Sport, cultuur en vrije tijd

Delft is een levendige stad met een prachtige historische binnenstad. De stad functioneert als huiskamer in onze vrije tijd en biedt goede voorzieningen voor cultuur en sport.

Ruimte in de binnenstad

Hier wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld, geslenterd of een terrasje gepakt. Door deze kwaliteiten heeft Delft een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Door het intensieve gebruik van deze functies kan in de binnenstad overlast ontstaan. D66 wil dat iedereen van een leefbare en aantrekkelijke binnenstad kan blijven genieten, ook in de toekomst.

 • D66 zet in op buurt- en wijkcentra met voorzieningen op loop- en fietsafstand voor dagelijkse benodigdheden. Naast een supermarkt vind je hier een drogisterij en een huisarts of fysiotherapeut. Daarmee stimuleren we fietsen en lopen, houden we de wijken aantrekkelijk en kunnen ouderen langer zelfstandig wonen.
 • D66 wil dat de gemeente samen met bewoners en ondernemers een gebiedsvisie voor de binnenstad opstelt. Hierin nemen we op hoe we de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk houden en wegen we keuzes voor economie, toerisme, erfgoed, wonen en openbare ruimte met elkaar af.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder de Delftse samenleving. Cultuur zit in ons erfgoed, onze monumenten en de geschiedenis, maar ook in vernieuwende kunstzinnige initiatieven. We koesteren de grote culturele voorzieningen zoals theater De Veste, museum Prinsenhof en OPEN, maar ook onze kleinere instellingen zoals Fringe festival en het Rietveld theater. D66 wil:

 • Een divers cultureel aanbod dat voor alle Delftenaren bereikbaar is met ruimte voor initiatieven in alle wijken.
 • Nieuwe doelgroepen blijven aanspreken met cultuur door initiatieven meer naar de wijken te brengen.
 • Dat iedereen kan meedoen met het culturele aanbod. Het Jeugdcultuurfonds en de Delftpas zijn cruciaal om meer mensen te trekken. De gemeente moet hier duidelijker over communiceren, zodat mensen die hier baat bij hebben weten van het bestaan van deze initiatieven.
 • Dat kunst en cultuur serieuze waardering krijgen, ook in financiële zin. Om te komen tot eerlijke beloningen staat D66 achter de Fair Practice Code. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van de kernwaarden solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.
 • Behoud en goed onderhoud van de kunstwerken die de stad sieren. Bij nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte krijgt de buurt een stem. Openbare kunst kan de identiteit van de stad namelijk versterken, zoals dat Delft een regenbooggemeente is.
 • Dat de gemeente nieuwe kleinschalige culturele initiatieven faciliteert, bijvoorbeeld door te helpen met het vinden van geschikte werkruimte, zoals atelierruimte.
 • D66 stimuleert initiatieven van kunstenaars in de buitenruimte, door het faciliteren van het vinden van plekken in de stad en het verstrekken van subsidies aan bewoners die hun buurt willen verfraaien.
 • Een onderzoek naar wat Theater de Veste nodig heeft om met vertrouwen de toekomst in te gaan. Theater de Veste is een sterk theater met een divers aanbod. Het gebouw is toe aan groot onderhoud en vernieuwing. Op termijn geld beschikbaar stellen voor een nieuw theater.
 • Het Prinsenhof goed doorgeven aan generaties na ons.
 • De gemeente welwillend laten kijken naar hulp bij huisvesting en activiteiten voor het Museum Van Marken, geïnspireerd op de gelijknamige eerste sociale ondernemer van Nederland.
 • Een spreiding van culturele evenementen en activiteiten over de wijken. Daarmee betrekken we alle wijken bij cultuur en tegelijkertijd verdelen we eventuele overlast.

Zuinig op ons erfgoed

Erfgoed is van grote waarde, het is de drager van onze geschiedenis en speelt een grote rol in de aantrekkelijkheid, identiteit en het vestigingsklimaat van de stad. In Delft zijn we zuinig op ons erfgoed. D66 wil dat Delft, samen met inwoners, vrijwilligers, bedrijven en partners, de waarde die het erfgoed heeft voor de huidige samenleving beter tot zijn recht laten komen. Daarbij hebben we oog voor de schaduwzijde van de Delftse Gouden Eeuw en de relatie van stad en slavernij. D66 is voorstander van:

 • Kennis over verduurzaming van monumentale panden toegankelijk maken voor eigenaren en de markt. Advisering vanuit de gemeente blijft mogelijk.
 • Het meenemen van cultuurhistorie in gebiedsvisies, zoals bij Schieoevers.
 • De kennis over de verduurzaming van monumenten verder op te bouwen.
 • Waarde en belang toekennen aan immaterieel erfgoed. Het verbindt mensen, draagt tradities en geeft inzicht in verleden, heden en toekomst.

