Behandeling Begroting 2023-2026

In de raadsvergadering van 7 november 2023 stond de Begroting 2023 op het programma.

“Voor het eerst in 13 jaar zit er veel financiële ruimte in de begroting, omdat we vanuit het Rijk veel meer geld krijgen. En dat geld komt als geroepen, want we staan voor een aantal hele grote uitdagingen. De tweedeling in de samenleving die steeds groter wordt en het klimaatprobleem zijn met stip de twee grootste uitdagingen om nu aan te pakken.”

Onze focuspunten in deze begroting

Met die woorden startte fractievoorzitter Gertjan Tillema zijn beschouwing afgelopen maandag. Het moge duidelijk zijn: deze begroting had voor D66 op voorhand twee hete hangijzers; kansengelijkheid en duurzaamheid. In de initiële begroting werd hier naar onze mening veel te weinig voor gedaan en geld voor vrijgemaakt. De coalitie lijkt de blik vooral op vandaag te hebben in plaats van op morgen.

De tweedeling aanpakken

Het is goed dat het college invulling wil geven aan de langjarige opgaven rond Kansengelijkheid. Tegelijk constateren we dat er in deze begroting alleen middelen worden genoemd die we vorig jaar al hebben bestemd: de 3 ton waar o.a. de LEA uit wordt betaald. In de Nota Kansrijk Enschede worden verschillende pilots en wensen aangegeven om in te investeren. Die nota hebben we nog steeds niet met elkaar besproken, maar we hebben wel als raad tegen elkaar gezegd dat we dat willen doen. Terwijl we nu veel extra structureel geld krijgen vanuit Den Haag, laat deze coalitie de kans liggen om geld te reserveren voor Kansengelijkheid. Daarom dienden wij een amendement in om €500.000,- extra vrij te maken voor de Raadsagenda (waar op dit moment twee punten op staan: Kansengelijkheid en de 700 jaar viering van Enschede als stad). Hiermee spelen we ongeveer €450.000 vrij voor Kansengelijkheid.

Het klimaat kan niet wachten tot de Zomernota

Het college lijkt de plannen voor klimaat steeds maar door te willen schuiven. Wij dienden een amendement van GroenLinks mede in voor het instellen van een reserve vergroeningsagenda, voor o.a. het uitvoeren van het groenambitieplan en investeringen in klimaatadaptatie, versterken van natuur & biodiversiteit, circulariteit, een eventueel energiefonds, de warmtetransitie en duurzame energieprojecten. Dit amendement riep op om hier substantieel geld voor vrij te maken (€13,25 miljoen vanuit de algemene middelen en vanaf 2024 €2 miljoen structureel).

1000 woningen verduurzamen in 500 dagen

Zoals eerder aangekondigd kwamen wij tijdens de begrotingsbehandeling met een voorstel om 1000 woningen te verduurzamen in 500 dagen. Wij droegen het college op om:

  • Samen met de grote woningcorporaties ervoor te zorgen dat er binnen een jaar tenminste 1000 Enschedese woningen aangemerkt gaan worden voor een industriële vorm van verduurzaming in de komende twee jaar.
  • Hierbij te ondersteunen in het creëren van het benodigde draagvlak onder bewoners.
  • Met de provincie gezamenlijk in kaart te brengen welke regels momenteel een obstakel vormen om snel te kunnen verduurzamen en hiervoor efficiëntere alternatieven te ontwikkelen die aansluiten bij het verduurzamen van hele woonblokken tegelijk.
  • In het geval er middelen nodig zijn, hiervoor actief een voorstel neer te leggen bij de raad.

Het goede voorbeeld

Wij vinden dat het College het goede voorbeeld moet geven. Daarom dienden wij een motie in om internationale werkbezoeken tot 750 kilometer per (snelle) trein af te leggen, waarbij het college de bevoegdheid heeft om in incidentele gevallen af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur.

Alle studenten vertegenwoordigd

Sinds enkele jaren wordt er binnen de gemeente Enschede op succesvolle wijze gewerkt met twee studentambtenaren. Deze worden geworden vanuit het HBO en het WO. Om ervoor te zorgen dat alle studenten vertegenwoordigd zijn in het stadhuis dienden wij een motie in om een pilot van twee jaar te starten voor een MBO studentambtenaar.

Overige moties en amendementen

Wij dienden tevens een amendement Besparingsmaatregelen in om te voorkomen dat het College geld uitgeeft aan plannen die van weinig toegevoegde waarde zijn. Ook dienden wij een motie in voor het afschaffen van de hondenbelasting. Beide voorstellen haalden helaas geen meerderheid.
Tot slot hadden we nog een motie om de positie van kinderen van kansarme nieuwkomers te verbeteren. Maar tijdens het debat ontstond hier teveeel onduidelijkheid over, waardoor we besloten deze voor nu terug te trekken. Met de wethouder hebben we afgesproken er eerst met elkaar over in gesprek te gaan. Als het nodig is, dienen we de motie dan op een later moment alsnog in.

Hoewel wij blij zijn met extra geld voor Kansengelijkheid en onze aangenomen moties biedt deze begroting voor ons te weinig perspectief op het aanpakken van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Deze begroting is niet groen genoeg. Dat is voor ons reden geweest om tegen de begroting te stemmen. We mogen geen genoegen nemen met een glas dat half vol is.