Begroting Eemnes 2022

Dat Eemnes een gewilde gemeente is om te wonen, te ondernemen en te recreëren staat vast. Eemnessers blijven hier graag wonen en als men op enig moment toch de gemeente verlaat, komen ze graag terug om te settelen. Zie deze gemeente, dan hebben we het wel over een fantastisch dorp; centraal gelegen, faciliteiten en natuur om de hoek en prachtige mensen die hier samenleven. Ook in moeilijkere tijden blijft de saamhorigheid groot. Dat is wat mij betreft, meestal, ook zichtbaar in deze Raad en het College. De inwoner staat centraal, daarvoor staan wij aan de lat. En dat is waar het om gaat. Gelukkig zijn er nog wel wat ambities om waar te maken, zodat onze inwoner centraal blijft staan. Daar zullen wij als D66 de aanstaande raadsperiode vol op inzetten.
(30 nov. 2021)

Bestuur van de gemeenschap

Het betrekken van inwoners is een cruciaal onderdeel van het openbaar bestuur. Het is dan ook daadwerkelijk het bestuur VAN de gemeenschap en niet het besturen van de gemeenschap. Wij hebben net als inwoners, ondernemers en onze samenwerkingspartners moeten investeren in onderlinge verbindingen ten tijde van een pandemie. Dat hebben we in een snelkookpan onder de knie moeten krijgen. En dat gaat soms minder goed dan gehoopt. Toch is het gelukt om een integrale toekomstvisie op te leveren. Wat D66 betreft een breed gedragen visie, die op veel enthousiasme kon rekenen van deze raad.
Helaas is het niet altijd gelukt om onze inwoners te betrekken bij beleid en uitvoering. Als meest recente voorbeeld noem ik het vervoer bewegingsonderwijs, waarbij de indruk werd gewekt een breed gedragen voorstel voor te leggen, terwijl een aanzienlijk deel van de betrokkenen hier grote bezwaren tegen heeft. Wij prijzen de insprekers die hun stem hebben laten horen. Maar ook de raad, die hier terecht kritiek op heeft gehad. Met alle respect naar de hardwerkende ambtenaren, zijn we de mening toegedaan dat de effectiviteit van de BEL-organisatie voor verbetering vatbaar is. Dat blijkt ook uit hoe verschillende dossiers matig worden aangepakt. De samenwerking met Baarn wordt verder vormgegeven. Is hiermee het einde van de BEL-combinatie ingeleid? Ondanks dat zij een kennelijk veerkrachtige organisatie wil zijn, hebben de inwoners recht op een effectief en efficiënt ambtelijk apparaat.

Veiligheid

Het is logisch dat een groot deel van de handhavingscapaciteit is besteed aan de maatregelen volgend uit de coronacrisis. En dat Eemnes ook meelift op de dalende trend van klassieke criminaliteit is gunstig voor de inwoners, maar in die zin niet toe te rekenen aan de wijze van handhaving. Er zijn ook meer zichtbare zorgen die we mogen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van jongerenoverlast. Dit aspect zien we terug in meerdere opzichten. Cijfermatig een verviervoudiging van overlast, terwijl dit regionaal ‘slechts‘ een verdubbeling betreft. Inwoners noemen ook in stijgende mate overlast te ondervinden door drank- en drugsgebruik. Wat D66 betreft zijn deze onderwerpen onlosmakend met elkaar verbonden en is het essentieel dat op dit vlak een integraal antwoord komt. Kleinere gemeenten staan bij ondermijnende criminele organisaties op de radar om hun activiteiten te ontplooien. Te meer als omliggende grotere gemeenten fors inzetten om ondermijning de kop in te drukken.

