilversum vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, onveilige situaties en overlast. De gemeente heeft de inwoners en de partners nodig om het veiligheidsgevoel te verbeteren en overlastsituaties aan te pakken. Zichtbare politie en handhaving, die (her)kennen en gekend worden, zijn belangrijk. D66 Hilversum zet in op preventie en steunt bijvoorbeeld de inzet van buurtouders en straatambassadeurs om hangjeugd aan te spreken en hen te betrekken bij sociale activiteiten. Vaak spelen bij jongeren achterliggende zorgkwesties een rol en hebben zij op diverse leefgebieden problemen. Daarom is een aanpak in samenwerking met alle partners belangrijk. Veiligheid zit niet alleen in harde cijfers, maar ook in een veiligheidsgevoel.
Fraude, corruptie, afpersing, drugs, milieucriminaliteit, witwassen, oplichting en belastingontduiking kunnen leiden tot het verzwakken of ondermijnen van de Hilversumse samenleving. D66 Hilversum wil een stevige aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De toenemende digitalisering biedt zowel het individu als de samenleving grote voordelen. Bijna alles gaat sneller en makkelijker. Werken, contact onderhouden met vrienden, met instanties, geldzaken regelen, shoppen et cetera – het kan allemaal online. Naast alle voordelen brengt een gedigitaliseerde samenleving ook nieuwe risico’s met zich mee. D66 Hilversum wil dat de gemeente zich optimaal kan verweren tegen digitale criminaliteit om te voorkomen dat inwoners last krijgen van verstoringen.  

 • Inzetten op preventie van criminaliteit.
 • Onszelf hard maken voor een zichtbare en aanwezige politie en handhaving.
 • Prioriteiten stellen op het gebied van veiligheid: overlast, de verkeersveiligheid, ondermijning en digitale veiligheid.
 • Onszelf inzetten voor meer digitale geletterdheid van de inwoners om ze in staat te stellen volwaardig mee te doen met, en weerbaar te maken voor,  de digitale wereld.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.