Bespreking alternatieven in aanpak N34 (en vraag over N373 Norgervaart)

D66 is verbaasd maar ook verheugd met het voorliggend schrijven.

Dat nu de focus komt te liggen op de aanpak van het knooppunt Gieten vinden wij als D66 een goede stap en niet meer dan logisch.
Hier hebben wij als D66 constant voor gepleit.

Gepleit via
amendement

Op 16 december 2020 hebben wij een amendement ingediend welke is overgenomen – om bij het MER onderzoek ook de variant Fly-over zonder traject toe te voegen waardoor nu deze aanpassing mogelijk is zonder een nieuw MER onderzoek op te starten.

Gepleit via
motie

Op 9 november 2022 hebben wij een motie ingediend om verkeersplein Gieten met voorrang aan te pakken.
De motie is toen verworpen maar wordt nu dus toch uitgevoerd.

Je kunt dus wel stellen we toch een beetje gelijk krijgen met het schrijven wat nu voorligt.

Naast de door ons aangegeven argumenten (die ook nu weer worden genoemd – doorstroming, veel ongevallen met materiële schade én weinig tot geen bezwaren) om voor deze aanpak te kiezen is er ook een budget-reden bijgekomen.
Het geeft aan dat het college (nu) een verstandig besluit heeft genomen.

Draagvlak

Het te volgen (participatie)proces en de planning zijn duidelijk.

Voldoende draagvlak voor de uiteindelijke keuze van de aanpak voor het verkeersplein Gieten vinden wij van groot belang en zullen we bij de uiteindelijke besluitvorming veel waarde aan hechten.
De verkeersveiligheid van de gehele N34 heeft natuurlijk wel onze aandacht en zorg.

Onderzoek naar
ongevallen

Maar tijdens de bijeenkomst van woensdag 8 maart j.l. en in dit schrijven word gemeld dat de ernstige ongelukken die plaats hebben gevonden op de N34 in de laatste jaren verspreid zijn over de gehele weg en geen eenduidige oorzaak hebben.

Daarom pleit D66 voor een diepgaand en uitgebreid onderzoek naar de diverse ongevallen en de mogelijke oorzaken daarvan, zodat we op basis van feiten tot een veiligere N34 kunnen komen.

Nog even over het verkeersbesluit
N373 Norgervaart

Naar aanleiding van de ingekomen stukken stelde D66 nog de volgende vraag:

Wij hebben vernomen dat er een goed en constructief overleg is geweest met de aanwonenden.
Er is in dat overleg afgesproken dat er een aanvullend onderzoek gehouden wordt naar de wenselijke snelheid op de Norgervaart. Wij hebben begrepen dat het onderzoek is afgerond en er een rapport is met de bevindingen over de snelheid op de Norgervaart.
Onze vraag is of wij als Provinciale Staten dit rapport ook kunnen krijgen. En kan de Gedeputeerde aangeven wat de belangrijkste bevindingen zijn van het rapport?

Gedeputeerde Brink gaf (in verband met de afwezigheid van Gedeputeerde Vedelaar) in reactie aan dat collega Vedelaar nog geen kans had gehad om het onderzoek in te zien.
Toegezegd is dat de onderzoeksresultaten naar de Provinciale Staten worden verzonden.