Goed vangnet aan zorg en ondersteuning

Beeld: D66 Hilversum

Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven extra zorg of ondersteuning nodig, al dan niet tijdelijk. Sommige mensen zijn zelfs langdurig aangewezen op de solidariteit van de samenleving. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen. De eigen kracht van mensen is zeer waardevol en draagt bij aan een zorgzame samenleving. D66 Hilversum wil dat de gemeente deze kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Waar dat niet lukt biedt de gemeente een vangnet. D66 Hilversum staat voor een stad waarin alle Hilversummers, ongeacht eventuele beperkingen, kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen inrichten.

Kansen op werk voor iedereen

Iedereen verdient gelijke kansen. Toch is het voor ouderen, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een beperking moeilijk om een baan te vinden. Werkgevers moeten bewust worden gemaakt van aanwezige voor(oor)delen. D66 Hilversum wil dat de gemeente goede begeleiding biedt aan mensen voor wie het moeilijk is een baan te vinden. D66 Hilversum gaat daarbij uit van het principe dat werken loont. De Tomingroep is in deze een goede partner en ontwikkelt zich tot een gedegen en succesvol werkleerbedrijf. D66 Hilversum neemt als uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking, waar mogelijk, bij een reguliere werkgever aan de slag gaan. Mocht werken niet mogelijk zijn, dan is er voldoende perspectief om een zinvolle dagbesteding te hebben. Bij het invullen van vacatures en het bieden van werkervaringsplekken geeft de gemeente Hilversum het goede voorbeeld. Het is zaak dat mensen zich goed en blijvend kunnen ontplooien in hun werk. Voorkomen dat mensen zonder baan komen te zitten is beter dan genezen. Waar nodig krijgen mensen de kans zich om te scholen naar een functie binnen een sector waar meer baankansen zijn en/of naar een functie die beter aansluit op hun kwaliteiten. Dat helpt bij het tegengaan van tekorten van de nodige arbeidskrachten in sectoren als horeca, techniek, zorg en ICT. Goede initiatieven als Zorgstart en het Wijkleerbedrijf moeten worden uitgebouwd, ook naar andere sectoren toe.

Een leven lang ontwikkelen

Mensen zijn nooit uitgeleerd. De steeds sneller veranderende wereld vraagt van ons dat we een leven lang blijven leren. Voor D66 Hilversum geldt dat iedereen moet kunnen blijven meedoen, ook mensen zonder startkwalificatie of mensen die zich willen laten omscholen. Wij willen dat er voldoende mogelijkheden zijn om zowel op jongere als op latere leeftijd uitstekend en betaalbaar onderwijs in Hilversum te kunnen volgen. Wij vinden het belangrijk om mensen te helpen met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. In Hilversum zijn er veel volwassenen die de taal niet voldoende machtig zijn. D66 Hilversum wil daarom verder met het professioneel en gedegen bestrijden van laaggeletterdheid.
 
Nieuwkomers krijgen vanaf 2022 de kans om op een nieuwe manier in te burgeren. D66 Hilversum wil dat we zorgen dat mensen de best mogelijke start in Hilversum krijgen door samen met iedere nieuwkomer een plan voor zijn of haar inburgering te maken. Ook hier geldt “Een leven lang leren”. Juist de contacten met andere Hilversummers maken dat mensen beter mee kunnen doen.

 • D66 Hilversum wil dat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt.
 • Werken aan een Human Capital Agenda voor ’t Gooi om ervoor te zorgen dat er voldoende opgeleid talent in de regio beschikbaar is om de economie duurzaam te versterken.
 • We blijven ons inzetten voor het bieden van begeleiding aan mensen voor wie het moeilijk is een baan te vinden. D66 Hilversum bouwt initiatieven als Zorgstart en het Wijkleerbedrijf uit naar andere sectoren.
 • Als gemeente Hilversum zelf het goede voorbeeld geven door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaringsplekken te bieden of deze in dienst te nemen.
 • Ervoor zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor iedere inwoner om ook op latere leeftijd uitstekend en betaalbaar onderwijs te kunnen volgen.
 • Verdergaan met het professioneel en gedegen bestrijden van laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
 • Nieuwkomers de best mogelijke start geven in Hilversum door een inburgeringsplan te maken.
 • Werk maken van een laagdrempelig regionaal werkcentrum, waar bewoners en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met werk te maken heeft.

