Levendige democratie in stad, regio en Europa

Vertrouwen is de basis voor een stad waar inwoners mogen meebeslissen: de democratie. D66 wil dit vertrouwen tussen inwoners en overheid groter maken.

Dat begint bij een overheid die:

 • De manier op orde heeft waarop zij helpt (diensten verleent)
 • Haar inwoners vertrouwt en laat meebeslissen waar dat kan. Hierbij moet gedacht worden vanuit de inwoner.
 • Door mensen is aan te spreken op wat ze doet en laat
 • Bereikbaar is
 • Waakt over de privégegevens en digitale veiligheid van inwoners

De democratie sterker maken betekent ook dat veel meer mensen betrokken raken bij beslissingen over het leven in de stad en de regio. Daarnaast wordt Europa steeds meer ons binnenland; Enschede
kan hierbij de belangrijkste rol spelen in de regio die óók voorbij de grens loopt.

Meer inwoners praten, beslissen en doen mee

D66 vindt het belangrijk dat inwoners van Enschede vaker direct betrokken worden bij wat er in hun omgeving gebeurt. Er zit nog veel ervaring en kennis bij onze inwoners. En dat kan meehelpen aan
betere oplossingen. Als inwoners betrokken worden bij het maken en uitvoeren van plannen, moeten zij goed kunnen spreken namens de inwoners voor wie deze plannen bedoeld zijn. D66 wil de volgende
maatregelen:

 • Starten met een soort overleg voor inwoners; een burgerberaad over onderwerpen als geluidsoverlast, een leefbare stad, een duurzame stad. Inwoners kunnen hiermee plannen van de overheid goedkeuren of aanpassen. Of ze denken al vanaf het begin mee. De eerste stap hiervoor kan komen van de gemeente én van inwoners zelf. Door te loten welke inwoners er in het beraad mogen, willen we er meer verschillende mensen bij halen.
 • D66 steunt Right to Challenge. Kunnen buurtbewoners of verenigingen taken van de overheid in hun wijk beter doen dan de gemeente zelf? Dan maakt de gemeente dat mogelijk door geld en begeleiders hiervoor klaar te zetten; begeleiders die losstaan van de gemeente (onafhankelijk).
 • Kinderen en jongeren leren op basis- en middelbare scholen op een actievere manier dat zij hun mening mogen geven. En hóe ze die mening kunnen geven. Daarbij maken zij ook kennis met de gemeenteraad en de gemeente. Hiervoor nodigen we bijvoorbeeld scholen uit op het stadhuis.

Inwoners beter en sneller helpen

De gemeente Enschede biedt allerlei hulp: diensten. Van een paspoort (laten) maken tot toestemming geven (vergunningen). D66 staat voor een overheid die klaarstaat en inwoners goed en snel helpt. Ook als inwoners een klacht, idee of oplossing hebben, weten zij waar ze terecht kunnen. De gemeente maakt dit dan netjes in orde. D66 wil de volgende maatregelen:

 • De gemeente is open op tijden die passen bij de wensen van de inwoners. Dat kan betekenen dat het Stadskantoor vaker ’s avonds en in het weekend opengaat. Of dat de gemeente in het weekend de telefoon aanneemt.
 • De gemeente laat inwoners op tijd iets weten, ook als zaken soms nog niet helemaal duidelijk zijn. Eerlijke informatie en een open gesprek geven inwoners meer vertrouwen in de gemeente.
 • De gemeente praat en schrijft in begrijpelijke taal. Op brieven van de gemeente staan altijd een naam van een contactpersoon en een telefoonnummer. Inwoners die brieven niet begrijpen, krijgen persoonlijke uitleg als ze hiervoor bellen.
 • Steeds meer hulp van de gemeente gaat digitaal. Het persoonlijke contact ontbreekt. We willen op de website van de gemeente een ‘bel-me-terug’-knop.
 • De gemeente lost zo veel mogelijk verschillen van mening op zonder rechtszaak. De gemeente gaat eerder praten om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans op een geschikte oplossing groter en kan kosten besparen.
 • We zijn het eens dat een Rekenkamer goed moet werken en genoeg geld moet hebben. De gemeenteraad werkt sterker en zonder invloed van anderen door zelf bepaalde plannen of problemen te onderzoeken.
 • De gemeente geeft doelgericht geld en ondersteuning per wijk, om inwoners aan te moedigen om zelf bij te dragen aan het vormen en/of uit uitvoeren van plannen.

