Gelijke kansen voor iedereen: een goede basis

Iedereen in Enschede verdient gelijke kansen op een vrij, gezond en gelukkig leven; los van in welke wijk je opgroeit of wie je familie is. Dit ziet D66 als een grote verantwoordelijkheid en uitdaging voor Enschede. De gemeente zette al veel mooie stappen, samen met allerlei organisaties in de stad. Bijvoorbeeld met de nota Kansrijk Enschede. Het is belangrijk dat we hiermee doorgaan, want gelijke kansen is een zaak blijven volhouden.

Gelijke kansen begint bij zorgeloos opgroeien. Daarom investeert D66 volop in goed onderwijs, een fijne thuissituatie en mogelijkheden voor kinderen om mee te doen aan sport en cultuur. Gelijke kansen vragen een ongelijke behandeling. Op onze scholen krijgen alle leerlingen gelijke kansen. Dat betekent soms ongelijk geld en moeite durven stoppen in gezinnen, scholen en buurten waar de verschillen groot zijn.

Goed onderwijs als basis voor gelijke kansen

Onderwijs is meer dan alleen leren lezen en schrijven. D66 vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en zich voorbereiden op meedoen in ons land; met aandacht voor gezond leven, gevoel voor geldzaken (financieel bewustzijn), duurzaamheid, digitaal worden en verschillen in cultuur en seksuele voorkeur. Deze brede ontwikkeling en gelijke kansen voor alle kinderen zijn de rode draad voor onze onderwijsplannen. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag; een programma van een hele dag waarbij kinderen kennismaken met onder andere sport, cultuur en natuur. Daarbij hoort ook het verzorgen van gezond eten op school, want op een lege maag kun je niet leren.
 • In Enschede is al veel aandacht voor samenwerking tussen jeugdzorg, onderwijs en wijkhulp. D66 wil hier moeite voor blijven doen, zodat het kind dus echt centraal staat. Daarom blijven we geld en energie stoppen in Integrale Kindcentra (IKC’s): scholen waar ook jeugdhulp, wijkzorg, buitenschoolse opvang en sport en cultuur een plek hebben.
 • We gaan door met het programma ‘de Twentse Belofte’. Dit programma draait om voorkomen dat mensen te vroeg van school gaan (vroegtijdige schoolverlaters).
 • In Enschede kan 24% van de volwassenen niet goed lezen en schrijven: laaggeletterden. D66 blijft moeite doen voor een complete aanpak van laaggeletterdheid. We helpen bijvoorbeeld ouders met lezen en schrijven, zodat we problemen voorkomen bij kinderen. Daarnaast wil D66 dat kinderen genoeg mogelijkheid krijgen om veel te kunnen lezen.
 • D66 moedigt ideeën aan om leerlingen kennis te laten maken met Duitsland en de Duitse taal. Denk hierbij aan uitwisselingen, de Euregionale Doorlopende Leerlijn en stageplaatsen in Duitsland.
 • Enschede heeft een belangrijke regiofunctie; daarom komen er ook veel leerlingen van buiten Enschede naar onze scholen. Enschede doet als eerste iets om als één partij contact te hebben met schoolbesturen. Nu moeten deze besturen nog met 14 gemeenten spreken, met allemaal eigen ideeën.
 • Door de coronacrisis kampen leerlingen met achterstanden. D66 wil tussendoor al beoordelen wat er met het coronageld (NPO) gebeurde. Waarom? Zodat het geld zo veel mogelijk naar blijvende projecten gaat en direct naar hulp voor leraren die lesgeven in het onderwijs.
 • D66 wil duurzaam ingerichte schoolgebouwen met veel groen; scholen die een gezond binnenklimaat hebben en een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond en duurzaam leven. D66 wil daarom de “Gezonde school” aanmoedigen voor leerlingen, met bijvoorbeeld groene schoolpleinen, goede ventilatie en moestuinen.
 • D66 vindt dat de gemeente samenwerking tussen lokale sport- en cultuurverenigingen en scholen moet ondersteunen. Voor kinderen geeft dit de mogelijkheid kennis te maken met bijvoorbeeld verschillende sporten, muziekinstrumenten en theater. Bij verenigingen kan dit zorgen voor nieuwe leden.

