Samen naar een duurzaam Enschede

We zijn het aan onszelf en onze kinderen verplicht om nu in actie te komen tegen gevaarlijke klimaatverandering. Bijzonder hoge temperaturen in de zomer zorgen nu al voor gevaarlijke situaties in onze stad voor jong en oud. Onze landbouw en natuur lopen steeds meer risico’s door droogte én omdat we steeds minder verschillende soorten planten en dieren krijgen (biodiversiteit). Bovendien sterven door vervuilde lucht elk jaar 12.000 mensen in heel Nederland vroeger dan normaal. Het is dus tijd om niet langer weg te kijken en te doen alsof het niet zo is. Het is tijd om grote stappen te zetten!

Veel Enschedeërs zijn zelf aan de slag gegaan. D66 wil dat zij hierbij zo goed mogelijk ondersteund worden. We moeten ook ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Energie moet betaalbaar blijven voor iedereen. Ondernemers gaan duurzaam ondernemen. En de landbouw moet hulp krijgen om zonder negatieve gevolgen voor de natuur te verbouwen (circulair). De gemeente moet ondersteunen en informeren. Zo maken we Enschede op een slimme en menselijke manier tot een duurzame gemeente.
Ook gaan we nú aan de slag om onze stad voor te bereiden op gevolgen van klimaatverandering en zorgen voor onze prachtige natuur binnen en buiten de stad.

Enschede goed geïnformeerd

Om zelf de juiste stappen te kunnen zetten, moeten inwoners de juiste, eerlijke informatie hebben.
Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Het Energieloket dat er al is, uitbreiden naar een centrum voor duurzaamheid. Hier krijgen inwoners informatie en advies over alles wat ze zelf kunnen doen om hun woning, tuin en wijk groener en duurzamer te maken.
 • Meten is weten. D66 wil dat de gemeente samen met inwoners en bedrijven de gevolgen van problemen rondom het milieu meet en bijhoudt. Zoals fijnstof, stikstof en de hoogte van het grondwater.
 • D66 wil dat inwoners door de gemeente goed en duidelijk geïnformeerd worden over milieuproblemen in onze gemeente, bijvoorbeeld over het dreigende tekort aan drinkwater. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren om onze natuur te beschermen.

Enschede slim en sociaal naar klimaatneutraal

Om te zorgen dat we geen CO2 meer uitstoten (klimaatneutraal worden), moeten we energie besparen waar dat mogelijk is. Want: de schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. En de stroom en
warmte die we tóch nodig hebben, wekken we groen en efficiënt op. Het moet voor iedereen in Enschede betaalbaar worden om energie te besparen en op te wekken: groene en schone keuzes gaan dus lonen. Zo kan iedereen wonen in een goed geïsoleerd huis waar de warmte in de winter binnenblijft en in de zomer buiten. En waar de energierekening betaalbaar blijft.

Alle huizen geïsoleerd en duurzaam verwarmd
Om als gemeente klimaatneutraal te worden, moeten we alle huizen in Enschede zo snel mogelijk (laten) isoleren en duurzaam verwarmen (zonder aardgas). D66 wil de volgende maatregelen:

 • Per wijk krijgen bewoners advies over isolatie en duurzame verwarming, zoals warmtepompen of warmtenetten. Mensen moeten daarbij de vrijheid hebben om zelf te kiezen hoe ze hun huis willen verwarmen. Ook moeten mensen advies krijgen over hoe ze hiervoor geld lenen en subsidies krijgen. Het Energieloket was een belangrijke eerste stap in deze richting; nu is het hoog tijd voor de volgende stap.
 • De prijs voor warmte in huizen die aangesloten zitten op het warmtenet, mag niet meestijgen met de gasprijs. Deze prijs moeten uitgaan van de kosten van de geleverde warmte.
 • De gemeente Enschede moet het mensen met een eigen huis mogelijk maken tegen lage kosten hun huis 100% duurzaam te verwarmen en te koelen (energieneutraal te maken) door middel van een verzilveringsregeling.
 • De gemeente moet samenwerken met woningstichtingen en privépersonen die huizen verhuren. Doel: zodat ze hun gebouwen isoleren en aansluiten op warmtenetten.
 • Omdat we overstappen naar duurzame warmte (de warmtetransitie) hebben we geschikt personeel nodig om dit mogelijk te maken. D66 wil dat we mensen in niet duurzame beroepen omscholen. Zo houden we banen voor de toekomst.

