Brede welvaart als doel, gezonde gemeente-financiën als basis

De gemeente Goirle heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer € 61 miljoen. Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Het financiële fundament van de gemeente Goirle heeft de laatste jaren aan kracht ingeboet. Gezien de kansen en uitdagingen waar de gemeente Goirle voor staat de komende jaren is het van belang duurzame keuzes te maken. Er komen meer taken op de gemeente af, met een groeiende complexiteit en een krimpend budget. De strategische heroriëntatie is een belangrijke stap: de beleidsmatige koers wordt voor de komende jaren bepaald. Wat voor soort gemeente wil de gemeente Goirle zijn? Kan de gemeente op basis van de te kiezen koers haar inwoners een prettige leefomgeving (blijven) bieden? We moeten niet afwachten, maar doorpakken. We moeten samen met onze inwoners kijken naar wat het beste is voor ons allen.

Lagere lasten op eerlijke basis

Met gemeenschapsgeld moeten we efficiënt omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lagere gemeentelijke belastingen zijn voor ons een uitgangspunt. Mits we onze rekeningen kunnen blijven betalen en zo invulling kunnen geven aan het beleid dat bij de gemeente Goirle past.

  • Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt er nu alleen een onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van twee personen aanmerkelijk minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Dit moet meer in verhouding zijn.
  • De hoogte van gemeentelijke diensten zoals die voor bouwvergunningen of trouwen moet in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat deze diensten gratis zijn, maar de gemeente hoeft er ook niet op te verdienen.
  • D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme is een verrijking voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de gemeente. Bovendien leveren deze belastingen bureaucratie op. Datzelfde geldt wat ons betreft voor forenzenbelasting. Bij voorkeur zet D66 een streep door deze belastingen in onze gemeente.

De vervuiler betaalt

Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Goirle en Riel voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen en extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken. Met behulp van korting op de bouwleges kunnen er volledig circulaire energiezuinige gebouwen gebouwd worden. De gemeente geeft wat ons betreft zelf het goede voorbeeld door waar mogelijk altijd duurzame keuzes te maken. Wij willen dat de gemeente haar positie als grote klant gebruikt om haar leveranciers tot duurzamer gedrag te bewegen. En dat ze dit op tafel legt bij inkopen die in regioverband worden aangegaan.

  • D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu. En het maakt mensen meer bewust van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt ook dat hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager de afvalstoffenheffing).

Solide financiën

Onze gemeente zit momenteel financieel in wat zwaarder weer. Hoewel de begroting de komende paar jaar er positief uit ziet, is de meerjarenbegroting niet sluitend. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren veel op onze reserves ingeteerd.
De gemeente Goirle moet wat ons betreft een stevige buffer hebben om extra taken en tegenvallers te kunnen opvangen.

  • Om ook in de toekomst een klap te kunnen opvangen, willen wij het weerstandsvermogen van onze gemeente op een voldoende niveau hebben en houden. Dus we willen dat de gemeente Goirle niet meer uitgeeft dan dat zij binnenkrijgt. En dat ze op ieder moment in staat is om al haar financiële verplichtingen op tijd te voldoen. Daarom staan wij, als het lastiger wordt, open voor het herschikken van onze prioriteiten en het aanpassen van het tempo van de plannen die we vanuit het beleid initiëren.
  • De toekomst is onzeker en juist deze tijd vraagt wat D66 betreft om scherpe keuzes. Keuzes die niet alleen kijken naar de korte termijn, maar juist ook naar ons vermogen om voor de lange termijn met een financieel gezonde basis de juiste dingen te kunnen doen voor onze inwoners. Daarvoor willen we onderzoeken op welke manier we meer inkomsten of lagere kosten voor onze gemeente kunnen realiseren. Denk daarbij aan het overbrengen van activiteiten in eigen beheer.
  • De gemeente moet zelf zo efficiënt en effectief mogelijk werken. Alle afdelingen en de organisatie als geheel moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of ze dat ook doen. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden opgevangen om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.

Transparante financiën en verantwoord inkoopbeleid

De gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor iedere dorpsgenoot inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan komt. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te maken (het zogenaamde “open spending”) en beschikbaar te stellen als open data. Inwoners moeten ook op een laagdrempelige manier kunnen meehelpen met het opstellen van buurtbegrotingen, of via een Bewoners bod en andere buurtrechten zelf het initiatief kunnen nemen.

  • Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. De gemeente kan haar positie als grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te nemen zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return. D66 wil dat de gemeente Goirle een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.
  • D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.

Subsidies goed besteden

De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente inwoners, verenigingen en stichtingen om tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.