Les vóór de schoolleeftijd: voorschoolse educatie
In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar bestaat de kans dat kinderen zich niet goed ontwikkelen; er kunnen ontwikkelachterstanden voorkomen. Daardoor maken niet alle kinderen een goede start op de basisschool.
D66 wil dat kinderen samen opgroeien, het liefst in de eigen wijk. En dat er op jonge leeftijd aandacht is voor hun ontwikkeling.

 • Wij willen dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar gratis kinderopvang krijgen. Zo doen we al vroeg moeite voor hun taalontwikkeling. En zo komen meer kinderen op jonge leeftijd in aanraking met andere kinderen om samen te leren spelen en samen te leren.

Basisschool
D66 deed moeite om kinderen beter te leren lezen door bibliotheken op scholen te krijgen. D66 wil hiermee doorgaan en daarmee zorgen dat alle kinderen genoeg kunnen lezen.

Middelbare school
D66 wil dat kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen bij de overgang van basisschool naar middelbare school niet te vroeg al uit elkaar worden gehaald op basis
van hun leerniveau. Ook is het belangrijk dat kinderen op een niveau worden ingedeeld dat bij hen past. Daarom stellen we hieronder een aantal maatregelen voor:

 • D66 moedigt middelbare scholen aan om met brede brugklassen te werken. D66 wil ook zo veel mogelijk brede scholen en dus geen aparte plekken voor de verschillende onderwijsniveaus.
 • D66 wil onderzoek naar te laag advies voor de middelbare school voor leerlingen. Dit geeft ons de kans bepaalde scholen en wijken te helpen als leerlingen daar vaker op een te laag niveau worden ingedeeld.
 • D66 wil samenwerking tussen leerkrachten uit groep 8 en de brugklas ondersteunen. Zo bereiken we dat leerlingen goed worden overgedragen van de basisschool naar de middelbare school.

Beroepsonderwijs en universiteit
Voor beroepsonderwijs en universiteit stellen we het volgende voor:

 • D66 wil dat de samenwerking van mbo, hbo en wo met gezondheidsinstellingen als GGZ, GGD en verslavingszorg doorgaat en sterker wordt.
 • D66 wil dat de gemeente samenwerking tussen bedrijven en de Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente blijft ondersteunen voor genoeg geschikte stageplaatsen voor studenten, zowel in de regio als in Duitsland.
 • D66 wil eraan meehelpen dat mbo-studenten betaalde stages kunnen vinden aan de andere kant van de grens (in de vorm van een Ausbildung). Dit vergroot de stage- en baankansen en geeft een unieke kans om kennis te maken met het werken in Duitsland.
 • Sinds een paar jaar zijn er op initiatief van D66 twee studenten aan het werk als ambtenaar. D66 wil doorgaan met het project met de student-ambtenaren. Zo mogen studenten meehelpen plannen te maken en voelen ze dat ze meer horen bij de gemeente.
 • Onderzoek, stages en afstudeeropdrachten kunnen veel waarde hebben voor onze stad. Daarom is D66 voor het uitschrijven van projecten door de gemeente voor studenten van ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente.

Enschede als stad waar iedereen bij hoort en ertoe doet

In Enschede is voor iedereen plek, los van je afkomst, seksuele voorkeur, geloof of (gender)identiteit. D66 heeft hierin altijd zijn best gedaan voor alle vrijheid voor iedereen en dat blijven we doen. In
Enschede zijn al mooie stappen gezet, bijvoorbeeld toen we het Regenboogakkoord in 2018 tekenden. Helaas waren er in de binnenstad ook vervelende gebeurtenissen; daarbij werden mensen lastiggevallen (of erger), om wie ze zijn. Om iedereen in Enschede te laten meedoen (inclusiviteit) en Enschede veilig voor iedereen te maken, stelt D66 de volgende maatregelen voor:

