Onrust over parkeerbeleid

Over de wijzigingen in het Parkeerbeleid die per 1 januari 2024 is een hoop te doen geweest de afgelopen weken. Zowel via de media als de mailbox van de fractie en tijdens gesprekken op straat is duidelijk geworden dat veel Hilversummers totaal overvallen zijn door de veranderingen in het parkeerbeleid. Mensen zijn geschrokken van de stijging van met name het bezoekerstarief en ook na eigen onderzoek is het voor Hilversummers onduidelijk wat nu precies de wijzigingen zijn en waarom die zijn ingevoerd.

Excuses van het College voor de aanpak

Vanuit het College van Burgemeester en & Wethouders zijn er inmiddels excuses gekomen voor de onrust en een aantal van de wijzigingen zijn per direct aangepast of worden zo snel mogelijk aangepast. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari werd uitgebreid gesproken over deze kwestie. Onder andere lag er een ‘Motie van treurnis’ voor waarin de raad uitspreekt dat er bij de invoering van het parkeerbeleid collectief een aantal fouten zijn gemaakt die de raad betreurt. Namens de D66-fractie voerde ik het woord op dit onderwerp en heb aangegeven dat wij als deze fractie deze motie (die uiteindelijk geen meerderheid kreeg) steunden. Maar dat de missers toch vooral door het College en de coalitiepartijen zijn gemaakt. Ik voerde daar vier punten voor aan.
Zie video voor mijn bijdrage in de Raad

Slechte stukken en communicatie

Op de eerste plaats waren de ambtelijke stukken volstrekt onduidelijk op een aantal belangrijke punten. Zo was het voor de raad niet duidelijk dat de systematiek en de stijging van het bezoekersparkeren zo drastisch zou wijzigen en stijgen. De stukken lieten dit niet zien en tijdens de discussies over het parkeerbeleid is er dan ook geen enkele partij geweest die dit heeft aangekaart. Nu zijn over het algemeen de stukken die wij als raad vanuit het raadhuis krijgen redelijk goed op orde. Maar in dit geval was dit duidelijk niet zo. Wethouder Bart Heller heeft dit ook ruiterlijk erkend.
 
Op de tweede plaats is de communicatie vanuit het raadhuis naar de Hilversummers over de wijzigingen heel slecht geweest. Er is deels niet verteld wat er zou veranderen en daar waar wel over veranderingen gecommuniceerd is, is dat voor een deel verkeerd geweest. Zo hebben mensen parkeerboetes gekregen op plekken waar zij al jarenlang regelmatig parkeren en waar zij niet konden weten dat na 1 januari ook in avonden en op zaterdagen voor parkeren moet worden betaald.  

Dubieuze stappen vanuit college en coalitie

Onze kritiek ziet ook op hoe het College, zonder de raad daarbij te betrekken, binnen een paar weken alweer aanpassingen heeft gedaan op het nieuwe beleid. Wij moesten hier via de Gooi en Eembode achter komen. Het gaat ons niet om de aanpassingen: die zijn verstandig. Maar het aanpassen van parkeerbeleid dat wij als raad hebben vastgesteld, zonder de raad daarbij te betrekken, is niet hoe het hoort. Vooral ook omdat de wethouder bij de bespreking van het parkeerbeleid vorig jaar zomer expliciet toezegde de raad pro-actief te zullen betrekken wanneer er onbedoelde effecten van het beleid duidelijk zouden worden en aanpassingen voor de hand lagen.

Tot slot hebben wij als fractie een vreemde smaak overgehouden aan het feit dat er een paar dagen na de wijzigingen van het College opeens een motie gepresenteerd werd vanuit de vier coalitiepartijen met een paar extra wijzingen op het nieuwe beleid. Inhoudelijk steunen wij die wijzigingen maar het is duidelijk dat de coalitiepartijen samen met het College aan de slag zijn gegaan om samen herstelmaatregelen te bedenken zonder daar de rest van de raad bij te betrekken. Dit gebeurde pas toen de coalitiepartijen hun eigen oplossing al met de wethouder hadden afgestemd. In dit geval was dat niet erg gepast. Nu de commotie en onduidelijkheid toch vooral door het College is veroorzaakt was het passender geweest om de hele raad te betrekken bij de herstelstappen. Nu leek, vooral door de bijdrage van de VVD in de raad, het beeld te ontstaan dat de raad collectief de fout in is gegaan, en dat vooral dankzij de coalitiepartijen in samenspraak met het College daadkrachtig is opgetreden om een en ander zo goed mogelijk te herstellen

Groener en leefbaarder Hilversum

Tot slot de mening van onze fractie over de grote lijn van het Parkeerbeleid. Wij hebben hier vorig jaar tegen gestemd omdat wij vonden dat onderdeel van het beleid zou moeten zijn om heel langzaam in het centrum parkeerplaatsen te laten verdwijnen (1% in 5 jaar om mee te beginnen) in ruil voor meer groen, fietsparkeerplekken dan wel andere alternatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.
 
Maar wij steunen wel het beleid dat betaald parkeren de komende jaren wordt uitgebreid in Hilversum, dat de parkeertarieven stijgen en dat het betaald parkeren wordt uitgebreid tot middernacht. En dat er in de toekomst in een aantal gebieden minder parkeervergunningen zullen worden uitgegeven. Waarom? Omdat uit alle gesprekken in de raad en op straat blijkt dat Hilversummers willen dat de auto minder plek krijgt in de binnenstad en dat er voor meer groen en leefbaarheid moet worden gezorgd. Dit beleid geeft daar invulling aan en is ook in lijn met wat in veel andere steden gebeurt. De uitdaging is om steeds meer mensen te verleiden zich op een alternatieve manier te vervoeren in de stad. Dat betekent aan de ene kant autogebruik ontmoedigen en tegelijkertijd de alternatieven (wandelen, fietsen, deelvervoer) aantrekkelijker maken. Een uitdaging maar wel een die aangegaan moet worden. Het autovervoer in de binnenstad nog verder laten groeien is geen optie.
 
Roderik van Grieken
Fractie D66 Hilversum