Kansengelijkheid in een sterke economie

West-Friesland heeft één economie, met één arbeidsmarkt en één bedrijfsleven. Het belang hiervan gaat veel verder dan materiële welvaart. Een sterke West-Friese economie zorgt volgens D66 voor meer maatschappelijke participatie voor iedereen die wil werken, zeker ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij staat een aantrekkelijk, divers en duurzaam woon- en werkklimaat centraal.

De regio West-Friesland is met name sterk in sectoren als landbouw, agribusiness, de bouw, toerisme en verzorging. Juist deze sectoren staan onder druk als het gaat om het werven van nieuw personeel. Gemeenten kunnen de belangen van zowel ondernemers als werknemers behartigen door een meer intensieve samenwerking, en door een gezamenlijke economische visie te ontwikkelen. De focus moet hier voor D66 liggen op voldoende toestroom naar de arbeidsmarkt, onderlinge afstemming over werklocaties en duurzaam en circulair ondernemen.

West-Friese gemeenten moeten samen de interactie bevorderen tussen bedrijfsleven en onderwijs. Goed afgestemde West-Friesland-wijde onderwijsvoorzieningen zijn nodig: de IT Academy is een goed voorbeeld; D66 wil die opzet ook realiseren voor landbouw, voedsel en zorg.
D66 wil:

 • Een permanente overlegstructuur van de gezamenlijke gemeenten met het West-Friese bedrijfsleven die sociaal ondernemerschap stimuleert, en waarin ondernemers meedenken bij het oplossen van problemen zoals werkloosheid, integratie van minderheden en overige kwetsbare groepen in de samenleving;
 • Eén bovengemeentelijk ondernemersloket waar de bedrijven terecht kunnen met alles wat ze van de overheid nodig kunnen hebben, in het bijzonder steun bij de werving van personeel, permanente en levenslange vorming en ontwikkeling van hun personeel en advies voor verduurzaming;
 • Sluitende afspraken met Werksaam die voorzien in zowel hun behoefte aan tijdelijk personeel (flexibele schil) als in die van werkzoekenden aan baan- en inkomenszekerheid.

Het mes van effectief arbeidsmarktbeleid snijdt aan twee kanten. Enerzijds komt het bedrijfsleven beter aan arbeidskrachten; anderzijds levert het (beter) werk op voor degenen die werk zoeken. In het Pact van West-Friesland staan tal van initiatieven die de West-Friese gemeenten kunnen gebruiken voor vermindering van kansenongelijkheid: leer- werkinitiatieven, taalontwikkeling in het bijzonder van nieuwkomers, leven lang leren, verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Arbeidsmigranten en kenniswerkers zijn hard nodig in West-Friesland om in onze vergrijzende samenleving onze economie en welvaart vast te houden. In de landbouw- en bouwsector, in distributiebedrijven, detailhandel, horeca en zorg zijn ze onmisbaar.

D66 streeft naar een West-Fries wervings- en huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten. In het belang van het bedrijfsleven moeten de gemeenten consequent zijn en zeker stellen dat werkgevers behoorlijke huisvesting kunnen regelen. De West-Friese gemeenten moeten, samen met bedrijven, verantwoordelijkheid nemen voor registratie in de Basisregistratie Personen en voor adequate huisvesting.

Voor versterking van de economie van West-Friesland wil D66 verder:

 • Een West-Fries ontwikkelingsfonds en -bedrijf.
 • Gezamenlijk beleid inzake ruimte voor bedrijventerreinen en de bereikbaarheid ervan voor fiets en auto.
 • Samenhangend beleid inzake toerisme en recreatie: een bovengemeentelijk marketingorgaan.
 • Een gezamenlijke lobbyorganisatie om het West-Fries belang te bepleiten richting EU, Rijk, provincie en bedrijfsorganisaties.

D66 wil dat de West-Friese gemeenten gezamelijk:

 • Korte vervoerketens stimuleren in de (agrarische) sector, door prioriteit aan gezonde, duurzame en lokale en regionale streekproducten in het inkoopbeleid op te nemen;
 • Op de reguliere weekmarkten ruimte bieden voor meer aanbieders van duurzame streekproducten. Ook rond de supermarkten in de wijkwinkelcentra komt meer ruimte voor de verkoop van streekproducten via verkoopstalletjes;
 • Fietsroutes langs boerderijen opzetten en propageren: agrotoerisme op de schaal van West-Friesland.

Voor benutting van het grote West-Friese toeristisch potentieel, zowel voor de inwoners als voor die van buiten, wil D66:

 • De publiek / private samenwerking verbeteren aan het toeristisch profiel. D66 wil verbindende sportieve, culturele en/of historische evenementen samen opzetten en promoten. Denk aan de fiets-4-daagse, de Waterweken, Ironman en voor onderwerpen aan de Slag op de Zuiderzee en de Gouden Eeuw;
 • De West-Friese kustlijn beter benutten ook voor recreatie van de West-Friezen zelf;
 • Door onderlinge afspraken tussen de gemeenten de toeristische druk spreiden.

Samenvattend wil D66:

 • De economische eenheid van West-Friesland benutten en versterken.
 • Werkgelegenheid en kansengelijkheid voor de hele West-Friese beroepsbevolking bevorderen Gemeenten bevorderen vanuit één visie een duurzaam West-Fries bedrijfsleven te stimuleren