Begroting 2023: “Politiek is ambitieuze plannen waarmaken”

Begroting 2023 en 12e wijziging van de Begroting 2022.
 
D66 is deze Statenperiode ingegaan met als de hoogste prioriteit: inzetten op het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.
Een grote en soms ingewikkelde opgave.
 
Het vraagt van politici dat ze laten zien waar zij voor staan. Politiek is ook de verantwoordelijkheid nemen voor de grote en soms ingewikkelde opgaves.
 
Van D66 dus geen pleidooi over stilstand en behoud. Politiek is meer dan dromen en wensen over een betere provincie.
Politiek is ambitieuze plannen waarmaken.

Motie starten met voorbereiding invoeren spuit- en teeltvrije zones

Wij realiseren ons dat niet alles direct kan, maar wij willen wel vooruitgang boeken.
D66 wil zich inzetten voor schone lucht, een schone bodem en schoon water!
Daarom vinden wij dat we moeten inzetten op meer biologische, kleinschalige voedselteelt. Wij willen de keuze maken voor voedselteelt in plaats van sierteelt op onze landbouwgronden.

D66 wil een structurele aanpak van het vraagstuk rondom de impact van gewasbeschermingsmiddelen op de leefomgeving en dienen daarvoor de volgende motie in: 
Motie “starten met voorbereiding voor invoeren spuit- e/o teeltvrije zones in de nieuwe Omgevingswet” (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) (klik hier voor de motie).

Deze motie is verworpen.
Tégen de motie waren de fracties van VVD, JA21, CDA, ChristenUnie,STIP, PvdA, PVV, Sterk Lokaal Drenthe, en 2 van de 3 aanwezige leden van Groen Links.


Voor de motie hebben gestemd de indieners D66, SP en Partij voor de Dieren en daarnaast een van de leden van de fractie van Groen Links welke verdeeld stemde.

Welzijn vóór welvaart

Bij D66 gaat welzijn voor welvaart. Daarom willen wij investeren in impact ondernemen, circulaire/kringloopbedrijven en gebruik van reststoffen. 
Hierbij is voor ons leidend de impact op mens, samenleving, natuur, milieu en duurzaamheid. De keuze voor bijvoorbeeld Agroforestry is hier een mooi voorbeeld van.
 
Wij zijn er van overtuigd dat wanneer je echt verantwoordelijkheid neemt, doelen met elkaar afspreekt en dus keuzes maakt duidelijkheid geeft waar eigenlijk iedereen behoefte aan heeft, bestuurders, agrariërs en inwoners!

Dan is ook duidelijk wat er wel en niet kan in onze provincie!
We kunnen nu speculeren over woningbouw, maar als we geen voortgang boeken in de stikstofreductie is de discussie zinloos.
Wij vinden de cofinanciering onrendabele toppen woningbouw en de knelpuntenpot impulsteam woningbouw, waarvan geen statenvoorstel met onderbouwing en doelen besproken is onbegrijpelijk en steunen dat daarom niet.

Motie bescherming oppervlaktewaterwinning Drentsche AA

Zoals vaker gemeld maken wij ons grote zorgen over de kwaliteit van ons water (zowel oppervlakte, grond als drinkwater).
Want ook Drenthe heeft te maken met vervuild water.

Recentelijk ontvingen we het eindrapport oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa met zorgelijke conclusies over de directe bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. 

Uitspraak van de Gedeputeerde vorig jaar: “We moeten nu maatregelen nemen om ook in de toekomst voldoende en schoon drinkwater te hebben”.

Het eindrapport is in april besproken met alle betrokken partijen, de provincie zou een commissie van deskundigen benoemen die eind 2022 een advies zou uitbrengen. Dit advies ontvangen wij ook graag.
Wij hebben begrepen dat nu, ruim een half jaar later, de commissie nog niet eens benoemd is. Wat is de stand van zaken?

Hieruit blijkt volgens D66 Drenthe dat het college de urgentie niet onderkent en niet actief stuurt vanuit de verantwoordelijkheid die ze heeft. Wij dienen daarom de motie bescherming oppervlaktewaterwinning Drentsche AA in (klik hier voor de motie).

Tweede termijn

Als we naar de toekomst kijken zien we een nieuwe generatie, die wat ons betreft niet de dupe mag worden van het beleid van nu.
Een nieuwe generatie die zich bewust is van de vraagstukken van de toekomst. Een generatie die van ons mag verwachten dat wij mogelijkheden bieden voor hun toekomst.
D66 wil keuzes maken voor een schone lucht, schone bodem én schoon water.

In de beantwoording van Gedeputeerde Staten horen we alleen maar het zoeken naar belemmeringen; D66 wil graag zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.
Daar horen keuzes bij en die willen wij maken!

We zijn benieuwd naar de steun van de andere partijen aangaande onze moties, waarvan na de inbreng in de eerste termijn we een klein detail van de motie bescherming oppervlaktewaterwinning Drentsche AA hebben gedaan.

Nadat deze wijziging was toegezegd is de motie met een aantal toezeggingen overgenomen door het College van Gedeputeerde Staten (en is er derhalve niet meer over gestemd).