Betrouwbaar bestuur

Beeld: D66

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat het bestuur van Hilversum over de grenzen kijkt, betrouwbaar is en financieel gezond blijft. We leven niet alleen in Hilversum, maar maken ook bestuurlijk deel uit van de regio Gooi & Vechtstreek (’t Gooi). Ook spelen belangen van de twee grote steden Utrecht en Amsterdam een rol in onze besluitvorming. Om onze belangen in deze besluitvorming goed te kunnen waarborgen is een goede samenwerking binnen ’t Gooi en met Utrecht en Amsterdam onmisbaar. Wij bedrijven betrouwbare politiek. Afspraak is afspraak en gewekte verwachtingen worden waargemaakt. We communiceren over onze plannen met de stad. Vooral voor de grote beslissingen nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Dan pas besluiten we. Politiek bedrijven we op een eerlijke, positieve en transparante wijze. Dat doet recht aan het mandaat dat ons door de inwoners is gegeven. Ten slotte hoort bij een goed bestuur ook een degelijk financieel beleid. Inkomsten en uitgaven moeten duurzaam in balans zijn. We versluieren geen kosten en schuiven die niet af op toekomstige generaties.

Hilversum kijkt
over de grens

Hilversum werkt samen in ’t Gooi en D66 Hilversum wil dat de gemeente dit steeds vaker gaat doen. Hilversum is een belangrijke speler in een krachtige regio die denkt, handelt en ademt vanuit de kracht van het geheel: ‘t Gooi. Dat helpt Hilversum en de buurgemeenten om hun taken goed te blijven doen en zorgt ervoor dat we wonen, werken en mobiliteit meer op de regionale schaal kunnen organiseren. Dit is nodig omdat voor veel onderwerpen de regionale samenhang zo duidelijk aanwezig is dat gemeenten op zichzelf geen goede besluiten meer zouden kunnen nemen zonder de belangen van anderen regiogemeenten daarin mee te wegen.

Het Gooi speelt nu al een belangrijke rol bij de bescherming van natuur en landschap, verkeer en vervoer, de uitvoering van welzijn en zorg en de economie en werkgelegenheid. Dat die rol groeit is geen probleem. Wel moet de lokale democratie goed geborgd blijven. Er moet een goede balans zijn tussen regionale kracht en lokale eigenheid. Die kracht kunnen we alleen behouden wanneer we ook regionaal durven te besluiten. Dat vraagt een veel directere betrokkenheid van de Raden uit de regio bij de besluitvorming en de keuze om sommige onderwerpen eerst en vooral regionaal af te handelen.

Het Gooi is sterk verbonden met de regio Amsterdam. De laatste jaren is de Metropool Regio Amsterdam (MRA) het platform voor samenwerking tussen twee provincies, Amsterdam, onze regio en nog 34 gemeentes geworden. Dit is vooral belangrijk omdat ervoor gekozen is om via de MRA met de gemeenten beslissingen over investeringen voor wegen en woonlocaties af te stemmen. D66 Hilversum wil dat Hilversum vooral via ‘t Gooi, maar met inachtneming van de soms andere belangen van Hilversum ten opzichte van de overige gemeenten in ‘t Gooi, sterk in de MRA blijft participeren.

Naast ‘t Gooi en de MRA zet D66 Hilversum ook in de op verbinding met de stad en de regio Utrecht. Ook met deze buren is het van belang de samenwerking verder uit de bouwen en vorm te geven. Deelname aan de ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) Utrecht door de gemeente Hilversum is daarvan een voorbeeld. Op die manier blijven de belangen van Hilversum, en in dit voorbeeld die van ondernemers, gewaarborgd.

Hilversum is een betrouwbare gemeente

D66 heeft in Hilversum over een langere termijn bewezen constructieve en goede bijdragen aan het besturen van de gemeente te kunnen leveren. Wij maken onze plannen waar en realiseren een solide bestuurde gemeente. Goed bestuur is democratisch, integer, inclusief en proactief. D66 Hilversum wil een luisterende overheid en een gemeente die handelend is met oog voor de toekomst. Er is continuïteit van beleid en Hilversum biedt een betrouwbare overheid, naar inwoners, bedrijven, naar andere overheden en maatschappelijke partners. Goed bestuur houdt in dat de democratische processen werken en iedereen daar deel aan kan nemen. We willen besluiten zo veel mogelijk nemen op het niveau waarop ze van toepassing zijn, op regioniveau, gemeentelijk niveau of buurt- en wijkniveau. De gemeente luistert naar haar burgers. Naar de luide en de zachte stemmen. En handelt in het beste belang van het geheel. Participatie wordt professioneel vormgegeven. De gemeente is altijd transparant in deze besluitvorming.