Milieu en klimaat

Met de ambities voor het milieu en het klimaat zit het wel goed in Eemnes. De geluidswal langs de A27 is opgehoogd. Het verwijderen van asbestdaken was ingegeven door een landelijke doelstelling, maar is nu door de gemeente zelf opgepakt. Er is een flinke stap gezet in de richting van het voorkomen van wateroverlast in het centrum. In gesprekken met de Alliantie is verduurzaming een voortdurend aandachtspunt. Echter wil het niet op alle gebieden zo goed lukken.
In augustus 2020 is de afvalinzameling geëvalueerd en is er een aantal conclusies getrokken, waaronder het plaatsen van bladkorven. Inmiddels is het volop herfst en beginnen de blaadjes, nu pas, te vallen. De bladkorven staan er echter nog niet. Dat kan misschien ook niet, maar dan hadden we toch graag van de wethouder gehoord waarom niet.
Een van de ambities van Eemnes, met D66 voorop, is klimaatneutraal te willen zijn in 2030. Corona heeft nogal wat bijeenkomsten met inwoners van Eemnes op dit gebied in de wielen gereden. Toch lijkt het erop dat de afgelopen weken een soort inhaalslag gemaakt is op dit gebied.
Wat echter niet van de grond komt is grootschalige opwek. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar ultradiepe geothermie, maar zolang dat niet zeker is is het luchtfietserij en gebeurt er ondertussen niets. Kostbare tijd gaat verloren en er wordt onnodig meer schade aan het klimaat toegebracht. Let wel, D66 is voor het onderzoeken van UDG, maar ook voor andere maatregelen zolang UDG er nog niet is. Het tweede zonneveld had er al (bijna) kunnen liggen.

Ruimtelijke ordening en wonen

De beschikbaarheid van ‘betaalbare’ en duurzame woningen vordert naar verwachting. D66 staat positief tegenover de ontwikkelingen van de voormalige Hilt en de Hink-stap-sprong en we kijken uit naar toekomstige mogelijkheden om binnen de contouren van de bebouwde kom voor de doelgroep passende woningen te realiseren. Woningen die ook voor deze doelgroep beschikbaar blijven wanneer de eerste bewoners doorstromen.
De verduurzaming van de huurvoorraad valt D66 tegen. Daarvoor hebben wij onlangs de motie van de PvdA medeondertekend. Als we meters willen maken, dan is een versnelling van de verduurzaming noodzakelijk. Ambitieuzere prestatieafspraken zijn noodzakelijk om hierin versnelling aan te brengen. In het algemeen vallen de prestaties op het gebied van milieu en klimaat gewoon tegen, terwijl de noodzaak iedere dag pijnlijk zichtbaarder wordt.

Sociale samenhang

Voor de sociale samenhang is het afgelopen jaar zwaar geweest. Sociaal zijn doe je namelijk samen en dat kon heel vaak niet. Juist voor veel van de mensen waarvoor het lastig is om volop mee te doen in onze maatschappij was het afgelopen jaar zwaar.
De realisatie van wat we willen doen bestaat immers uit dingen doen samen met en voor mensen. Huisbezoeken, dagbesteding, preventieve ondersteuning, laagdrempelige begeleiding en zo meer. Het was allemaal niet optimaal.
Gelukkig kon er de afgelopen maanden weer meer en gebeurt er ook weer meer. Het Huis van Eemnes bruist en de cliënten van de dagbesteding kunnen er weer terecht. De budgetcoach houdt weer spreekuur en het loket voor hulp bij het invullen van formulieren is gestart. Met deze kant van de sociale samenhang zit het dus wel goed. Maar blijft dat allemaal lukken en hoeveel invloed hebben we hierop? Laten we innovatief zijn en vooral kijken naar wat er wel kan. Een opgave die met de laatste coronacijfers een behoorlijke uitdaging wordt.
Een stuk moeilijker wordt het aan de kant van de WMO-voorzieningen. Het zijn meest openeinderegelingen waar maar aan weinig of geen knoppen gedraaid kan worden. U introduceert een nieuwe vorm van begeleiding. Mijn partij weet niet zo goed wat zij zich daarbij moet voorstellen. Het lijkt een soort JGT, maar dan voor volwassenen. Wellicht kunt u hier iets meer over vertellen. Helaas, vooralsnog zal dit programma uit de begroting een flinke kostenpost blijven en is nog maar de vraag hoe zwaar deze molensteen gaat worden.