Over op groene stroom
Na veel voorbereidingswerk en uitgebreid overleg zijn plannen voor opwekken en opslaan van groene stroom in Enschede uitgesteld of zelfs helemaal gestopt. D66 vindt dit onbegrijpelijk en onverantwoord. We moeten dus nú aan de slag om onze achterstand in te halen. D66 wil dit op een slimme en sociale manier doen: door stroom op te wekken, kansen voor de economie in Enschede te grijpen en ideeën van inwoners een handje te helpen. Zo kunnen we tempo maken. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Per wijk krijgen bewoners advies over isolatie en duurzame Enschede gaat de doelen voor opgewekte groene energie halen zoals we die hebben afgesproken in de regionale energiestrategie van Twente. Daarmee helpen we mee aan het landelijke Klimaatakkoord: de Nederlandse aanpak van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015).
 • D66 wil dat er naast zonnevelden een paar heel hoge windmolens komen. Deze leveren heel veel stroom en daarom is zo weinig mogelijk waardevol terrein nodig om de doelen te halen; zoals landbouwgebied en natuur.
 • Windmolens en zonnevelden worden geplaatst met grote zorg voor de mensen die daar wonen, voor de natuur en voor de vele verschillende planten en dieren (biodiversiteit).
 • Alle geschikte daken en ongebruikte terreinen in bebouwd gebied, gebruiken we om zonne-energie op te wekken; zoals parkeergarages en openbare gebouwen. Om dit financieel haalbaar te maken, helpen we met bundelen van kleine projecten in enkele grote.
 • We maken de regels makkelijker, zodat inwoners sneller duurzame projecten kunnen uitvoeren.
 • We stoppen met kosten (leges) vragen voor groene energieprojecten.
 • In grote groene energieprojecten moet minstens 50% van het geld door Enschedeërs geïnvesteerd kunnen worden tegen een goed rendement. Mensen die direct rondom zo’n project wonen, moeten altijd het eerste recht hebben te kunnen investeren.
 • Het is belangrijk dat we groene energie opslaan, voor de momenten als er geen wind of zon is. D66 wil daarom dat we in Enschede energie gaan opslaan door bijvoorbeeld waterstofproductie en een smart grid (slimme elektriciteitssystemen).

Onze natuur en vele verschillende planten en dieren houden

Een gezonde natuur met veel verschillende planten en dieren is erg belangrijk. Allereerst voor schone lucht en voor schoon (drink)water. En ook om ervoor te zorgen dat insecten de planten in de landbouw
bestuiven. Bovendien slaan planten uitlaatgas en andere CO2 op. Verder zorgen ze dat water in de grond verdwijnt; daarmee voorkomen ze wateroverlast bij (veel) regen. Het is dus logisch om niet tégen, maar mét de natuur te werken. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Maak de stad groener. Houd oude bomen die bijzonder waardevol zijn voor de natuur (biodiversiteit). En plant meer bloemen.
 • Het is belangrijk om de bijzondere natuur in ons buitengebied (het coulisselandschap) te herstellen en te beschermen, ook voor de wet. Het is erg belangrijk om zo snel mogelijk gebieden met veel soorten planten en dieren weer met elkaar te verbinden (ecologische verbindingszones). Dit overleggen we met inwoners en ondernemers in het gebied.
 • De resten van het grasmaaien moeten opgeruimd worden. Hierdoor voorkomen we dat er overal gras gaat groeien en zorgen we dat bloemen beter en op meer plekken kunnen groeien.
 • Moedig mensen aan om te fietsen, om het openbaar vervoer te gebruiken en om elektrisch te rijden. Zo voorkomen we schadelijke uitlaatgassen voor planten en natuur.