Wijken en buurten blijven de aandacht krijgen die bij ze past. Het nabuurschap, het samen-gevoel bestaat veel meer op wijk of buurtniveau. Voorzieningen dichtbij (gezondheidscentrum of supermarkt, speelplaats of buurthuis) zijn belangrijk. We ondersteunen wijken die meer zeggenschap over hun eigen voorzieningen willen, of initiatieven met draagvlak op straat of buurtniveau. Goed bestuur komt ook uit de wijk zelf.

Goed bestuur is een zaak van verstandige politici, die weten wat ze willen en tegelijkertijd luisteren. Aantrekkelijke en effectieve vergaderingen zijn voor onze inwoners goed te volgen. De ondersteuning van een goede ambtelijke organisatie is daarbij essentieel. Voor goede dienstverlening, toegankelijk en op maat. Om snel en goed te reageren, om beleid te maken dat effect heeft. Om op een begrijpelijke wijze met onze inwoners te communiceren. D66 Hilversum wil een gemeente die een goede werkgever is, mensen van kwaliteit aan zich bindt en die mensen de ruimte geeft om met de Hilversummers slagvaardig te zijn. We willen een gemeente die actief is en een divers en inclusief medewerkersbestand nastreeft.

We zien grote kansen in de mogelijkheden van een Smart City. Onze persoonsgegevens dienen wel veilig en beschermd te zijn in ons contact met de gemeente. Het gebruik van persoonsgegevens en algoritmes moet altijd voldoen aan de principes van zorgvuldigheid, transparantie en proportionaliteit. De gemeente gebruikt persoonsgegevens op een verantwoorde manier.

Hilversum is
financieel gezond

Hilversum staat er financieel gezond voor. D66 Hilversum wil dat zo houden. We willen blijven investeren in een duurzame, mooie, bereikbare en levendige stad. Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig om met het belastinggeld van onze inwoners. D66 Hilversum omarmt de groei van Hilversum. Door rond de 1% per jaar te groeien, houden we de stad levend en de voorzieningen op peil. Deze groei is niet alleen belangrijk voor de economie van de stad, maar ook voor het huishoudboekje van de gemeente. Wel moeten we projecten goed doorrekenen, rekening houden met de balans van leefbaarheid en bereikbaarheid en met de betaalbaarheid van onze voorzieningen. De steeds maar oplopende uitgaven voor de jeugdzorg en de WMO vragen om scherpte. Los van scherpte op de regionale afspraken moeten we ook kritisch blijven op onze eigen bedrijfsvoering. Bij goed bestuur hoort een degelijk financieel beleid. Inkomsten en uitgaven moeten duurzaam in balans zijn. We versluieren geen kosten en schuiven die niet af op toekomstige generaties. Investeringen moeten ook aan toekomstige Hilversummers ten goede komen.

  • Staan voor een transparante gemeente met een open bestuurscultuur.
  • De regio versterken, maar dit mag niet ten koste gaan van de democratische legitimiteit. Wij staan voor een goede samenwerking met onze buren en het vaker maken van regionaal beleid. Alleen op deze wijze zien wij de belangen van Hilversum het beste gewaarborgd in beleid.
  • De regionale samenwerkingsagenda verstevigen.
  • Goed gebruik maken van het MRA-platform om de belangen van de regio en Hilversum te behartigen bij het Rijk. Met goede plannen en duidelijke doelen willen we het nodige geld voor onze woon- en verkeersprojecten verwerven.
  • Een transparante gemeente over het gebruik van algoritmes, over de mogelijke risico’s van die algoritmes en dit publiceert in een openbaar toegankelijk algoritme register. Ook is er altijd een menselijke toets nodig bij beslissingen die ingrijpend zijn voor inwoners als deze gebaseerd zijn op algoritmes.
  • De inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans houden. We staan voor duurzaam gezonde gemeentefinanciën en gemiddelde gemeentebelastingen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.