Inzetten op goede zorg

D66 Hilversum staat voor een stad waarin alle Hilversummers, ongeacht eventuele beperkingen, kunnen rekenen op een vangnet wanneer dat nodig blijkt te zijn. D66 Hilversum gaat daarbij uit van de eigen kracht van mensen. Deze kracht is zeer waardevol en draagt bij aan een zorgzame samenleving. D66 Hilversum wil dat de gemeente deze kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van inwoners ondersteunt en ruimte geeft. D66 Hilversum gaat uit van het principe dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom wil D66 Hilversum dat de gemeente meer inzet op preventie van zorgklachten naast uiteraard goede zorg.

We gaan uit van de eigen kracht van mensen, maar laten niemand vallen. Jeugdzorg en WMO zijn belangrijke taken die de gemeente uitvoert. D66 Hilversum wil de kwaliteit van de zorg op hoog niveau houden. We zetten in om wachtlijsten weg te werken. Tegelijkertijd werken we aan een efficiënt zorgsysteem, waarbij nog steeds persoonlijke zorg geboden kan worden.

Mantelzorgers ondersteunen

Door de hervormingen in het sociale domein zorgen steeds meer Hilversummers met elkaar en voor elkaar. Mantelzorgers zijn daarbij onmisbaar; zij zorgen langdurig voor hun naasten. Hierdoor komen zij soms in de knel met hun andere verplichtingen op het gebied van werk, onderwijs en gezin. Het risico van overbelasting ligt op de loer. Dat wil D66 Hilversum voorkomen door te investeren in betere ondersteuning voor mantelzorgers, waarbij er extra aandacht moet zijn voor de jonge mantelzorgers. Voldoende professionele ondersteuning en respijtzorg moeten voor duurzame verlichting van mantelzorgers zorgen.

Welzijnswerk en wijkteams verstevigen

Het welzijnswerk versterkt het goed sociaal functioneren van de buurt en werkt preventief bij zorgvragen. Het welzijnswerk wordt, naast de aanwezige basis, ingezet aan de hand van de vraagstukken en de behoeften in de wijk. D66 Hilversum heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling van wijkteams bevorderd waarin jeugdhulp, opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg samenwerken. D66 Hilversum is positief over dit model, waarbij advies en hulp laagdrempelig beschikbaar zijn voor ouders en kinderen. Het is belangrijk deze samenwerking te verstevigen.

Schuldhulpverlening uitbouwen

Het welzijnswerk versterkt het goed sociaal functioneren van de buurt en werkt preventief bij zorgvragen. Het welzijnswerk wordt, naast de aanwezige basis, ingezet aan de hand van de vraagstukken en de behoeften in de wijk. D66 Hilversum heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling van wijkteams bevorderd waarin jeugdhulp, opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg samenwerken. D66 Hilversum is positief over dit model, waarbij advies en hulp laagdrempelig beschikbaar zijn voor ouders en kinderen. Het is belangrijk deze samenwerking te verstevigen.

 • D66 Hilversum gaat uit van de kracht van het eigen netwerk voor het bieden van zorg in brede zin. De gemeente ondersteunt deze eigen kracht. Waar dat niet lukt biedt de gemeente het vangnet.
 • Meer inzetten op preventie naast zorg achteraf.
 • Zorgen voor voldoende professionele ondersteuning en respijtzorg moet voor duurzame verlichting van mantelzorgers zorgen.
 • Brede samenwerking binnen de wijkteams verstevigen.
 • De schuldhulpverlening uitbreiden en verstevigen.
 • Ruimte geven aan de buurten voor het zelfstandig organiseren van mogelijkheden voor zorg, spelen, buurtfeesten enzovoorts en bepaalt samen met de buurt de buurtagenda.
 • Onszelf blijven inzetten voor een goed zorgsysteem voor jeugdzorg en WMO.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.