Hoofdpunten

Voorzitter,

De fractie D66 sluit zich aan bij het beeld van het college dat we in turbulente tijden leven, met veel onzekerheden voor inwoners maar ook veel onzekerheden betreft de gemeentelijke uitgaven. De kunde voor de komende jaren is de middelen die we hebben zodanig in te zetten dat ze bijdragen aan een goede toekomst voor onze stad en voor al onze inwoners. In onze reactie op de begroting en de CUP beperken we ons tot een aantal hoofdpunten:

– Wonen
– Duurzaamheid
– Huisvesting onderwijs
– Participatie.

In de leesversie hebben we nog enkele politieke vragen toegevoegd waarop wij graag een antwoord van het college willen.

De eerste politieke vraag is: In het algemeen vinden we dat er nog veel gedeeltes open zijn terwijl het wel een sluitende begroting wordt genoemd. Wat is de reden van deze open einden? Hoe
kunnen we daar in de discussie op 8 november het meest constructief mee omgaan?

Tweede vraag: Ook wij willen graag dat de financiën bij Enkhuizen op orde zijn. Onze zorgen betreffen de inrichting van de pilot dagbesteding en de effecten hiervan op de gemeentelijke financiën. Het risico op een open einde regeling is groot, en is niet ingebed in de pilot. Is het college bereid dit alsnog in de pilot te onderzoeken?

Wonen / huisvesting ouderen

Ook D66 wil dat iedereen een prettige woonplek heeft. Wij vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar uitbreiding van woningen in de uitbreidingsgebieden maar ook naar de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande bouw. Een goede huisvesting voor ouderen kan de vraag naar zorg voorkomen of beperken. Goede huisvesting biedt meer mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. En het is ons beeld dat er, gezien de vergrijzing,
– te weinig huizen voor ouderen zijn en
– dat nu meerdere huizen voor ouderen verbeterd dient te worden naar de huidige maatstaven.

Onze vragen:

– Wordt in de woonvisie gekeken naar huisvesting voor ouderen?
– Wordt de demografische ontwikkeling meegenomen: meer ouderen in de toekomst? Wordt hierbij gekeken naar zowel bestaande bouw als nieuwbouw?
– Wordt rekening gehouden met de huidige kwaliteit van woningen?
– Wordt gekeken naar een evenwicht in sociale huur, midden huur/koop en duurdere huur/koop?
– Wordt in de woonvisie gekeken naar de mogelijkheden voor meer woningbouw voor alleenstaanden?

We willen graag van het college weten op welke wijze zij inwoners bij de tot stand komen van de visie gaan betrekken. We hopen dat het college gebruik wil maken van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen. De boodschap van dit rapport is: Regie bij inwoner, Eenvoudig, Integraal en Samen.

Duurzaamheid

Wat ons betreft geen modeverschijnsel, de huidige tijd laat een harde confrontatie zien met wat we te lang uitgesteld hebben. Als er geen passende maatregelen worden genomen in terugdringen in het gebruik van energie blijft het dweilen met de kraan open. Daarnaast is inzet nodig om de infrastructuur van energie te optimaliseren. D66 vind dat de gemeente Enkhuizen nu actie dient te ondernemen en niet wacht op gelden van het rijk.

Energiearmoede bestrijden we het best door wat aan de bron te doen: huizen isoleren en duurzaam maken. “Het stimuleren van energiebesparende maatregelen voor de kwetsbare groepen” houdt wat ons betreft een investering in het verduurzamen van hun woning. Het verzoek aan het college is om te leren en gebruik te maken van de aanknopingspunten van de pilot buurtwarmte. Het biedt aanknopingspunten op welke wijze Enkhuizen verder vorm kan geven
aan de warmtetransitie. Een actieve betrokkenheid bij de project maakt dat we snel en adequaat kunnen reageren op wat op ons afkomt. We denken hierbij aan het aanleggen van warmtenetten in
nieuwe wijken, maar ook eigenaarschap van het warmtenet, omgaan met de risico’s wanneer restwarmte van een particulier wordt ingewonnen.

Aandacht voor klimaatadaptatie is belangrijk. Wij zijn voorstander van veel bomen, veel groen! Niet alleen bij een focus op de schoolpleinen maar ook bij huisvesting en hangplekken (of bankjes) voor ouderen.

Huisvesting onderwijs

De huisvesting van meerdere scholen in onze stad is belabberd. Vernieuwing is noodzakelijk. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de huisvesting van het onderwijs. Aandacht hiervoor draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en voorkomt problemen in de toekomst.
D66 wil graag dat de raad kaders stelt over deze randvoorwaarden. Dat we samen met het onderwijs kijken wat de invulling van het gebouw in de toekomst gaat vragen.

– Kan in het gebouw gewerkt worden volgens de bouwkundige en onderwijskundige normen anno 2023 en verder.
– Biedt de huisvesting voldoende mogelijkheden voor optimale samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs (doorlopende leerlijn)?
– Is er voldoende buitenspeelruimte voor de kinderen tijdens en na schooltijd.

Dit bepaalt hoe groot een school minimaal moet zijn, en ook de noodzaak om scholen bij elkaar te huisvesten.
Graag horen we van het college op welke wijze zij tot dusver rekening hebben gehouden met deze ontwikkelingen. Wat mogen we wanneer aan informatie verwachten? We horen ook graag of de Sprong onderdeel is van de huisvestingsplannen onderwijs of dat dit bij
de sportlocaties wordt betrokken.

Participatie

autonomie, regie bij inwoners zijn belangrijke waarden voor D66. Hetgeen in de begroting en de CUP roept bij ons vragen op. Is er een link gelegd met verwachtingenmanagement, communicatie, transparantie in werkzaamheden. Om het vertrouwen van inwoners te krijgen is meer nodig dan het organiseren van allerlei activiteiten en/of het invoeren van werkwijzen.

In de informatie missen we de rol van de raad in het geheel. Uit onderzoek van de ombudsman van een aantal jaren is gebleken dat de raad een belemmerende factor kan zijn. Om onze rol als volksvertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren moeten wij ook weten wat bij inwoners leeft. D66 vind het belangrijk dat ambtenaren, wethouders en raadsleden naar iedereen luistert en niet alleen naar de roeptoeters. Voor zover wij weten heeft de raad van Enkhuizen niet met het manifest burgerparticipatie ingestemd. Niet omdat we het niet willen maar omdat we het te onduidelijk vonden. Wanneer krijgen we hier een nieuw voorstel voor?

Conclusie

660 woorden zijn te weinig om alles te benoemen wat wij belangrijk vinden. Bij onderwerpen zoals jeugdzorg, sport, bewegen, gezond leven, een leefbare binnenstad, toerisme, samenwerking andere gemeenten, erfgoed en cultuur zullen wij alert blijven. Nogmaals de belangrijkste punten in ons betoog zijn:

– Goede woningen, huisvesting voor ouderen vinden wij een belangrijk item om uit te werken in de woonvisie.
– Niet wachten op het rijk maar beginnen met het investeren in het duurzaam maken van Enkhuizen
– Bij het vaststellen van een integraal huisvestingsplan onderwijs is het noodzakelijk om toekomstige ontwikkelingen te betrekken
– Wil je met participatie vertrouwen winnen dan is het belangrijk dat de verwachtingen helder zijn, de communicatie goed is en er helderheid is in de rollen van ambtenaren, wethouders
en raadsleden.

Enkhuizen, 23 oktober 2022

Fractie D66 Enkhuizen:

Machteld Buit
Renge Veltman
Eelke Wiersma
Simon Bard