Bestuur en democratie


Op dit moment werken de 7 West-Friese gemeenten samen in het Pact van West-Friesland en soms met de 17 gemeenten van Noord Holland Noord. Deze samenwerking is onmisbaar om effectief invulling te blijven geven aan het realiseren van de gemeenschappelijke belangen van de West-Friese gemeenten. Denk hierbij aan:

 •        Welvaart en werkgelegenheid
 •        Toerisme en recreatie
 •        Verkeer en vervoer
 •        Woningbouw
 •        Duurzaamheid en natuurbeheer
 •        Bovenlokale onderwijsvoorzieningen
 •        Gezondheidszorg en jeugdzorg
 •        Veiligheidsbeleid

D66 is ervan overtuigd dat intensieve samenwerking op regionaal niveau ervoor kan zorgen dat West-Friesland meer is dan een optelsom van gemeenten. West-Friesland staat als regio ook sterker in de samenwerking met provincie en rijk, en heeft daardoor ook meer invloed. Ook voor uitvoeringsinstanties en belangenverenigingen is het een stuk overzichtelijker werken als er binnen de regio een gezamenlijke visie ontwikkeld wordt. D66 wil deze samenwerking nog verder versterken en ontwikkelen.

Samenwerking op West-Fries niveau is niet nieuw. We kennen inmiddels een lappendeken van Gemeenschappelijke Regelingen, en er zijn tal van ad hoc en permanente samenwerkingsverbanden. Denk aan Werkzaam, de GGD, de Veiligheidsregio, het Recreatieschap, samenwerking in het kader van de gedecentraliseerde Jeugdzorg en de WMO. Maar er zijn nog veel meer van deze al bestaande samenwerkingen en regelingen te bedenken.

Er zijn 9 Gemeenschappelijke Regelingen waar alle 7 gemeenten van West-Friesland lid van zijn (en één waar 6 ervan lid zijn). Van sommige zijn ook andere gemeenten in de Noordkop lid. De gemeenteraden vaardigen hun wethouders af in het algemeen en dagelijks bestuur, en hebben zelf nog maar beperkte sturingsmogelijkheden. Ongeveer 70% van alle besluiten die een gemeenteraad neemt, valt onder een van deze samenwerkingsverbanden.

D66 pleit voor meer democratische controle op deze lappendeken van samenwerkingsverbanden en pleit daarom voor een ‘Parlement van West-Friesland’, waarnaar de West-Friese gemeenteraden naar rato van het aantal inwoners, raadsleden afvaardigen.
Het Parlement van West-Friesland kan bestuurders van de genoemde samenwerkingsverbanden ter verantwoording roepen over gevoerd beleid en gemaakte plannen. Het bundelen van het gezamenlijke belang zal volgens D66 bijdragen aan de effectieve samenwerking van genoemde partijen en is primair in het belang van de burger. De samenwerking kan een opstap zijn naar één Gemeente West-Friesland, maar zorgt tenminste dat de basis daarvoor minder vrijblijvend is dan bij het huidige ‘Pact van West-Friesland’.

D66 bepleit verder de instelling van een klachtencommissaris voor heel West-Friesland, die dus onafhankelijk is van de gemeenten, en individuele gemeenten kan aanspreken over klachten van burgers.
Samenvattend: D66 pleit voor:

 • Intensivering van samenwerking
 • Parlement van West-Friesland
 • Klachtencommissaris voor heel West-Friesland