Een betaalbare woning voor iedereen

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer in kleinere huishoudens. Ondanks dat prijzen de pan uit rijzen, wordt er nog steeds niet genoeg gebouwd. En als er al gebouwd wordt, zijn het met name dure gezinswoningen of sociale woningbouw. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wilt, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen.

Goirle en Riel staan bekend als een fijne plek om te wonen. Ruim opgezette wijken met de stad en het groen nabij.

In Goirle en Riel zijn er gelukkig veel bouwplannen. Zo wordt de Zuidrand nu gerealiseerd en wordt de Bakertand nu ontwikkeld met flinke aantallen woningen. Het duurt lang om uiteindelijk te bouwen als gevolg van slechte communicatie tussen de betrokken partijen en een zeer lange lijst met wensen.

Er wordt voor verschillende doelgroepen gebouwd, maar twee groepen lijken er bekaaid vanaf te komen; starters met een kleine beurs en senioren. Kleine woningen worden wel gebouwd, maar voor starters zijn die te vaak financieel nog niet bereikbaar. Voor senioren wordt überhaupt te weinig gebouwd.

Versnellen van nieuwbouw

Wij willen het bouwen van nieuwe woningen versnellen. Daarom werken we samen met de provincies en gemeenten om ons heen. Nieuwe huizen bouwen we zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en werken aan sterkere dorpskernen. Bovendien zijn ze beter bereikbaar met de fiets en openbaar vervoer.

 • We bouwen in eerste instantie binnen de bebouwde kom. Daar zijn voorzieningen en openbaar vervoer vaak al aanwezig.
 • Er is ook uitbreiding nodig. We zetten ook in op woningbouwprojecten en sluiten ons bij afspraken die in de regio gemaakt worden aan.
 • Goirle en Riel hebben een tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes, komen er meer gezinswoningen beschikbaar en bevorderen we de doorstroming. Hier moet ook net buiten de bebouwde kom plaats voor zijn.
 • We stimuleren groepswoonvormen en eigen initiatief voor woningen, zoals wooncoöperaties en collectief particulier opdrachtgeverschap. Verschillende gezinsvormen hebben verschillende woonwensen en daar komen we graag in tegemoet.
 • De gemeente zou starters met een kleine beurs moeten helpen om een eerste huis te kopen door financieel bij te springen.

Meer betaalbare huurwoningen

Huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke taak. Daarom zorgen we voor meer betaalbare huurwoningen.

 • We geven woningcorporaties de opdracht ook woningen met een huur van €750 tot €1000 te bouwen. D66 Goirle vindt dat we eisen moeten stellen, zodat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar komen en blijven.
 • Niemand hoeft in Nederland op straat te leven. D66 vindt ook dat de gemeente Goirle (op de schaal van de dorpskernen Goirle en Riel) bij moet dragen aan de opvang van kwetsbare groepen.

Innovatief bouwen in gemengde wijken

D66 wil gemengde wijken met huizen voor verschillende doelgroepen. Door flexibel te bouwen kunnen we inspelen op een veranderende vraag; zo werken we sinds de coronacrisis steeds meer op afstand. Wonen, werken, horeca, groen en voorzieningen, waaronder openbaar vervoer en zorg en welzijn, moeten veel meer samengebracht worden voor levendige en leefbare buurten, ook met het oog op een vergrijzende samenleving. We willen dat het mogelijk is om in het eigen dorp, in elke levensfase, een geschikte woning te vinden. En als je gezinssituatie verandert, moet makkelijk een kamer kunnen worden toegevoegd of weggehaald.

 • We maken het makkelijker om functies van panden te combineren of te veranderen. Inspelen op een veranderende vraag gaat leegstand tegen.
 • De gemeente Goirle neemt in al haar aanbestedingen in de bouw en infrastructuur vanaf 2023 circulaire principes mee.
 • We voeren de bebouwde leefomgeving zoveel mogelijk ‘klimaatbestendig’ uit, door klimaatadaptieve maatregelen te nemen, waaronder wij zeker verstaan vergroening van de leefomgeving en het zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het rioolstelsel.
 • D66 wil dat bij nieuwe projecten gezorgd wordt voor een gemengd woningaanbod, zodat mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

Slim wonen voor ouderen

We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende sociale woningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. Er moeten voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt.

 • D66 wil dat de gemeente slimme woonoplossingen stimuleert en faciliteert, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en rolstoelen, of vlot aan te passen zijn.
 • D66 wil dat de gemeente samen met ontwikkelaars per buurt gaat bekijken wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën en initiatief van bewoners. Hierbij kijken we specifiek naar nieuwe bestemmingen voor leegkomend vastgoed.
 • Bij bouwprojecten wil D66 werken met een maatschappelijk programma van eisen.
 • Het realiseren van goede woningen voor de genoemde doelgroepen is van groot belang. Ook de omgeving waarin zij worden gebouwd moet goed en absoluut veilig zijn. Bewoners moeten veilig kunnen gaan en verblijven in de nieuw te realiseren openbare ruimte. We willen daarbij straten voor mensen en niet alleen voor auto’s. Het internationaal “Charter for Walking” biedt daarvoor de kaders. Dit internationale handvest identificeert de behoeften van voetgangers en biedt een gemeenschappelijk kader aan overheden voor het heroriënteren van hun bestaande beleid, activiteiten en relaties, zodat ze een cultuur kunnen creëren waarin mensen ervoor kiezen om te lopen. D66 wil dat gemeente Goirle kiest voor veiligheid en het “Charter for Walking” ondertekent.