Hoe vrij zijn we als gezondheid je kansen beperkt?

Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid kost geld en is nog lang geen realiteit. Een aantal inwoners zit tijdelijk of langdurig zonder werk waardoor ze zelfstandig geen inkomen kan verwerven. Arbeidsdiscriminatie op grond van uiterlijk, achternaam, afkomst of leeftijd is nog steeds een probleem. Voor mensen met een fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid, schulden en armoede zijn er nog steeds en zorgen ervoor dat mensen in een isolement raken en zich niet kunnen ontplooien.
De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we ons hard voor het beste onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst of leeftijd. Daarnaast moet ons dorp zich waar mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Wij willen een dorp zijn waar het “goed toeven” is, maar dan moet iedereen daar wel van mee kunnen profiteren. Dat zijn wij aan onze status van gastvrij, sociaal en toegankelijk dorp verplicht.

Het beste onderwijs

Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die te ontdekken en maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven. Onze gemeente kent gelukkig geen zwakke scholen. Dat ontslaat ons niet om te blijven werken aan het beste onderwijs voor ieder kind.

Klaar voor de start

Goirle en Riel kennen kindcentra voor jongeren van 0-13 jaar. Een voorziening die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur biedt.

 • D66 wil hoog in blijven zetten op versterken van basiskracht. Zo kunnen de ouders en de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.

Voor vluchtelingen en voor de samenleving is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken.

 • D66 wil dat het “taalhuis” behouden blijft en dat ook vluchtelingen zonder status taalonderwijs krijgen.

Prioriteit voor passend onderwijs

D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking dezelfde keuzevrijheid hebben als andere ouders. Kosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer mogen nooit een belemmering vormen voor deze keuze.

 • D66 is voorstander van het uitbreiden van het speciaal middelbaar onderwijs in onze gemeente voor leerlingen die op vwo-niveau kunnen presteren.
 • D66 wil dat er een slimme verbinding is tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg. Een goede aansluiting van het passend onderwijs en de (jeugd)zorg is de basis voor een goede begeleiding aan elk individueel kind.

Gezond en veilig op school

Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame levensstijl van jongeren bevordert.

 • Onze gemeente staat voor de opgave om de komende jaren onder meer het Mill-Hill college te herbouwen of te renoveren. In de ogen van D66 moet duurzaamheid zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, bij zowel de bouw als bij de exploitatie, opgenomen worden in het huisvestingsplan. Het doel moet zijn nul op de meter. Bij nieuwbouw zou dit daarnaast moeten op basis van het circulaire bouwen.
 • Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel, sport, beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang niet overal. Samen met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde voorzieningen er op school en in de wijk geboden kunnen worden. Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutraal dorp.
 • De gemeente moet elke school actief blijven aanmoedigen en ondersteunen om verder te verduurzamen.
 • In het garanderen van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van groot belang. Wij vinden daarom dat elke school een conciërge verdient. Om dit te benadrukken, organiseert D66 elk jaar de Conciërge van het Jaar-verkiezing.

Inwonerschap en moderne voorlichting

We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld om op school in gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol gedrag en de impact daarvan.

 • D66 staat voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen en gesprekken met leerlingen over gezondheid, seksualiteit en inclusiviteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een leven vol kansen

D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen participeren. Het ultieme doel is betaald werk. De weg daar naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelname aan de maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van onze inwoners. We gaan uit van de mens, en kijken naar wat wél kan en naar wat men wil. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken.

 • Wanneer jongeren zonder diploma of startkwalificatie het onderwijs verlaten geeft dit een groot risico op werkloosheid. Daarom is een strakke verzuimregistratie, het tijdig signaleren van uitval en het tegengaan van spijbelen cruciaal. D66 vindt dat dit regionaal goed geregeld is. We willen daarom dit beleid voortzetten. We willen het verzuim terugdringen naar nul.
 • D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk.Ook wanneer een jongere met leerplicht ervoor kiest naar een onderwijsinstelling te gaan buiten de gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor onze jongeren. Samenwerking tussen gemeenten op het gebied van de leerplicht is daarbij noodzakelijk.
 • D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen creëren voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek met werkgevers. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.
 • D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Werken zonder loon leidt meestal tot verdringing van echte banen en tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden.

 • Wij willen dat uitkeringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten een echte baan krijgen die betaald wordt volgens de geldende cao, dan wel het wettelijk minimumloon.

Bijstand nieuwe stijl: naar een situatie zonder werkende armen

D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. We noemen dit “armoedeval” Dat stimuleert mensen niet om een baan te accepteren. De gemeente moet deze armoedeval beperken, bijvoorbeeld door zelf ruimte te zoeken om te experimenteren met werken met behoud van uitkering voor een bepaalde periode.