Toerisme in balans

Onze prachtige stad trekt -in gewone jaren- veel bezoekers. Voor corona ontvingen we jaarlijks meer dan een miljoen internationale bezoekers. Daarnaast komt er ook nog een veelvoud aan landelijke en regionale bezoekers naar onze stad. Bezoekers zijn een verrijking, we zijn trots op onze stad en willen die laten zien. Maar toerisme kan ook voor ontzettende verschraling van een stad zorgen wanneer het de spuigaten uitloopt. Dan drukt het bewoners weg. Waar toerismebeleid vroeger gericht was op ‘meer is beter’, willen we nu vooral de juiste toerist aantrekken. We willen de vruchten plukken van toerisme, maar alleen de zoete. Dat kan als we het in goede banen leiden. Airbnb en vakantieverhuur kan een kans zijn. Het is mooi als Delftenaren een weekendje weg gaan en hun appartement verhuren aan toeristen. Maar als er geen duidelijke regels voor zijn loopt het uit de hand. Woningen zijn er om in te wonen. Daarom willen we duidelijke regels.

 • We willen dat er meer bezoekers ook blijven slapen. Veel toeristen doen een dagje Delft met een andere stad als uitvalsbasis.
 • D66 wil dat Delft een nog aantrekkelijker stad wordt voor congressen. Door de TU heeft Delft het in zich om een nog betere wetenschappelijke congresstad te worden.
 • We willen dat de gemeente doorzet met de organisatie van themajaren. Dit is een groot succes. Het trekt bezoekers, verbindt bewoners en ondernemers en brengt kinderen en jongeren in contact met cultuur. Makers zijn vrij om hun eigen invulling hierin te maken.
 • Vakantieverhuur mag het wonen in de stad niet verdringen. Met nieuwe landelijke wetgeving kunnen we inspelen op dit probleem. Wij zijn vóór een registratie- en meldplicht zodat er een maximaal aantal nachten van 30 per jaar gehandhaafd kan worden. Dat is vergelijkbaar met andere gemeenten. Daarbij hebben we oog voor de verschillen tussen wijken.
 • Toeristenbelasting zien wij als bijdrage van de bezoekers aan onze stad. Daarvan houden we bijvoorbeeld de binnenstad extra schoon en investeren we in voorzieningen. De koppeling van de inkomsten van toerismebelasting aan stadsmarketing wil D66 loslaten.
 • D66 wil dat Delft inzet op de ‘cultuurtoerist’. Daarom is het essentieel dat de gemeente inzet op een sterke museum- en cultuursector. Stadsbreed meer welke toeristen we aan willen trekken. Dat iedereen hierbij betrokken is. City marketing meer ingestoken vanuit de hele stad.

Sport en beweging

Alle Delftenaren moeten kunnen sporten. Voldoende bewegen is van groot belang. Het stimuleert lichaam en geest en draagt bij aan een gezonde levensstijl. D66 wil sport en beweging in Delft voor jong en oud aanmoedigen. Vitale en gezonde Delftenaren voelen zich beter, hebben een hogere weerstand en zijn gelukkiger. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie als plek waar alle mensen uit verschillende wijken samenkomen. Om sport en beweging eer aan te doen in Delft stelt D66 voor om:

 • Flink te investeren in Delftse sportvoorzieningen, met de focus op recreatief sporten.
 • Te werken aan toekomstbestendige clubs en verenigingen in Delft, voor een gezond sportklimaat in Delft.
 • De openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor sport en bewegen.
 • Bijzondere aandacht te hebben voor inclusiviteit in de sport en een gelijke toegang tot sportvoorzieningen voor mensen die extra hulp nodig hebben. Door de centrale positie van sport in onze maatschappij, verwacht D66 dat inclusiviteit in de sport zal uitstralen naar de hele Delftse samenleving.
 • Sportclubs te stimuleren om roken en overmatig alcoholgebruik te ontmoedigen en gezondere voedingskeuzes aantrekkelijker te maken.
 • Door te zetten met de bouw van een nieuw zwembad ter vervanging van de verouderde Sportfondsenbaden aan de Weteringlaan en bij Zwem- en Squashcentrum Delft.
 • De zwemwaterkwaliteit van de Delftse Hout te verbeteren door meer aandacht aan zwerfafval te besteden, schone stranden te creëren en goed samen te werken met het Hoogheemraadschap Delfland.