Werk toe naar een stad zonder afval

Ons afval is een probleem voor het milieu. Daarom moeten we afval voorkomen, sorteren en zo goed mogelijk opnieuw gebruiken (recyclen). Helaas kan dat met een deel van ons afval niet. Dat wordt
gestort of verbrand. Maar ook opnieuw gebruiken heeft gevolgen voor het milieu en kost veel energie. Daarom staat D66 achter het idee “afval voorkomen is beter dan afval verwerken”. Wie beter sorteert en minder afval overhoudt, moet minder betalen. Dit geldt voor inwoners én voor bedrijven, want zij zorgen voor het meeste afval in onze gemeente. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • D66 wil dat we in 2030 een stad zonder afval zijn. We houden ons aan de regionale afspraken “Naar een afvalloos Twente in 2030“.
 • We willen dat de gemeente meer mensen in dienst neemt om zwerfafval op te ruimen. We willen ook inwoners aanmoedigen om zelf zwerfafval op te ruimen. Bijvoorbeeld door “adopteer een prullenbak”, “adopteer een straat” en door opruimacties met schoolkinderen.
 • De gemeente moet strenger omgaan met mensen die rommel naast afvalcontainers zetten. We zijn daarom voor bewaking via camera’s en flinke controle van de regels (handhaving).
 • Afgedankte elektrische- en elektronische apparaten sorteren mensen vaak nog niet. De onderdelen in deze apparaten zijn juist heel goed opnieuw te gebruiken. Daarom moet er een actie komen om inwoners en mkb-bedrijven hiervan bewust te maken.
 • Plekken waar mensen afval kunnen brengen (milieustraten), moeten langer open zijn.

Bereid onze stad voor op klimaatverandering

Klimaatverandering leidt tot overlast door water en risico’s voor de gezondheid door hitte (hittestress) en droogte. D66 wil dat we zo snel mogelijk onze stad klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering. Hoe? Door onze wijken, huizen, tuinen, openbare ruimte en wegen slim aan te leggen en te bouwen. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Ons openbaar gebied maken we flink groener om de risico’s voor de gezondheid door hitte te voorkomen; zeker voor groepen als kinderen en ouderen die meer risico’s lopen. Juist rondom verzorgingstehuizen en scholen zien we vaak weinig groen.
 • Asfalt en tegels houden veel warmte vast en leiden het (regen)water niet goed weg. Dat zorgt voor overstromingen bij veel regen. Daarom helpt de gemeente inwoners door verwijderde tegels gratis op te halen.
 • Voor nieuwbouw geldt dat inwoners regenwater op eigen grond moeten opslaan. De gemeente moedigt inwoners van bestaande huizen aan dit ook te doen.

Schone lucht, gezonde stad

Gezonde lucht en water zijn erg belangrijk voor onze gezondheid. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • D66 wil dat het gebied binnen de singel voor 2030 vrij van uitlaatgas wordt. Dit is belangrijk voor de gezondheid en maakt onze binnenstad aantrekkelijk en prettig om in te leven.
 • Houtkachels, allesbranders en open haarden zorgen voor veel fijnstof. Dit leidt tot longklachten en andere gezondheidsproblemen. D66 vindt het daarom gepast dat er strengere regels komen en de gemeente flink controleert bij overlast.

Bedrijven en landbouw worden groen

Gezonde lucht en water zijn erg belangrijk voor onze gezondheid. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • De gemeente moet bedrijven advies geven over duurzaamheid. En ze aanmoedigen om maatregelen op het gebied van duurzaamheid te nemen.
 • We controleren strenger of bedrijven zich houden aan de verplichte maatregelen op het gebied van duurzaamheid.
 • Bedrijven moeten laten zien wat ze uitstoten. Want wie het goed doet, mag hier trots op zijn.
 • D66 wil dat de gemeente jaarlijks een verkiezing organiseert voor “Het schoonste bedrijf van Enschede”, bijvoorbeeld in de categorieën landbouw, industrie, mkb en jonge onderneming.
 • De gemeente werkt samen met landbouw om te bereiken dat ze zonder negatieve gevolgen voor de natuur kunnen verbouwen (circulaire landbouw). Daarom zorgen we ervoor dat we kennis hierover verzamelen en delen.
 • We willen dat de landbouw en de gemeente samen gaan werken om de natuur sterker te maken en daarbij aandacht te hebben voor een toekomstgericht verdienmodel voor de boeren.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • De gemeente koopt spullen 100% duurzaam.
 • De gemeente stopt voor 2030 met alles wat fossiele energie gebruikt: olie, benzine, gas, diesel. Hiervoor in de plaats komen auto’s en gereedschap op 100% groene energie. Een voorbeeld hiervan: we willen af van bladblazers die op benzine lopen en voor veel vuile dampen en lawaai zorgen.