 • D66 wil dat gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen.
 • D66 vindt dat jeugdwerkloosheid speciale aandacht verdient.
 • D66 wil dat werkzoekenden meer regie krijgen over hun eigen re-integratietraject. We stimuleren daarbij wederkerigheid.
 • D66 wil dat de gemeente werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Deze inzet op vrijwilligerswerk mag in geen geval verdringing van reguliere banen bewerkstelligen. We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.

Gemeenten werken in regioverband aan het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze mensen hebben vaak meer tijd nodig om het werk te leren en zich te ontwikkelen tot een medewerker die in staat is om volledig en op eigen kracht het inkomen te verdienen. Deze mensen zijn gebaat met een arbeidsovereenkomst voor een lange periode.

Perspectief bij armoede en schulden

Gelukkig kent onze gemeente weinig armoede. Dat wil niet zeggen dat we mensen die in onze gemeente in armoede leven geen perspectief geven. Het taboe op schulden willen we blijvend doorbreken. Daarmee willen we ervoor zorgen dat problemen bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren.

 • D66 wil voor inwoners die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee te kunnen doen in de samenleving.
 • Wat D66 betreft verdienen gezinnen met kinderen (bijvoorbeeld gedupeerden van de toeslagenaffaire) die te maken hebben met armoede extra aandacht.
 • D66 wil doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn.
 • D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de gemeente van belang omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden met schulden.
 • D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt. In de afgelopen periode is al sterk ingezet op samenwerking met de woningcorporatie, de zorgverzekeraar en de energieleverancier om te melden welke inwoner betaalachterstanden heeft zodat de gemeente hulp kan bieden bij het oplossen daarvan.
 • D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met schulden nog sneller te vinden en te helpen. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.

Kansen voor vluchtelingen

D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer deze nieuwkomers onze gemeente als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag één werk maken van hun integratie in ons dorp.

 • D66 wil dat de gemeente voldoet aan de taakstelling om vluchtelingen huisvesting te bieden.
 • D66 wil dat vluchtelingen in onze gemeente samen met bewoners uit de buurt vanaf dag één aan de slag gaan met taal en integratie. Zo krijgen ze de kans een band op te bouwen met hun nieuwe buurt. Dat is goed voor de integratie én het draagvlak. Deze manier van werken moet de kern zijn van het opvangbeleid.
 • Voor de inburgering wil D66 inzetten op individuele en gecombineerde integratietrajecten. Daarbij wordt een taalprogramma aangeboden. Bij het gecombineerd integratietraject ligt de focus daarnaast op het zo snel mogelijk vinden van een passende opleiding en/of passend werk. De gemeente werkt hierin zoveel mogelijk samen met initiatiefnemers, zodat alle inwoners van ons dorp deel kunnen nemen of bij kunnen dragen.

Zorgen voor elkaar

Alle onze inwoners moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat de gemeente Goirle uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Onze inwoners kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij ‘t Loket terecht.

 • D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en met elkaar (bijvoorbeeld het dorpscollectief in Riel) heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken.
 • D66 wil ruim baan voor initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, met meer samenwerking tussen formele en informele zorg.
 • D66 wil dat de gemeente zorgcollectieven ondersteunt.

Gezond samenleven en welzijn

Een goede gezondheid is meer dan alleen gezond zijn. Het gaat ook om meedoen in een inclusieve samenleving, ook als je sociale-, fysieke- of emotionele uitdagingen hebt. Actief meedoen en het hebben van sociale contacten is onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid.

 • D66 wil dat onze gemeente inwoners meer uitnodigt tot een gezonde leefstijl en hierbij gebruik maakt van de eigen kracht van mensen.
 • Voor mensen die het op eigen kracht niet of maar beperkt kunnen wil D66 dat de gemeente beter weet en begrijpt wat ze wel en niet kunnen en hoe we dat beter kunnen signaleren. Ook deze inwoners moeten kunnen meedoen. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.
 • Voor iedereen met een verstandelijke beperking moet een duurzame manier van ondersteuning worden gegarandeerd die past bij hun mogelijkheden en hulpvragen.

Gelijke kansen op een goede gezondheid

Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. In onze gemeente is sprake van bovengemiddeld gewicht en bovengemiddeld drankgebruik bij jongeren.

 • D66 wil investeren en leren van effectieve, nieuwe aanpakken die hiervoor zijn ontwikkeld. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat wordt gekeken naar alle factoren die te maken hebben met overgewicht en drankgebruik.
 • Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66 wil dat de omgeving van scholen en sportcomplexen rookvrij wordt.
 • D66 wil dat voorlichting richting jongeren over ongezond en risicovol gedrag en weerbaarheid verbeterd wordt.