 • De gemeente doet zijn best voor goede uitleg over discriminatie en inclusiviteit op alle scholen. Daarbij werken we samen met belangenorganisaties, bijvoorbeeld voor de LHBTI+- gemeenschap: mensen die op iemand van hetzelfde geslacht vallen (homo, lesbiënne), die op beide geslachten vallen, die zich niet thuisvoelen in hun lichaam, die kenmerken hebben van zowel man als vrouw of die een ander geslacht of seksuele voorkeur hebben.
 • Net als in andere steden willen we in Enschede een Regenboogagenda.
 • D66 wil geld en moeite blijven stoppen om LHBTI+-personen in de hele stad te laten zien, te accepteren en zich veilig te laten voelen. Dat doen we bijvoorbeeld met de Regenboogdagen.
 • We verbeteren gevoel voor LHBTI+ bij Enschedese experts in zorg, welzijn en veiligheid en bij loketten van de gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld met trainingen en certificaten als de Roze Loper.
 • We geven extra aandacht aan de soms moeilijke situatie van de volgende groepen mensen die geen huis hebben: LHBTI+-jongeren, LHBTI+-vluchtelingen en vluchtelingen die uit twee culturen komen.

In elke wijk bruisende sportverenigingen die zichzelf goed redden

Sportverenigingen hebben een belangrijke plek in het leven in Nederland en daarmee binnen Enschede. Ze maken sport mogelijk én contacten tussen mensen en (verschillende) culturen. Bij D66 gaan we ervan uit dat verenigingen zichzelf moeten kunnen redden: ze moeten levensvatbaar en zelfredzaam zijn. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten, los van leeftijd, hoeveel
geld iemand heeft en hoe goed iemand meekomt met denken, bewegen en leven (vitaal zijn). Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente zich aanpast aan de veranderende wensen van haar inwoners. D66 wil de volgende maatregelen:

 • Veel bewegen en buiten zijn, is gezond. D66 wil daarom samen met kinderen en jongeren kijken naar meer plekken om te kunnen bewegen, zoals speeltuinen en skateparken.
 • Voor D66 is het belangrijk dat de jeugd genoeg sport. Daarom zijn wij voor minstens 3 uur per week sport op basis- en middelbare scholen. En voor genoeg openbare plekken waar kinderen kunnen bewegen. Waar nodig stoppen we extra geld en energie in gebouwen en terreinen om te sporten. En in hulp om te sporten en de stap daarnaartoe te zetten. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, diëtisten, videoanalyse.
 • Een topsportcentrum opzetten, met als doel het totale niveau van de sporters omhoog te krijgen. Hierbij gaat het om gebouwen en andere hulpmiddelen. Én om kennis delen tussen de amateursclubs, de profsporters en organisaties die voor hun werk bezig zijn met onder meer sport, sporttechnologie en coaching.
 • Veel sportverenigingen zien dat ze steeds minder leden hebben. Om te blijven bestaan gaan verenigingen samen verder of verhuizen ze. D66 ziet dat dit nodig is, maar wil dat hierbij geen sportparken verdwijnen. Het aantal sportparken, en hoe ze verdeeld zijn over de stad, is belangrijk, zodat iedereen toegang heeft tot sport.
 • Zwemwater voor zwemlessen moet voor alle stadsdelen beschikbaar zijn.
 • Sportparken moeten breed zijn te gebruiken. Dit betekent dat je er niet alleen kunt voetballen, maar ook andere sporten kunt doen. Zoals rugby, hockey of korfbal.
 • Op dit moment mogen sportverenigingen bijna niet meepraten over de gemeenteplannen op sportgebied en over de sportgebouwen en -terreinen. D66 wil dat de gemeente aanmoedigt dat alle sportverenigingen in Enschede gaan samenwerken (overkoepelend samenwerkingsverband).
 • D66 ziet de parken, zoals het Volkspark en het van Heekpark, als een belangrijke plek voor activiteiten om te sporten en mensen te ontmoeten. We willen daarom plannen voor meer sportgebouwen, -terreinen, begeleiding en hulpmiddelen steunen. Dat geldt ook voor meer veiligheid in de parken.