Duurzaamheid en Natuur

Duurzaamheid en behoud van natuur zijn kernpunten in de visie van D66. West-Friesland heeft een bijzonder, open cultuurlandschap, omringd door de West-Friese Omringdijk, met veel religieus erfgoed, karakteristieke stolpboerderijen en woonhuizen en historische panden uit onder andere de VOC-tijd, die het DNA van de regio bepalen. Bescherming, restauratie en herbestemming van het erfgoed in onze kernen, dorpen en cultuursteden vraagt veel van gemeenten. Ook de verduurzaming van monumenten vraagt specifieke kennis. De opzet van een regionaal bureau voor erfgoed en archeologie moet een bijdrage leveren aan de vermindering van de kwetsbaarheid qua capaciteit en kennis bij de West-Friese gemeenten. Samenwerking met het Huis van Hilde in Castricum zorgt er voor dat het West-Friese erfgoed in bezit van de Provincie N-Holland meer ontsloten wordt in de eigen regio West-Friesland.

Samenwerking tussen gemeenten in West-Friesland is vooral belangrijk als het gaat om de grotere projecten. Denk hierbij aan grootschalige windparken en zonneweides. Ook duurzame warmteproductie voor woningen en bedrijven vergen regionale gezamenlijke aanpak. Vervuiling en uitstoot van C02 stopt niet bij gemeentegrenzen dus krachtenbundeling is belangrijk.

D66 ambieert een duurzame regionale economie voor West-Friesland, niet alleen omdat we willen voldoen aan afspraken, maar vooral ook omdat het loont.

D66 is ervan overtuigd dat er in West-Friesland nog enorm veel onbenut potentieel is voor zonnepanelen op daken of andere locaties waar dit niet direct ten koste gaat van het landschap. Overleg hierover en gebruik dit potentieel.

Bij de energietransitie neemt het draagvlak bij de bevolking voor de plaatsing van windmolens en zonneweiden echter af, ook in West-Friesland. Met een gerichte aanpak kunnen we eigenaren stimuleren geschikte locaties voor zonnepanelen te gebruiken. Communicatie met burgers en bedrijven is dus belangrijker dan ooit. Dit kan bij uitstek door gemeenten gezamenlijk worden afgestemd.

Een belangrijke hindernis voor het benutten van daken van bestaande grote bedrijfsruimten is de tariefstelling van elektriciteit die grootverbruikers bevoordeelt. D66 vindt dat de West-Friese gemeenten zich er bij het Rijk sterk voor moeten maken dat elektriciteitstarieven hiervoor worden aangepast. Daarnaast moet ook worden onderzocht in welk type landschap opwekken van zonne- of windenergie mogelijk is. Kijk hierbij ook goed naar het IJsselmeer.

D66 steunt de Regionale Energie Strategie (RES), maar blijft er wel voor waken dat dit in samenspraak met belanghebbenden gaat (participatie). We blijven stimuleren dat nieuwe vormen van energieopwekking (anders dan enkel zon en wind) worden onderzocht op toepasbaarheid in onze regio (bijvoorbeeld geothermie, waterstof of warmtenetten).

Schone energie opwekken is deel één, maar het energieverbruik moet ook echt naar beneden. En niet alleen bij huishoudens maar in alle sectoren (landbouw, industrie, mobiliteit, gebouwen én huishoudens). We onderstrepen het belang hiervan zoals ook vormgegeven in het West-Friese Energie Kompas. De regionale ambitie van 22% energiebesparing in 2030 willen we in de komende raadsperiode realiseren.

Bestaande huizen isoleren is een effectieve manier van energie reduceren. Hiervoor zullen de komende periode vanuit de Rijksoverheid meer subsidieregelingen beschikbaar komen. In West-Fries verband moeten we ervoor zorgen dat we toegang krijgen tot deze subsidies en kennis die beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zetten we in op een aanscherping van afspraken met de woningcorporaties in de regio om sociale huurhuizen versneld te isoleren.

Beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur zijn uitermate geschikt om concreet te werken aan de ambities op het gebied van de energietransitie. D66 wil meer aandacht voor energiebesparing bij de uitvoering van groot onderhoud van fietspaden en autowegen (onder andere naar 100% LED verlichting, innovatieve producten zoals off-the-grid toepassingen en duurzame gelijkstroom).

In heel West-Friesland moeten gemeenten meer regionaal afstemmen met het oog op biodiversiteit en het tegengaan van vervuiling in de agrarische sector. Er zijn nog te veel bedrijven die ouderwets boeren. Biologisch geteeld fruit en groente is soms niet als biologisch verkoopbaar als gevolg van vervuiling van oppervlaktewater. Het stikstofprobleem eist zijn tol en het is niet uitgesloten dat de agrarische sector zal moeten krimpen.

D66 wil dat de gemeenten meehelpen in de transitie naar kringlooplandbouw en het einde van de bio-industrie. Daartoe zijn partnerschap en communicatie met de boeren nodig, gebaseerd op samenwerking en wederzijds respect. Bij de deskundigheid die nodig is om boeren te bewegen te verduurzamen of hun bedrijf te staken, is lokale kennis van belang maar ook specialistische kennis van het boerenbedrijf. D66 vindt dat de West-Friese gemeenten dit gezamenlijk moeten aanpakken.

Voor natuurbeheer in het algemeen geldt dat intensieve bovengemeentelijke samenwerking nodig is. De samenwerking van gemeenten in West-Friesland leent zich hier goed voor.

Samenvattend: D66 pleit voor:

  • Grootschalige projecten samen plannen en uitvoeren
  • Duurzaamheidsbeleid, samenwerking met de agrarische sector en natuurbeleid vereisen specialistische kennis die het best bovengemeentelijk te realiseren is
  • Partnerschap en communicatie met de agrarische sector door middel van de West-Friese organisatie die nodig is voor samenwerking en afstemming met het gehele bedrijfsleven.