Sterk en toegankelijk Loket

In de gemeente bieden we laagdrempelige ondersteuning, dichtbij via ‘t Loket. Het blijft voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van inwoners en het aanbieden van gerichte hulp, advies informatie en ondersteuning.

 • D66 wil dat ‘t Loket voor iedereen nog beter bekend en aanspreekbaar wordt. Het vroegtijdig signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van inwoners die minder actief hulp zoeken én het bouwen van netwerken vraagt capaciteit van ‘t Loket.
 • Ook organisaties van o.a. mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen moeten snel en makkelijk terecht kunnen voor toegankelijke informatie, advies, ondersteuning of hulp. Daarom willen we ‘t Loket versterken, zeker omdat onze gemeente groeit.
 • Inwoners dienen te weten waar zij met klachten terecht kunnen. Er moet een duidelijk herkenbaar meldpunt komen, dat bovendien geschikt is voor laaggeletterden en inwoners die de taal minder machtig zijn.

Samen gezond ouder worden en langer thuis wonen

Onze dorpen groeien en de bevolkingssamenstelling verandert. Het aantal 65-plussers neemt flink toe. (Oudere) inwoners met een beperking of chronische ziekte blijven langer thuis wonen.

 • D66 wil initiatieven stimuleren gericht op langer thuis wonen.

Omdat ouderen veel dierbaren verliezen, woont ongeveer de helft van de 65-plussers alleen. Vooral voor hen is eenzaamheid een probleem.

 • D66 wil eenzaamheid tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen, ook met jongere generaties. Er moeten voldoende lokale ontmoetingsruimten zijn waar ouderen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en die overdag open zijn.
 • D66 wil ouderen specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

Betere ondersteuning voor mantelzorgers

Veel inwoners leveren mantelzorg, maar dit kan zwaar zijn. Zorg, ondersteuning en hulp door het eigen sociale netwerk zorgen ervoor dat inwoners prettiger en langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

 • D66 wil dat de gemeente onze mantelzorgers goed ondersteunt. We willen een programma dat zich richt op hun perspectief. En het verder versterken van hun positie in de weg daar naartoe. Het moet hierbij gaan om alle doelgroepen, dus ook jeugd.
 • D66 vraag aandacht voor het waarderen van onze mantelzorgers. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, maar is in de meeste gevallen een sociaal-emotionele verplichting.

Gezond en veilig opgroeien

Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties.

 • D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om hun talenten te ontdekken, om zich te kunnen ontplooiende en de beste versie van zichzelf te worden. Kinderen en jongeren mogen in Goirle en Riel zijn wie ze zijn.

Effectieve hulp voor gezinnen

De gemeente als verantwoordelijke voor jeugdhulp biedt kansen voor lokaal maatwerk. De gemeente kan partijen nog meer bij elkaar brengen en steevast kijken hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp kan helpen verbeteren.

 • Jeugdhulp voor gezinnen zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, wil D66 snelle en passende hulp. Dat betekent dat het hele gezin betrokken moet worden bij de keuzes. Gezinnen moeten weten waar ze naartoe kunnen en er dient zo snel mogelijk iemand de regie te nemen.
 • Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium vrijwillig te helpen met hun problemen, voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing. D66 wil inzetten op preventie om effectief in te spelen op het gezin, zodat kinderen sneller de juiste hulp krijgen.
 • Bij crisis en acute nood in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Dat dit nog niet altijd goed verloopt heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en onze lokale gemeenschap. Zorg moet er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken.
 • Indien sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, werkt ‘t Loket samen met Veilig Thuis Midden-Brabant. D66 wil ook het samenwerken met betrokken partners verbeteren.
 • D66 wil de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en beter samenwerken met pleegouders.

Meer denkkracht van jongeren

Jongeren mogen jong zijn. Wat ons betreft krijgen zij daar -ook fysiek- de ruimte voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk moet dit bespreekbaar blijven maken tussen inwoners en jongeren en tussen jongeren onderling.

 • D66 omarmt de jeugdgemeenteraad. Ook willen wij kinderen en jongeren vaker uitnodigen bij meedenk-bijeenkomsten in hun wijk en in het gemeentehuis om hun eigen ideeën voor hun omgeving te laten horen. Dit geldt ook voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Vanuit het jongerencentrum kan geïnvesteerd worden in één of meerdere locaties of gelegenheden waar hen een veilig eigen honk kan worden geboden voor ontmoeting, plezier, inspiratie of afleiding.

Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg

Psychische problemen moeten bespreekbaar zijn. De toegang tot psychische hulp laagdrempelig. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen.

 • D66 wil dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en omgeving van inwoners wordt georganiseerd, in nauwe samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en ‘t Loket. De privacy moet hier bewaakt worden.

Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen te voorkomen.

 • D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie en het terugdringen van wachtlijsten.
 • D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ, specialistische hulp in de regio, wijkteams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.