Dienstverlening, bestuur en levendige democratie

D66 wil een vrij leven voor iedereen. Een sterke democratische rechtsstaat is voor dat streven onmisbaar. We blijven naar manieren zoeken om de lokale democratie te versterken en iedereen te betrekken. D66 wil de band tussen kiezer en gekozene versterken. De basis moet op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie.

Toegankelijke dienstverlening

De gemeente Delft doet veel om haar dienstverlening zo goed mogelijk in te vullen. Toegankelijkheid voor iedereen is het uitgangspunt, inclusief anderstaligen, laaggeletterden, digibeten, mensen met een beperking. Delftenaren zelf staan daarbij voor D66 centraal. Daarom willen wij dat:

 • De gemeente bewoners tijdig informeert over beleidsvoornemens die hen raken. D66 wil werk maken van een ‘attenderingsservice’ die bewoners de mogelijkheid biedt tijdig informatie van de gemeente te ontvangen over besluiten en bouwplannen in hun omgeving.
 • Dienstverlening op maat beschikbaar blijft, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Voor mensen met een fysieke of visuele beperking moeten de informatie en diensten toegankelijk zijn.
 • De gemeente duidelijke taal gebruikt in haar communicatie met de inwoners: Duidelijk Delfts.
 • De gemeente internationalisering faciliteert door haar dienstverlening hieraan aan te passen. Ook voor anderstaligen moet de Delftse dienstverlening, het bestuur en onze levendige democratie binnen handbereik zijn.
 • Rechtsbescherming van inwoners voorop staat. Bezwaarmakers moeten kunnen kiezen voor telefonisch contact en eventuele oplossingsgerichte vervolgstappen krijgen naar aanleiding van hun bezwaarschrift of hoorzitting.

Open bestuur met regie

Delft luistert en nodigt Delftenaren uit om mee te denken. De gemeente Delft is ook een overheid die waar nodig regie neemt en een nieuwe koers uitzet. D66 denkt daarbij over grenzen heen. Van onze buurgemeenten tot Europa en alles daartussenin: D66 werkt samen om de positie van Delft sterker te maken. D66 wil:

 • Onze positie gebruiken in de Randstad en in de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) om Delft verder te ontwikkelen. Samenwerking in de regio is noodzakelijk om de uitdagingen rond de energietransitie, vergrijzing, zorg, werkgelegenheid, economie, woningbouw en klimaat op te pakken.
 • Verdere verbetering van het Raads Informatie Systeem (RIS) voor de raad en voor de betrokkenheid van van Delftse inwoners.
 • Kritisch kijken naar taken en functies van de bestuurslaag MRDH. De MRDH als vierde bestuurslaag vindt D66 ongewenst en wil zoeken naar manieren om de MRDH democratischer te maken.
 • Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en als werkgever divers en inclusief is. In de hoogste functies is het percentage mensen met een migratieachtergrond lager dan je bij Delft mag verwachten. D66 wil dat Delft meedoet aan de Nederlandse Diversiteit Monitor.
 • Een actieve aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Als blijkt dat een uitzendbureau of een mogelijke opdrachtnemer zich aan discriminatie schuldig maakt, zal de gemeente hen geen opdrachten verlenen.
 • Inclusieve communicatie vanuit de gemeente en geen onnodige registratie van persoonskenmerken zoals gender.
 • Meer inzage in de Delftse inzet en stemmingen bij de Vereniging Nederlandse Gemeente.

Oog voor onzichtbare infrastructuur

Stadsontwikkeling betekent ook een uitdaging voor ‘onzichtbare’ infrastructuur. Door o.a. elektrisch rijden en de enorme groei van zonnepanelen moet de netbeheerder het elektriciteitsnet verzwaren. Ook komen er warmtenetten en zullen alleen gasleidingen voor hernieuwbaar gas overblijven. Groei van dataverkeer betekent extra glasvezel. En door extremer weer wordt het riool aangepast. Als we onze onzichtbare infrastructuur op peil willen houden zullen we keuzes moeten maken. Wat D66 betreft:

 • Moet elk Delfts bestemmingsplan of omgevingsplan ook de ondergrond bestemmen met ongestoorde ligging van infrastructuur als belangrijk doel.
 • Reserveert Delft ruimte voor de bijbehorende bovengrondse infrastructuur zoals transformatoren, warmte ontvangstations en verdeelstations voor dataverkeer.
 • Pleit Delft samen met andere gemeenten voor aanpassing van de Telecomwet: de gemeente moet mogelijkheden krijgen om regie te voeren over datakabels met vergunningen, net zoals dat het geval is voor elektriciteit, water en gas.

Data voor de stad en informatie op orde

Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid van groot belang. D66 is voorstander van slimmer werken en dus van datagedreven werken. Want in een tijdperk waar een overvloed is aan data, kan de gemeente hiervan gebruikmaken. Veiligheid, privacy en betrouwbaarheid moeten hierbij voorop staan.

 • D66 vindt het noodzakelijk dat de gemeente investeert in online veiligheid en informatieveiligheid. D66 wil dan ook dat de gemeente voldoet aan alle door National Cyber Security Centrum (NCSC) en andere relevante instellingen vastgestelde informatiebeveiligingseisen.
 • D66 wil dat de gemeente bij de inzet van slimme technologie toetst op waarborgen van privacy, gelijke behandeling van mensen, vrijheden en rechtsstatelijke bescherming en wil dat de gemeente met vuistregels aangeeft hoe zij technologieën toepast.
 • Delft werkt wat D66 betreft vanuit de CommonGround gedachte om samen met andere gemeenten aan nieuwe oplossingen te werken. Alleen op die manier voorkomen we grote afhankelijkheid van IT-leveranciers.
 • D66 wil samen met de provincie veilig data delen en data gebruiken om effectiever beleid te maken. D66 wil dat wel altijd doen vanuit een maatschappelijke opgave en delft.dataplatform.nl/ uitbreiden.

Vitale democratie

Vanaf het allereerste begin is D66 gericht op het versterken van onze democratie. Dat is onverminderd actueel. Nog steeds voelen te veel mensen zich niet betrokken bij onze democratie. Delft maken we samen. Daarom wil D66 eerlijke participatieprocessen waar de deelnemers zich goed gehoord voelen. Bij een vitale democratie hoort ook onafhankelijke media en een goed ondersteunde gemeenteraad die de gemeente kan controleren. Wij willen:

 • De Delftse participatieaanpak “Delfts Doen” voortzetten. De uitkomsten van het participatieproces krijgen een duidelijke plek in de besluitvorming.
 • Ondersteuning bieden aan initiatieven zoals ‘right to challenge’, waarbij inwoners taken van de gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.
 • Meer ruimte voor kinderparticipatie, zodat kinderen leren meedenken, naar elkaar luisteren en samen tot een beslissing komen. Kinderen moeten hun mening kunnen uiten en de gemeente moet daar naar luisteren. Delft moet de richtlijnen en concrete aanbevelingen om aan het VN-Kinderrechtenverdrag te voldoen serieus oppakken.
 • Sterke lokale journalistiek. Als waakhond van de democratie vervult de journalistiek een belangrijke controletaak voor ons allemaal. Het Delfts mediafonds opgericht ter versterking en ondersteuning van de lokale journalistiek verdient een stabiele financiering. Bedragen voor lokale omroepen vanuit het gemeentefonds moet Delft daaraan besteden.