Schriftelijke vragen zelfbewoningsplicht

D66 Heumen heeft op 18 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld aan het college B&W over een zelfbewoningsplicht.

Inleiding

D66 Heumen maakt zich zorgen over het opkopen van woningen in onze regio die vervolgens weer duur verhuurd worden.

Het opkopen van woningen en vervolgen duur verhuren past volgens D66 Heumen niet in deze tijd waarin er een woningtekort is en het besteedbaar vermogen van inwoners toenemend ongelijk lijkt te zijn verdeeld.

Onderaan de antwoorden van het college zoals wij die op 20 december 2021 ontvingen.

Brief aan het college

Geacht college,

Landelijk heerst er een groot woningtekort. Daarnaast lijkt een trend dat beleggers woningen opkopen als investeringsobject om deze tegen hoge huren weer te verhuren. Hierdoor daalt het aantal betaalbare woningen dat in een gemeente voorradig is. Hierdoor komen starters en middeninkomens inmiddels niet meer in aanmerking voor een betaalbare woning. D66 Heumen maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen.

D66 Heumen vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen heeft het recht om te kunnen wonen in een betaalbare woning. Daarom wil D66 Heumen de volgende vragen stellen:

 • Heeft het College er zicht op in welke mate deze problematiek speelt in onze gemeente?
 • Houdt het College er in plannen voor de bouw van woningen rekening met het feit dat investeerders woningen kunnen opkopen en duur verhuren?
 • Zijn er juridische mogelijkheden om:
  a. bij nieuwe koopwoningen, te realiseren op gemeentelijke grond, standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht met kettingbeding op te nemen;
  b. bij nieuwe bouwprojecten op grond niet-gemeentelijke gronden, indien mogelijk, een zelfbewoningsplicht voor woning eigenaren met kettingbeding op te nemen in een (aanbesteding) overeenkomst;
  c. een ‘opkoopbescherming’ te realiseren, zodat het mogelijk is om een zelfbewoningsplicht voor woning eigenaren in te voeren voor bestaande bouw (tot WOZ-waarde 350.000)

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet,

Namens D66 Heumen,
met vriendelijke groet,


Bernadette Smelik, Gerard Laenen, Leon Pillich, Martijn Duinkerke

Antwoorden v/h college

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de vragen die wij gesteld hebben uitgebreid beantwoord in een raadsmededeling van 20 december 2021.

Een korte samenvatting per gestelde vraag:

 • Het college deelt onze zorg maar bij het college zijn nog geen signalen bekend dat deze problematiek speelt binnen de gemeente Heumen. Er wordt wel in de gaten gehouden, vanuit regionaal overleg, wat de effecten zijn in diverse gemeenten (waaronder Heumen) van de maatregelen die Nijmegen getroffen heeft.
 • Op dit moment niet en op dit moment ziet het college er geen aanleiding toe. Wel wijst het college op de mogelijkheid dat dit onderwerp bij de volgende coalitieonderhandelingen besproken gaat worden.
 • Het college geeft aan op basis van een eerste globale inventarisatie dat a, b en c mogelijk zouden moeten zijn.