Gelijke kansen voor iedereen

Iedereen hoort erbij. Dat betekent dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. D66 Heumen staat hier pal voor. Gelijke kansen krijgen, houdt ook in dat wij mensen helpen die dat nodig hebben. De coronapandemie heeft wederom laten zien hoe belangrijk het is om oog voor iedereen te hebben. Dit zijn essentiële punten voor ons programma.

D66 Heumen kiest voor het:

  • doorgaan met Heumenstegoed;
  • behoud van de bibliotheek en uitbreiding van de voorzieningen die je van een bibliotheek mag verwachten;
  • versterken van dorpshuizen en andere platformen als verbindende schakels in de samenleving;
  • behoud van de participatiecoach en de dorpsverbinders, maar wel met een heldere taakafbakening;
  • bevorderen van samenwerking tussen scholen, sportorganisaties, kunst en cultuur;
  • samenwerken in de regio om alle activiteiten in het sociaal domein met de juiste kennis en kunde te kunnen uitvoeren.

Iedereen moet mee
kunnen doen

Met succes heeft D66 Heumen de Heumenkaart in de gemeente geïntroduceerd. Deze heet nu Heumenstegoed. Een kaart voor mensen met een minimum inkomen. Zij kunnen zo eenvoudig, zonder administratie, beter meedoen in de maatschappij: bijvoorbeeld door lid te worden van de bibliotheek of sportclub. Alle partijen kunnen hier hun voordeel mee doen. D66 Heumen streeft ernaar dat alle mensen, die daarvoor in aanmerking komen, gebruik kunnen maken van deze kaart. D66 Heumen houdt daarbij de doelen goed in de gaten: laagdrempelig en een groot bereik voor de mensen die het nodig hebben. Daarnaast zorgen we voor een evaluatie of het Heumenstegoed dit doel heeft bereikt en sturen we indien nodig bij.

Bibliotheek

Een bibliotheek biedt de mogelijkheid om laagdrempelig een boek te lezen. Kinderen kunnen met een boek avonturen beleven, de wereld ontdekken, hun interessegebied vergroten en zo hun taal- en leesvaardigheid verbeteren. Maar ook mensen die nieuw zijn in Nederland of moeite hebben met lezen kunnen terecht in de bibliotheek. Mensen die thuis geen toegang tot internet hebben kunnen hiervoor naar de bibliotheek. De bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats. Een goede bibliotheek is daarom essentieel voor de leefbaarheid van een gemeente. D66 Heumen wil dat er niet wordt bezuinigd op de bibliotheek in Malden en wil dat deze open blijft. Gelukkig zijn de geplande bezuinigingen op de bibliotheek teruggedraaid maar wij willen dat ook in toekomstige bezuinigingsronden de bibliotheek ontzien wordt. Tegelijkertijd dagen wij het bestuur uit om de bibliotheek in Malden meer te laten zijn dan een plek om een boek op te halen of terug te brengen. De bibliotheek: een plek om samen te komen, elkaar te ontmoeten en informatie te halen.

Dorpshuizen

De Dorpshuizen in de Maasdorpen en de bibliotheek in Malden zijn dé ideale gelegenheden om tot elkaar te komen. Ze kunnen echter meer op die manier gebruikt worden. Bijvoorbeeld door de dorpsverbinder en/of participatiecoach er spreekuur te laten houden, door schoolkinderen ruimte voor exposities te geven, door flexwerkplekken aan te bieden of door initiatieven uit de buurt zoals gezamenlijk groenonderhoud te faciliteren. Daarnaast zou D66 Heumen graag zien dat de Dorpshuizen en bibliotheek meer ingezet worden voor bijvoorbeeld cursussen en andere activiteiten, zodat het echt plekken worden waar mensen elkaar ontmoeten. De Dorpshuizen hebben het zwaar en daarom wil D66 Heumen dat de gemeente een financieel kader ontwikkelt voor ondersteuning van de Dorpshuizen.

Heumense verbondenheid

De participatiecoach is er voor mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn. Samen wordt gekeken naar wat wél mogelijk is. Mensen kunnen daardoor weer meedoen in de maatschappij, sociale contacten opbouwen en hun eigenwaarde vergroten. Dat dit belangrijk is hebben we in de coronapandemie kunnen zien. Een leven in eenzaamheid maakte en maakt een toch al moeilijke periode nog moeilijker.

De dorpsverbinder zorgt dat mensen met een vraag of een behoefte, die niet in staat zijn om dit zelf op te lossen, in contact komen met mensen die oplossingen kunnen bieden. Laagdrempelig en vaak tegen geringe kosten kunnen zo problemen worden opgelost.

D66 Heumen ziet de participatiecoach en dorpsverbinders als belangrijke schakels voor leefbare kernen en buurten. Zij zorgen dat iedereen mee kan doen en dat initiatieven vanuit inwoners worden ondersteund. Daarom wordt niet bezuinigd op de participatiecoach en dorpsverbinders. Wel moeten de taken van participatiecoach en dorpsverbinders helder op elkaar worden afgestemd. Zichtbaarheid van participatiecoach en dorpsverbinders moet vergroot worden zodat zij door iedere inwoner gemakkelijk te benaderen zijn.

D66 Heumen is van mening dat participatiecoach en dorpsverbinders een essentiële rol vervullen. D66 Heumen wil dat iedereen kan meedoen en we laten niemand vallen.

Samenwerking bevorderen

D66 Heumen wil dat de gemeente van alle subsidie ontvangende organisaties op het gebied van sport, erfgoed, milieu, kunst en cultuur in Heumen kan vragen om activiteiten te verzorgen op scholen, als scholen hierom vragen. Hiertoe zou er een toegankelijk overzicht moeten zijn van al deze organisaties en wat zij scholen kunnen bieden.

Onderwijs

D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. D66 Heumen wil daarom dat de gemeente bemiddelt, mede door inzet van de dorpsverbinders, bij contacten tussen scholen en verenigingen en/of andere partijen die actief zijn in kunst en cultuur, sport, of andere verbredende activiteiten, bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding in de dorpshuizen en bibliotheek. Zo stimuleren we dat kinderen ook toegang hebben tot activiteiten die hen vormen als persoon.

Kunst en cultuur

D66 Heumen roept verenigingen en scholen op om gezamenlijk te zoeken naar wat mogelijk is binnen de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek, toneel of andere activiteiten, bijvoorbeeld bouwdorpen. De gemeente kan hierin een bemiddelende rol spelen. Bij voorkeur worden activiteiten gefinancierd door organisatoren zelf of door sponsoring van private partijen. Kosten kunnen worden gereduceerd door samen te werken waardoor er meer mogelijk is. We streven naar een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur in Heumen. Dit moet duidelijk vindbaar zijn voor inwoners, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de Dorpshuizen en bibliotheek als centrale locaties en door het aanbod op een centrale plek zichtbaar te maken.