Rechten van inwoners in een digitale wereld

De wereld ontwikkelt steeds snellere technieken. Ook krijgen we steeds meer digitale mogelijkheden. Beide bieden veel gemak en nieuwe kansen voor onze stad. Dat steeds meer digitaal gaat, heeft ook een andere kant:

 • Niet iedereen heeft een computer of smartphone. En niet iedereen kan zich daar goed mee redden.
 • We verzamelen steeds meer informatie over inwoners. Dat gaat moeilijk samen met privacy.

D66 vindt dat techniek er voor onze stad en de inwoners moet zijn, niet andersom! Wat dat betekent? Dat de inwoners centraal staan met wat zij nodig hebben en verwachten als de gemeente nieuwe
techniek gebruikt. Zo werken we aan de ene kant met nieuwe mogelijkheden en digitaal gemak. Daarnaast beschermen we de rechten van onze inwoners. Daarom wil D66 de volgende maatregelen:

 • Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner toegang heeft tot de digitale systemen van de overheid. En dat we mensen helpen als ze het moeilijk vinden hiermee om te gaan. De gemeente moet daarom computers zetten op openbare plekken, zoals de bibliotheek; inwoners kunnen die dan gebruiken. Daarnaast moet de gemeente cursussen en digitale hulp geven. Kan iemand echt niet (leren) omgaan met een digitaal systeem? Uiteraard biedt de gemeente dan ook een niet-digitale mogelijkheid.
 • Computercodes (algoritmes) leggen verbanden tussen persoonsgegevens en trekken conclusies. D66 wil dat er altijd mensen zijn die deze codes controleren; bijvoorbeeld de ethische commissie. En dat de codes in een openbare lijst komen, een algoritmeregister. We willen niet dat de gemeente Enschede codes gebruikt waarmee mensen gediscrimineerd worden.
 • Enschede sluit zich aan bij de Cities for digital rights. Dit is een internationale samenwerking van steden om de digitale rechten van inwoners te verbeteren.
 • Regelmatig komen de volgende onderwerpen terug op de agenda van de gemeenteraad: a) dat we digitaler worden, b) informatie beveiligen en c) werken met computercodes (algoritmes). Dit kan bijvoorbeeld via een commissie Digitale Zaken. Bij een democratie hoort openheid. Dus moeten digitale systemen ook te controleren zijn. En moeten we dus ook echt controleren.

Meer samen beslissen bij samenwerking in regio en Europa

Enschede ligt als grensgemeente centraal in Europa. Hier wonen en werken 160 nationaliteiten. De gemeente Enschede hoort steeds vaker bij allerlei samenwerkingen met de regio, Duitsland en Europa.
Deze samenwerkingen zijn voor D66 vanzelfsprekend. En voor Enschede zijn ze heel belangrijk. Toch kan dit beter, vooral als het gaat om open en eerlijk uitleg geven over wat we doen democratische verantwoording en transparantie). Dankzij de Europese Unie kunnen we zonder problemen de grens over;
maar in de praktijk krijgen Europeanen die hier wonen en werken problemen die we moeten oplossen. D66 wil de volgende maatregelen:

 • Europeanen die in de gemeente wonen en werken alle mogelijkheden bieden om zich hier thuis te voelen en in te burgeren. Bijvoorbeeld door ze taalcursussen aan te bieden, ook aan hun partners. En door medewerkers uit het buitenland uit te leggen hoe ze weten of ze (niet) eerlijk worden gebruikt voor werk (uitbuiting).
 • Geld stoppen om Enschede en de regio zich te laten ontwikkelen. Europese fondsen kunnen hier veel geld voor geven. D66 wil dat de gemeente deze fondsen zo goed mogelijk gebruikt.
 • In de zomer komt er een openbaar concert dat afwisselend in de drie steden van de Städtedreieck (Enschede/Hengelo, Münster en Osnabrück) wordt gegeven. Dit Euregioconcert wordt gezamenlijk gegeven door muziekgezelschappen uit al deze steden. Zo laten we de waarde van de samenwerking in de Euregio zien.
 • Handel in mensen voorkomen, net als oneerlijk gebruik van medewerkers uit het buitenland (uitbuiting). Hiervoor willen we onder andere maatregelen en plannen binnen de Euregio bespreken.
 • D66 wil dat samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de Twente Board, regelmatig uitleggen aan inwoners wat ze (willen gaan) doen en hoe inwoners hier invloed op kunnen hebben.
 • Het moet makkelijker worden om over de grens te werken en te wonen. Bijvoorbeeld doordat diploma’s in beide landen tellen. En door stageplekken over de grens te krijgen en te bieden. En door wetten en regels rondom werkcontracten, wonen, zorg enzovoort hetzelfde te maken.
 • Aanmoedigen dat scholen van over de grens bij elkaar op bezoek gaan en samen activiteiten houden. Zo kunnen scholieren aan beide kanten van de grens kennismaken met hun buren.