Gezonde gemeentefinanciën als fundament

De gemeente Delft heeft een jaarlijkse begroting van 390 miljoen Euro. Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren zorg gedragen voor sluitende begrotingen met evenwichtig en behoedzaam financieel beleid. D66 heeft verantwoordelijkheid gedragen voor scherpe en moeilijke keuzes om een stabiele basis te creëren. De corona crisis heeft veel geëist van de Delftse inwoners, de economie en de gemeentelijke financiën. D66 hecht niet alleen aan economisch herstel, maar ook aan een goed bestuur met gezonde gemeentefinanciën als fundament.

Duurzaam omgaan met geld

De meeste inkomsten van Delft komen via het Gemeentefonds vanuit het Rijk. Delft krijgt te weinig geld voor alle extra taken. Dat zet de lokale democratie onder druk: er is onvoldoende geld om lokale voorzieningen te ondersteunen, die we in Delft juist zo belangrijk vinden. Daarom wil D66:

 • Meer geld voor het gemeentefonds en erkenning van Delft als centrumgemeente. Wij willen werken aan het mobiliseren van een grotere financiële bijdrage vanuit het rijk die recht doet aan de rol van Delft voor haar omgeving en haar inwoners.
 • Een duurzame en realistische begroting. De gemeente mag op lange termijn niet meer uitgeven dan binnenkomt en de tekorten niet structureel aanvullen vanuit de gemeentelijke reserves.
 • Niet zomaar naar een lastenverhoging grijpen om de begroting te sluiten . De woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen met maximaal CPI en gaan in de toekomst idealiter omlaag, wanneer dat verantwoord kan. Delft is immers al een van de gemeenten met de hoogste lasten.
 • Wanneer het college of de raad een voorstel doet om extra geld uit te geven, moet in het voorstel aangegeven staan hoe we dat in de begroting opvangen en betalen. D66 zal dat zelf bij voorstellen ook doen.
 • Bij tekorten op de begroting ziet D66 nog maar weinig mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper uit te voeren. Bij eventuele bezuinigingen ontzien we gemeentelijke kerntaken en betrekken we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ter ondersteuning.
 • Betalingen aan de gemeente moeten kostendekkend en transparant zijn. Ook wil D66 dat de leges van bijvoorbeeld bouwvergunningen of trouwen in verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten als stimulans voor de gemeente om efficiënt te functioneren en de kosten voor inwoners te beperken.
 • D66 werkt vanuit een kostenbewuste houding waarbij we zorgen dat de risico’s die de gemeente loopt realistisch in kaart zijn gebracht. In jaarrekening en begroting staat de beoordeling van de noodzakelijke omvang van de algemene middelen op basis van een actuele risico inventarisatie en risicoweging. Alleen voor concrete en duidelijke doelstellingen wil D66 dat de gemeente tijdelijke bestemmingsreserves instelt.
 • Bij de aan- en verkoop van grond in Delft lopen we geen onnodige risico’s en raken grondprijzen zo min mogelijk de gemeentelijke begroting. Voor grote projecten sturen we op de risico’s door deze frequent in kaart te brengen.

Transparante financiën

D66 staat voor goede besteding van belastinggeld en een goede controle op de uitgaven door de gemeenteraad. De afgelopen jaren heeft Delft vanwege de crisis en door de extra zorgtaken met onvoldoende middelen vanuit het Rijk fors moeten bezuinigen. Uitgangspunt van D66 is hierbij altijd geweest: bezuinigen met visie op de effecten en geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. De begroting moet op de toekomst gericht zijn. Tegelijkertijd laat niet alles in de stad zich sturen met geld: een goed bestuur, maar ook de kracht en de energie van onze Delftse bedrijven en inwoners kunnen het verschil maken.

 • Zowel de raad als de inwoners moeten eenvoudig online kunnen vinden waar de gemeente Delft geld aan uitgeeft en wat het effect daarvan is. Zo kunnen we bewoners ook in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.
 • Begrotingen met meetbare objectieve doelen (SMART) opstellen. Zo kan de gemeenteraad controleren of het geld goed besteed is.
 • Delft verstrekt gemeentelijke subsidies aan inwoners, verenigingen en stichtingen voor een duwtje in de rug op basis van hun prestaties. Met stimuleringssubsidies geven we steun aan startende initiatieven. Met een subsidieregister wordt duidelijk wie welke subsidie krijgt en voor welk beleidsdoel, zodat de raad het bereikte effect periodiek kan evalueren.
 • Ook voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden moet de verantwoording van de bestedingen en de hoogte en verdeling van de risico’s transparant, tijdig en volledig zijn.
 • D66 wil de uitgaven voor wettelijke taken zoals bijstandsuitkeringen, beschermd wonen of maatschappelijke opvang zoveel mogelijk vanuit de Rijksbijdrage betalen. De gemeente maakt inzichtelijk waar dat niet kan. Zo kan de gemeente Delft de raad, de inwoners en het rijk duidelijk maken waarom de stad onvoldoende middelen ontvangt.
 • De Delftse democratie moet zélf besluiten kunnen blijven nemen, zonder verscherpt toezicht vanuit de Provincie. Zo blijft de budgetbevoegdheid bij de gemeenteraad.

Ruimte voor investeringen

D66 richt zich op de groei van Delft. Daarom wil D66 investeren in de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving voor Delftenaren. Dit vergt scherpe keuzes ,daarom willen wij:

 • Investeren in de versterking van de economie, ruimte voor de maakindustrie, (taal)onderwijs, het onderhoud van de openbare ruimte, de wijk, de energietransitie, circulaire economie, en de intensivering van beweging en sport. Dankzij de Eneco-gelden in de algemene reserves kunnen we investeren in de toekomst.
 • Eigenaren en gebruikers van vastgoed mee laten betalen aan ruimtelijke ontwikkeling en investeringen, wanneer zij daarvan profiteren. Toekomstige investering brengen we daartoe goed in beeld.