Coalitie en college: Neem verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers

Na verschillende debatten in de gemeenteraad en na aandringen vanuit het Rijk om ruim 500 plekken voor asielzoekers te realiseren heeft het college van B&W het voorstel rondom de opvang van asielzoekers opnieuw opgeschort. Onsolidair, onverstandig en onverantwoordelijk.

Onsolidair

Enschede laat de andere gemeenten in Twente vooralsnog in de kou staan. Het college zou met een raadsvoorstel komen om op 6 maart te behandelen in de gemeenteraad. Dit omdat binnen de Twentse gemeenten besloten is eind maart een overzicht van het aanbod vanuit Twente inzichtelijk te hebben. In plaats daarvan komt het college nu tot onze verrassing met een brief. Ze missen na het uitgebreide kaderstellende debat kaders vanuit de raad en vragen de raadsleden om met nieuwe voorstellen te komen. Kortom, de bal wordt weer teruggekaatst.

Onverstandig

Wij zijn teleurgesteld in het college dat zij geen concrete actie ondernemen na de eerdere debatten die over dit onderwerp gevoerd zijn. Het is ook zeer onverstandig, omdat het de opgave voor Enschede niet zal wegnemen. Sterker nog, het maakt de opgave alleen maar ingewikkelder omdat er niet gezocht gaat worden naar locaties en er onnodig druk wordt gezet op de gesprekken met de andere gemeenten in de regio.

Onverantwoordelijk

De coalitiepartijen BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat de opvang van asielzoekers een ‘vrije kwestie’ zou zijn, dit is ook iets wat de collegeleden hebben geaccepteerd toen ze aan hun bestuursklus begonnen. Het kan niet zo zijn dat een scenario wat nu voorligt niet besproken is toen tijdens de coalitieonderhandelingen is besloten dat dit een vrije kwestie zou worden. Te meer omdat we toen recentelijk een aanwijzing voor asielopvang op het vliegveld hadden gekregen.
Besluiten iets een ‘vrije kwestie’ te noemen ontslaat de wethouders en raadsfracties van coalitiepartijen BBE, VVD, PVDA en ChristenUnie niet om hun verantwoordelijkheid te nemen in het aanpakken van problemen die op onze stad afkomen. Tot op heden zien we daar in dit asieldossier niets van terug. Onze inwoners hebben recht om te weten waar ze aan toe zijn. Daarom onze oproep: college en coalitie: neem verantwoordelijkheid! Kom terug naar de raad met een voorstel wat recht doet aan de opdracht en verantwoordelijkheid die we hebben en kaats de bal niet terug.

Het moge duidelijk zijn dat wij als fracties in debatten en met ons voorstel voor asielopvang in oktober onze kaders lang en breed hebben meegegeven en deze zijn onveranderd: Zorg voor menswaardige opvang, draag naar rato bij in de regionale opgave om plekken te vinden en zorg voor meer structurele opvang zodat vluchtelingen niet elke week opnieuw in onzekerheid zitten.

Namens de Enschedese gemeenteraadsfracties van

D66
VOLT
Partij voor de Dieren
SP
GroenLinks