Het begint met onderwijs

Een goede start begint ook in Delft met onderwijs. Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Maar dan moet iedereen wel gelijke toegang krijgen tot goed onderwijs. Sommigen hebben daar meer hulp bij nodig dan anderen. Wij hebben daarom extra aandacht voor de kwetsbare leerlingen. Iedereen moet zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op de Delftse scholen. In duurzame multifunctionele schoolgebouwen waarin kinderen en jonge mensen zo goed mogelijk kunnen leren. Goed onderwijs voor iedereen is de beste kans om de belofte van onze stad in te lossen. Daarom begint dit programma bij onze plannen voor de verbetering van het onderwijs.

Brede basis voor ieder kind

Ieder kind heeft recht op een goede start en recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen mogelijkheden. Of leerlingen nu een beperking hebben en achterblijven, een migratieachtergrond hebben , of achterblijven juist omdat ze hoogbegaafd zijn. Elk kind zou naar de school moeten kunnen die het beste bij hem of haar past. Thuiszitten is nooit een acceptabel alternatief.

De ontwikkeling van kinderen omvat meer dan taal en rekenen en speelt zich ook af buiten de klas. Daarom stimuleert en koestert D66 initiatieven die kinderen de nodige aanvulling of een brede ontwikkeling bieden.

 • De gemeente faciliteert de vorming van integrale kindcentra: gedeelde locaties van kinderopvang, voorschoolse educatie en de basisschool.
 • D66 wil dat de toelatingscriteria die een school hanteert transparant en openbaar zijn. Om te voorkomen dat er ongelijke kansen op plaatsing ontstaan, wil D66 een vast inschrijfmoment voor alle scholen.
 • Wij zijn voorstander van diversiteit en keuzevrijheid van scholen. Zo kunnen ouders met hun kind een school kiezen die het beste bij hun ideeën past. Wie aan de stichtingsnormen voor het oprichten van een school voldoet, krijgt een plek in Delft. Vanwege leegstand van schoolgebouwen kijken we goed naar de beste plek in de stad voor een school zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. D66 wil niet alleen goed toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie, maar ook op het bestuur en gezonde financiën. Zo garanderen we goed openbaar onderwijs in Delft.
 • Scholen hebben de wettelijke taak om elk kind passend onderwijs te geven. De gemeente heeft de belangrijke taak om te faciliteren in het contact tussen jeugdzorg en scholen.
 • D66 wil dat vluchtelingenkinderen zo snel en effectief mogelijk taalachterstanden kunnen wegwerken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor voorschoolse educatie en internationale schakelklassen.
 • D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde kansen krijgen als alle andere kinderen. Met het Jeugd Sport- en Cultuurfonds maakt de gemeente het (financieel) mogelijk dat alle kinderen die dat willen naar sport of muziekles kunnen . Daar is ook voor nodig dat kinderen en hun ouders actief op die mogelijkheid worden gewezen.
 • DOK is meer dan een laagdrempelige, toegankelijke bibliotheek voor iedereen. D66 wil dat het educatieve aanbod van DOK, zoals de taalvisite, behouden blijft.
 • D66 wil dat voorzieningen als de Delftse Vakantie Activiteiten en de zomerschool behouden blijven.
 • Het praktisch verkeersexamen is een belangrijk onderdeel van verkeersles voor groep 7. D66 ziet graag dat de politie dit blijft begeleiden.
 • D66 vindt dat scholen een belangrijke rol hebben in het bevorderen van tolerantie en het doorbreken van stereotypering. Een Gender and Sexuality Alliance op elke school draagt bij aan de inclusiviteit van LHBTI+-personen op scholen. D66 ondersteunt het aanbod van organisaties als de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) met onder andere voorlichtingslessen om de tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij jongeren te vergroten en daarmee ook het gevoel van veiligheid op scholen.
 • D66 wil dat scholen aandacht schenken aan klimaatverandering en aangeven hoe menselijk handelen heeft geleid tot opwarming van de aarde en de consequenties daarvan
 • Ook wil D66 dat alle basisscholen lesgeven over verschillende levensbeschouwingen.

Een gezonde, veilige en duurzame leeromgeving

Scholen kunnen helpen bij de ontwikkeling van gezonde gewoonten, moeten een veilig thuis zijn voor alle kinderen, en geven het goede voorbeeld in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

