Voor een leefbare stad.

Beeld: Laurien Lub

D66 is een partij die staat voor vrijheid. We laten iedereen vrij maar niemand vallen. De komende raadsperiode gaan wij voor:

Meer huizen
Betere klimaatadaptatie
Goede huisvesting onderwijs
Beter contact tussen overheid en burger
Regionale samenwerking en bestuurlijke fusie

Wonen
De woningnood is een landelijk probleem. Ook in Enkhuizen is er een tekort aan woningen. Met name spoedzoekers en starters hebben weinig mogelijkheden en er zijn lange wachtlijsten. Om deze groep snel te kunnen helpen is het nodig om in eerste instantie tijdelijke woningen te bouwen op passende plekken binnen onze gemeente. Het is voor D66 belangrijk dat dit de definitieve plannen niet dwars zit en vertraagd. Wat betreft de permanente oplossing heeft de bouw van Gommerwijk West-West de grootste impact op het woningtekort voor Enkhuizen. D66 wil deze wijk zo snel mogelijk realiseren. Belangrijke voorwaarde is dat de bouw duurzaam is met oog voor duurzame energie en voldoende groen. Want meer groen in de wijken verhoogt het leefcomfort en maakt de wijken ook bestendiger tegen klimaatverandering.  

Klimaat
D66 gaat zich de komende 4 jaar inzetten voor een duurzame stad. In de gemeente Enkhuizen zullen we de nodige stappen moeten gaan zetten om toekomstbestendig te worden. D66 steunt duurzame ontwikkelingen zoals het gebruik van aardwarmte, restwarmte van bedrijven en waterstof. De komende raadsperiode gaan wij alle relevante besluiten toetsen aan onze duurzame standaard. Of het nu gaat over wonen, onderwijshuisvesting, toerisme of parkeren. Het is pas een optie als het voorstel ook duurzaam is. 
Onderwijs
D66 is een partij die staat voor vrijheid. De vrijheid om te kiezen wie je wilt zijn en wat je wilt worden. Omdat school voor onze kinderen een belangrijke plek is om zich te ontwikkelen, is Onderwijs altijd een speerpunt. In Enkhuizen zijn veel schoolgebouwen gedateerd. Dit merken we bijvoorbeeld doordat gebouwen vaak niet duurzaam zijn, er groen ontbreekt op de schoolpleinen en de ventilatie niet optimaal is. Ook zijn deze scholen gebouwd volgens inmiddels verouderde opvattingen over lesgeven. D66 stimuleert modern onderwijs en wil daarvoor investeren in de huisvesting. Het liefst in de vorm van kindcentra zodat er een doorlopende leerlijn binnen het gebouw ontstaat. We laten ons hierin niet beperken door de huidige locaties en gebouwen maar kijken eerst naar wat er nodig is om het onderwijs door te ontwikkelen. Wij staan voor de vrijheid voor ouders om te kunnen kiezen en voor een onderwijs waarin iedereen mee kan doen en we niemand laten vallen. 

Burgerparticipatie
De komende raadsperiode zetten wij in op burgerparticipatie, want uiteindelijk zijn het de mensen die de stad maken. Het is belangrijk dat initiatieven worden gehoord en serieus worden behandeld. We gaan in gesprek met de inwoners van Enkhuizen om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij is de zwijgende meerderheid een belangrijke doelgroep voor ons. Dit om te voorkomen dat wie het meeste kabaal maakt ook zijn zin krijgt.  

Versterking regionale samenwerking 
De grenzen van onze steden zijn voor inwoners niet belemmerend. Sommige van ons doen boodschappen in de buurgemeente, werken of recreëren er. Regionale aandacht voor onze voorzieningen maakt dat er meer mogelijk is voor b.v. zwembaden, sportaccommodaties en de bereikbaarheid. Deze voorzieningen vergroten de onderlinge samenhang tussen inwoners en dat komt de leefbaarheid van de stad ten goede. De uitdagingen waar we voor staan zoals de woningnood en de energietransitie zijn ingewikkeld. We bereiken meer door hierin samen te werken. Dit geldt ook voor de thema’s werkgelegenheid, de middenstand en het toerisme. D66 is voor verdere ontwikkeling van regionale samenwerking want samen sta je sterker en kom je verder. 

Bestuurlijke fusie SED
D66 is voorstander van een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Deze fusie heeft als belangrijke voordelen: eenduidige aansturing van de ambtenaren zorgt voor een kwaliteitsverbetering, eenduidige besluitvorming voorkomt maatwerk en werkt efficiënter, door de nieuwe omvang groeit onze invloed regionaal, en het is aanzienlijk goedkoper doordat er minder bestuurskosten zijn in de vorm van minder burgemeesters, wethouders, griffiers en raads- en commissieleden. Deze voordelen zullen ervoor zorgen dat de fusie leidt tot een betere overheid. Met een hogere tevredenheid bij burgers, ondernemers en verenigingen als gevolg.