Financiën

Om alle ambities waar te maken is een sluitende begroting een prettig vooruitzicht. Complimenten aan het college dat dit gelukt is. Al lijken de marges wel dun en kunnen onvoorziene omstandigheden of de volgende crisis, denk aan het klimaat, al snel een negatieve omwenteling teweegbrengen. We gaan ervan uit dat het college ook blijft zoeken naar manieren om eventuele tegenvallers tijdig op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de ambities en de opgaven waar we voor staan. De herverdeling van het gemeentefonds doet Eemnes geen goed. We vertrouwen erop dat portefeuillehouder hierop nog enige invloed kan uitoefenen om het ijs wat dikker te maken.

DB-motie bladkorven

Teleurgesteld dat de bladkorven er alsnog niet staan. Waar is dat misgegaan? Wanneer dit alsnog effect heeft; de bladeren zijn al bijna allemaal weg, dan alsnog plaatsen. Verwachting is dat het effectief niet meer mogelijk is en er dus geen besparing zal worden gerealiseerd. Als het effect er wel kan zijn;
Akkoord met motie.

DB-motie ophaalfrequentie PMD

Ook hier de vraag waarom dit niet gerealiseerd is. Dit lijkt laaghangend fruit. Of zijn er andere overwegingen die wij gemist hebben?
Akkoord met motie.

PvdA-motie Fietstunnel

Naast gevoelens van onveiligheid is er sprake van daadwerkelijke fysieke onveiligheid. Dat blijkt uit incidenten die daar daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Extra verlichting is een manier om het gevoel van veiligheid te vergroten. Ook het met regelmaat schoonhouden van de tunnel draagt bij aan een veiliger gevoel en dan noem ik ook graag de paardenuitwerpselen en de graffiti. Cameratoezicht is geen oplossing voor deze locatie. Het biedt soms een achteraf oplossing, zolang er niet live wordt uitgekeken en direct eenheden ter plaatse kunnen komen. Meer fysiek toezicht en het verder onaantrekkelijk maken maakt dat de doelgroep zich elders gaat ophouden. Ik kan me voorstellen dat jongeren een overdekte ‘hangplek’ ambiëren. Wellicht is een mosquito als proef een goed idee.
Niet akkoord.

PvdA-motie Kostendelersnorm

Om hoeveel gevallen zou het hier gaan? Het delen van woningen kan natuurlijk effect hebben op het aantal woningzoekenden. Wij zijn voorstander van het toepassen van maatwerk. Is onze ambtelijke organisatie erop toegerust om dit ook adequaat uit te voeren om misbruik van het maatwerk te voorkomen en op welke wijze kan dat dan worden gehandhaafd. Indien blijkt dat er ook daadwerkelijk sociale huurwoningen vrijkomen bij het toepassen van maatwerk:
In principe akkoord.

.

PvdA-motie Vrijstelling giften

Ook hier de vraag in hoeveel situaties dit voor komt. Het zal dan gaan om formele giften die ook bij de inkomstenbelasting wordt aangegeven. Is de praktijk niet dat veel bijstandsgerechtigden al door hun netwerk worden gesteund met informele giften die in veel gevallen het totaal van euro 1200,- per jaar zullen overstijgen? Als landelijk wetgeving aanstaande is, dan geen verdere actie van de gemeente nodig.
Niet akkoord.

.

PvdA-motie Warmtevisie

Op zich een goed voorstel. Is het mogelijk om eventuele extra gelden te reserveren en is die kostenplaats er dan niet al? En is de besteding van deze gelden, als het al geoormerkt is, dan wel een rol voor de Raad weggelegd? De kaders voor uitgaven worden in feite al gegeven in punt drie.
Anders formuleren van de motie en dan akkoord.

.