 • Voor kinderen is sport en bewegen essentieel. D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent, waarbij samenwerking met lokale sportverenigingen mogelijk is. De gemeente stimuleert dat gymlessen op de middelbare school gericht zijn op kennismaking met verschillende sporten en sportverenigingen.
 • Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen halen met behulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • D66 wil duurzame, toekomstbestendige schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat. Als verschillende scholen samenwerken in één gebouw kunnen ze efficiënter gebruik maken van technieklokalen en gymzalen, gezamenlijke conciërges aanstellen en wisselende leerlingenaantallen beter opvangen. Bovendien is het een plek waar verschillende kinderen elkaar ontmoeten.
 • D66 staat open voor alle financieel levensvatbare scholen. Juist voor nieuwe scholen en gebouwen, zoals de islamitische school, het basisonderwijs in Tanthof en het Mercurius College biedt het multifunctionele schoolgebouw flexibiliteit en perspectief voor de toekomst.
 • D66 wil veilige verkeersroutes naar scholen, waardoor kinderen snel zelfstandig lopend of op de fiets kunnen komen.
 • Ook maken we schoolomgevingen tijdens haal- en brengtijden autoluw. Er komen geen Kiss+Ride plekken bij nieuwe scholen. Zo maken we het zo veilig mogelijk.
 • Door stimulering van schoolfruit en schoollunches ontwikkelen kinderen een gezond voedingspatroon.
 • D66 wil dat er op scholen voorlichting komt over een gezonde leefstijl en de negatieve invloed van roken en overmatig alcohol- en drugsgebruik.
 • D66 wil dat de gemeente scholen helpt bij het bouwen van groene schoolpleinen die klaar zijn voor een veranderend klimaat. Door de aanleg van moestuinen kunnen kinderen ook in de stad al vroeg kennismaken met de natuur.

Met een diploma op zak aan het werk

Na de middelbare school kun je in Delft alle kanten op. Dat is iets om te koesteren. Kennisstad Delft heeft iedereen nodig. Studenten, promovendi en onderzoekers die plannen bedenken. Ondernemers die hun schouders eronder zetten zodat plannen werkelijkheid worden. En vakmensen die het fundament zijn onder de verwezenlijking van deze plannen. Onze kennisstad staat sterk als studenten van de TU Delft nauw samenwerken met studenten van het ROC Mondriaan én met studenten van de Haagse Hogeschool. Innovatiekracht is de kurk waarop Delft drijft. Het is ons verleden, ons heden en onze toekomst. Wie aan Delft denkt ziet vooruitgang. Maar als we dat zo willen houden moeten we daar wel iets voor doen. Daarom wil D66:

 • Dat elke leerling de school verlaat met minimaal een startkwalificatie. Een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdige schoolverlaters is noodzakelijk.
 • Begeleiding naar een passende baan als het niet lukt om een startkwalificatie te behalen.
 • De techniekketen ‘sluiten’, door het (v)mbo te versterken én onderwijs dat iedereen voorbereidt op de banen van morgen aan te bieden op alle niveaus. Met het initiatief Smart Makers Delft wil D66 naar een duurzame verbinding en een fysieke plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Zo kan Smart Makers Delft een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van het praktijkonderwijs.
 • Internationaal onderwijs voor kinderen van gezinnen die hier tijdelijk verblijven. Dit pas bij een internationale stad met veel expats.
 • Ondersteuning van de gemeente bij de schoolkeuze en overgang naar het voortgezet onderwijs en loopbaanoriëntatie. Initiatieven zoals School’s Cool en Delft on Stage koesteren.
 • Samenwerking stimuleren binnen en tussen instellingen in het onderwijsveld en bedrijven in de regio.
 • Voldoende stageplekken, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft.
 • Een voorziening waar jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, bijvoorbeeld door een detentieverleden, een opleiding kunnen volgen.
 • Een verhoging van de individuele studietoeslag, zodat jongeren met een beperking ook een studie kunnen afronden.

Een leven lang leren

Onderwijs stopt niet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of het behalen van een diploma. Om mee te kunnen blijven doen is het van belang om te blijven leren en scholing of bijscholing te volgen. Zo’n 2% van de Delftenaren heeft moeite met lezen. Ook digitale laaggeletterdheid vormt voor veel mensen een belemmering om het leven in te vullen zoals ze willen. Daarom wil D66:

 • Mensen met een bijstandsuitkering stimuleren tot het volgen van een opleiding wanneer dat hun kansen op betaald werk vergroot.
 • Laaggeletterdheid aanpakken en extra aandacht voor digitale vaardigheden ongeacht achtergrond of leeftijd. Taalvrijwilligers kunnen hier een waardevolle rol in spelen.
 • Toezicht op kwaliteit en effectiviteit van de taallessen.
 • Het mogelijk maken voor ouders om hun kinderen minimaal één dagdeel per week op een kinderdagverblijf te plaatsen, zodat ouders naar hun inburgeringscursus of taalles kunnen.
 • Afspraken tussen de gemeente en onderwijsinstellingen over mogelijkheden voor iedereen om onderwijs te volgen, ook later in de carrière.
 • Meer mensen bereiken bij initiatieven in de stad om (digitale) laaggeletterdheid tegen te gaan. De huidige aanpak is effectief, maar bereikt niet voldoende mensen. Samen met het onderwijs, maatschappelijke organisaties, bibliotheken, boekhandels, het bedrijfsleven en vrijwilligers willen we nog meer Delftenaren bereiken.