Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en 2023

Het College van Gedeputeerde Staten vraagt een zienswijze van Provinciale Staten m.b.t. de voorgestelde wijzigingen.

Ruimte voor ruimte regeling

Voorgestelde wijziging betreft naast agrarische panden ook andere bedrijfsmatige en maatschappelijke bebouwing.
Zijn er criteria van de bedrijfsmatige bebouwing om in aanmerking van de regeling te komen? Denk aan een kapsalon in een garage? Kortom wat zijn beoordelingscriteria van de voorgestelde wijziging?

Verhoging maximaal aantal woningen van 2 naar 6 is wat D66 betreft akkoord

Geitenhouderijen en gezondheid

Klopt onze interpretatie dat dit een aangescherpte wijziging is t.o.v. de vorige bespreking?

Grote vestigers

Hier hebben wij moeite mee, deze zijn bijna niet in te passen in het landschap. Onze voorkeur is inbreiding op bestaande terreinen voordat naar uitbreiding/ nieuwbouw wordt gekeken.
Wij willen graag een prioritering in vestiging.

Regionale verdringingsreeks en legger

Dit voorstel is wat D66 betreft akkoord.