Leven in een duurzaam groen dorp

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Ook in Goirle en Riel merken we dat de temperaturen op lopen en we zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder.
Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen, ook op lokaal niveau.


Alleen samen met andere gemeenten en de rijksoverheid kunnen we klimaatverandering terugdringen. Door als gemeente te versnellen, creëren we nieuwe kansen. Mensen kunnen hun eigen energie opwekken. Voor een duurzame toekomst moeten we andere keuzes maken: onze huizen gaan van het gas af. Grondstoffen gaan we hergebruiken, repareren en recyclen. Een fijne groene omgeving houdt de temperatuur en overtollig water in bedwang. Zo kan de natuur zich herstellen en maken we Goirle en Riel ‘klimaat-klaar’.

In een kleine gemeente met een actieve duurzaamheidscoöperatie moet het mogelijk zijn om niet alleen het landelijke beleid te volgen, maar voorop te lopen!
D66 streeft naar een klimaatneutrale gemeente Goirle voor 2045. We willen daarbij ambitieuzer zijn dan de landelijke overheid en koploper zijn in de regio. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. Het uitgangspunt is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

We verduurzamen onze energiebehoefte

In onze gemeente lijken er afgelopen jaren al stappen gezet om tot een klimaatneutrale gemeente te komen. Zo zijn er plannen gesmeed om zonneparken en windmolens aan te leggen. Ook de lokale duurzaamheidscoöperatie wordt ondersteund. Om allerlei redenen zijn er nog weinig plannen tot uitvoering gekomen. Er is nog geen zonnepark of windmolen gerealiseerd en er zijn nog veel te veel daken zonder zonnepanelen. Met name het ondersteunen van inwoners voor wie het lastig is om te investeren in een klimaatneutrale woning, vereist extra aandacht.

 • We doen actief mee aan de afspraken in de regio. De afgelopen jaren zijn er in de regio afspraken gemaakt over de transitie naar een duurzaam energieaanbod. Dit betekent dat er bij knooppunt de Baars een zonne- en windpark gerealiseerd worden en dat in het zuiden van onze gemeente een bos wordt aangelegd waarboven windmolens gerealiseerd worden.
 • We introduceren (of sluiten aan bij) het “zonopjedak” project naar voorbeeld van de gemeente Tilburg.
 • Extra aandacht voor inwoners die niet zomaar kunnen investeren. We besteden als gemeente extra aandacht aan die inwoners die niet zomaar (grote) investeringen kunnen doen aan hun woning. Deze inwoners willen we helpen.
 • We stimuleren coöperatieve energieopwekking op bedrijventerreinen.

We recyclen zoveel mogelijk en verkleinen ons afval

D66 wil afval zoveel mogelijk scheiden. Sinds 2018 is door het gebruik van kleinere containers die minder vaak worden geleegd, de hoeveelheid restafval flink afgenomen. D66 wil de hoeveelheid restafval nog verder reduceren om CO2 uitstoot bij verbranding te reduceren. We zorgen ervoor dat de lasten beperkt blijven of we voorkomen dat lasten onnodig stijgen.

 • We introduceren een nieuw tariefsysteem voor het inzamelen van huishoudelijk restafval dat zorgt voor een verdere reductie en waarbij de vervuiler betaalt.
 • Alle gemeenten in onze regio worstelen met het inzamelen van grofvuil. D66 wil het verzamelen van grofvuil in regionaal verband gaan regelen. Hiermee bundelen we onze krachten, voorkomen we afvaltoerisme en kunnen we kostenefficiënt werken.

We zorgen dat Goirle en Riel klaar zijn voor een veranderend klimaat

Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter. En als het regent, valt er veel meer regen in één keer. Wanneer al dat water via versteende oppervlakten wegloopt naar het riool dan raakt dat sneller overbelast. De gemeente moet het voorbeeld geven bij de inrichting van de openbare ruimte. We willen dat inwoners gestimuleerd worden om hun tuinen, bestratingen en dergelijke ook “klimaatproof” te maken.

 • Al ons groen is één van de belangrijkste Gôolse Geheimen. Daarom zal D66 zich inzetten voor behoud en verdere vergroening. Om natuur om de dorpen te versterken, wil D66 dat bestaande groene verbindingszones behouden blijven en nieuwe verbindingen worden toegevoegd
 • Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het moet daarom makkelijker worden voor bewoners om parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen, of hierin samen te werken met de gemeente. Wij willen dat ook bedrijven dit ter hand kunnen nemen, altijd op basis van heldere afspraken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het groen en de openbare ruimte. Groen in zelfbeheer zorgt voor meer betrokkenheid bij de buurt, draagt bij aan de kwaliteit van het groen én bespaart de gemeente geld dat daardoor op een andere manier kan worden ingezet.
 • Wij beperken ons niet tot het grondgebied van de gemeente Goirle, maar werken bij voorkeur samen met andere gemeenten aan onze Brabantse landschappen.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

 • D66 wil dat de Gemeente Goirle vooroploopt voor wat betreft duurzaam en circulair inkopen. Bij elke aanbesteding wil D66 dat dit thema leidend is.
 • De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er kortgeleden nog een auto is aangeschaft die rijdt op fossiele brandstof. D66 wil dat alle gemeentelijke voertuigen elektrisch rijden.
 • We houden de aandacht voor klimaat en biodiversiteit vast: we stellen groene voorwaarden aan programma’s en ondersteunen waar kan in investeringen in verduurzaming van woningen en bedrijven, maar ook in onderwijs en voorlichting. Daarbij zetten we mee in op een versnelling richting klimaatneutraliteit in 2045.