Zorg en Welzijn

Het aantal tachtig plussers stijgt aanzienlijk: in 2020 waren het zo’n 850.000 mensen in NL in 2040 zullen dat 1,5 miljoen mensen zijn . Dit gaat een grote opgave betekenen in het werven van personeel en het scholen van de huidige jeugd. Daarbij moet meer rekening gehouden worden met het feit dat sporten voor echte élke inwoner toegankelijk moet zijn, oftewel we eisen meer inzet van verenigingen voor inclusief sporten. Ook moet de koppeling tussen sportverenigingen en het sociaal domein versterkt worden.

Als 1 op de 4 kinderen later niet kiest voor de zorg en we ook geen expliciete aandacht hebben voor immigratie van mn zorgpersoneel gaan er problemen ontstaan. We willen gaan samenwerking met het onderwijs in Hengelo om door voorlichting meer jongeren en migranten te interesseren in een zorgopleiding. D66 staat open voor de komst van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de zorg.

Ook zullen er ongetwijfeld problemen gaan ontstaan in tekorten aan Zorgvastgoed. Veel ouderen van de toekomst hebben immers minder kinderen en er zal dus minder een beroep gedaan kunnen worden op mantelzorg. D66 wil daarom dat er nu geïnventariseerd moet worden welke opgave er ligt op het gebied van de transformatie van zorgvastgoed
Welke plannen hebben vastgoedeigenaren en zorgaanbieders voor herbestemming en herontwikkeling en toevoeging van intramurale zorglocaties. De inventarisatie zal gepaard gaan met het inkoopbeleid van het regionale zorgkantoor.

D66 wil middels een woonzorg nota de behoeftes en knelpunten in wonen met zorg in beeld brengen, o.a. wat betreft wachtlijsten. Op deze manier onderzoeken we welke invloed heeft de vergrijzing op Hengelo.
D66 wil, om wachtlijsten voor verpleeghuizen te verkleinen, dat er meer ruimte komt voor particuliere zorginstellingen en ondersteunt particuliere initiatieven, mits zij verpleeghuiszorg kunnen leveren middels PGB en via ZIN. 

D66 steunt middelen om de werkdruk van mantelzorgers te verlagen. Deze werkdruk wordt steeds zwaarder. Een voorbeeld van ontlasting is respijthulp.
We stellen de cliënt centraal in de zorg. Wat er ook moet gebeuren, de cliënt en de omgeving moet centraal staan. 

Wij willen sterke cliëntenorganisaties realiseren waar goed naar geluisterd wordt. Dit zorgt voor goede informatie en dient te leiden tot een goede samenwerking met deze organisaties. Ook feedback van individuele cliënten is hierbij waardevol en dient gewogen te worden bij beleidskeuzes.
Tekorten in de jeugdzorg en WMO moeten opgelost worden met extra middelen van het rijk. Tegelijkertijd wordt van de gemeente gevraagd om de ingezette transformatie in de regie op Jeugdzorg en WMO krachtig verder vorm te geven.

We willen in het algemeen meer inzetten op preventie door laagdrempelige voorlichting en een actieve benadering van mogelijke probleemgroepen. 
Zo proberen we de jeugd in eigen omgeving opvangen. Daarbij passen aantrekkelijke speelplekken en versterking van de rol van de jeugd in de wijkcentra.