We willen allemaal het beste uit het leven kunnen halen. Vrij zijn om ons te kunnen ontwikkelen, ongeacht gender, huidskleur, sociaaleconomische achtergrond, handicap of ziekte, nationaliteit, waar we wonen, religie, seksualiteit of leeftijd. Vandaag hebben overal in de Europese Unie mensen dagelijks te maken met discriminatie en uitsluiting. Verschillende vormen van discriminatie en ongelijkwaardige behandeling raken en doorkruisen elkaar.

We willen allemaal het beste uit het leven kunnen halen. Vrij zijn om ons te kunnen ontwikkelen, ongeacht gender, huidskleur, sociaaleconomische achtergrond, handicap of ziekte, nationaliteit, waar we wonen, religie, seksualiteit of leeftijd. Vandaag hebben overal in de Europese Unie mensen dagelijks te maken met discriminatie en uitsluiting. Verschillende vormen van discriminatie en ongelijkwaardige behandeling raken en doorkruisen elkaar. Daarom beschermen we bestaande rechten en komen we in actie voor meer gelijkwaardigheid. D66 wil dat de Europese Unie komt met een nieuwe antidiscriminatiestrategie die deze intersectionaliteit erkent en begrijpt dat ook binnen een groep de ervaringen verschillend zijn.

• De Europese Unie treedt zo snel mogelijk toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hierdoor kan iedereen de Unie en haar instituten en agentschappen verantwoordelijk houden voor mensenrechtenschendingen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
• Het recht op zelfbeschikking nemen we op in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
• We verankeren het recht op veilige, toegankelijke en legale abortus in EU-verdragen zodat veilige abortus in heel de Europese Unie geborgd is. De lidstaten moeten abortuszorg beschikbaar stellen voor alle Europese burgers, zodat iedereen ook buiten het eigen land toegang heeft tot abortus.
• De lhbti+-gemeenschap moet in heel de Europese Unie veilig zichzelf kunnen zijn en alle lidstaten moeten hun rechten erkennen. Dit wordt een expliciet onderdeel van de rechtsstaat-APK. We blijven ons uitspreken tegen de inperking van rechten van lhbti+-personen in heel Europa en in het bijzonder in landen als Polen, Hongarije en Italië. D66 zet zich in voor een Europese antidiscriminatiewet, die ook lhbti+-rechten beschermt. We ondersteunen organisaties die strijden voor gelijke rechten voor lhbti+-personen in Europa en de rest van de wereld.
• De Europese Unie moet tegenmacht bieden aan extremistische organisaties die zich verzamelen in de ‘antirechtenbeweging’ en in heel Europa campagnevoeren tegen het recht op abortus, lhbti+-rechten en specifiek transrechten. De Europese Commissie stopt met het subsidiëren van deze organisaties en brengt de netwerken en de financiering van deze organisaties in kaart.
• In een daadwerkelijk inclusieve en diverse samenleving nemen we diversiteit op alle terreinen van de samenleving mee. Dit is in het bijzonder belangrijk bij sollicitatieprocedures, met name voor jongeren. De Europese Commissie brengt daarom de huidige obstakels voor meer diversiteit in alle beroepssectoren in kaart. Lidstaten moeten hun antiracismewetgeving op orde hebben en deze corrigeren aan de hand van nationale actieplannen.
• De Europese Unie en haar instellingen moeten een afspiegeling zijn van de Europese Unie. Zij voeren daarom een actief diversiteitsbeleid. Ook in publiekscampagnes moet de gehele samenleving zich gerepresenteerd voelen. Daarom keuren we Europese campagnes alleen goed als deze voldoende rekening houden met diversiteit in de samenleving.
• Onder leiding van D66 heeft het Europees Parlement wetgeving aangenomen om in heel Europa de genderkloof te dichten. Werkgevers worden gedwongen om gelijk werk gelijk te betalen. Als werknemer heb je nu het recht op informatie over beloning in jouw categorie van werk. D66 blijft zich inzetten voor een snelle implementatie en strikte handhaving van de loontransparantiemaatregelen.
• D66 wil het glazen plafond doorbreken met een Europees quotum voor vrouwen in topfuncties in het toezicht en bestuur van overheden en het bedrijfsleven. D66 omarmt het besluit van de Raad van de Europese Unie en het Parlement om een verplicht quotum in te stellen van 40 procent van het ondervertegenwoordigde gender in topfuncties.
• D66 toetst relevante nieuwe wet- en regelgeving altijd aan het VN-verdrag Handicap. Representatie van mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties is een prioriteit. Europese instituties moeten mensen met een handicap of chronische ziekte betrekken bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleid. Het is belangrijk om rekening te houden met de gevolgen van beleid voor (onbedoelde) uitsluiting, hogere regeldruk of bewijslast.