Ruimte voor planten, water en dieren

In een dichtbebouwde stad als Delft dragen bomen, struiken, bloemen en de inrichting van de openbare ruimte bij aan een leefbare en gezonde woonomgeving voor mensen en dieren. Door buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk in te richten en de ecologische zones te verbinden vergroot Delft de biodiversiteit. Dat is goed voor flora en fauna. Bovendien vormen deze groene schakels en linten aantrekkelijke wandelroutes vanuit de woonwijken naar het buitengebied. In het bebouwde stedelijk gebied gaat D66 voor natuurvriendelijke inrichting: van groene gevels tot insectvriendelijke beplanting, van ingebouwde vogelkastjes in stenen gevels tot kattentrapjes in de grachten.

Groen in een stad met schone lucht

D66 koestert het groen in en om de stad. Bomen en groen zijn belangrijk om hittestress tegen te gaan, dragen bij aan de luchtkwaliteit en zorgen voor natuurlijke afwatering. Wij zijn daarom voorstander van:

 • Het aanplanten van grote bomen. Bomen die moeten wijken voor bouwontwikkelingen wil D66 zoveel mogelijk in de directe omgeving compenseren, al dan niet via het Bomenfonds.
 • Een voorkeursbehandeling voor planten en boomsoorten die bijdragen aan een natuurlijke inrichting. Deze bomen verkiezen wij boven soorten die wellicht mooi bloeien, maar weinig bijdragen of inheemse soorten verdringen.
 • Een zo natuurvriendelijk mogelijke inrichting van de openbare ruimte, zonder chemicaliën te gebruiken of technieken die schadelijk zijn voor plant of dier.
 • De verbetering van de lucht die we allemaal inademen, bijvoorbeeld door maatregelen en goede voorlichting over aggregaat gebruiken houtstook.
 • Het vergroten van de milieuzone en het uitbreiden van de emissie eisen naar personenauto’s en bestelwagens op diesel.

Schoon en gezond water

Duurzaam waterbeheer is onmisbaar voor de kwaliteit van het leven in de stad. Onder invloed van klimaatverandering, verstedelijking en bedrijvigheid staat de kwaliteit van ons grond- en drinkwater onder druk. D66 wil:

 • Een verbetering van de biodiversiteit aan de Delftse oevers onder andere door plaatsing van groene oevers en biodiversiteit eilandjes.
 • Ruimte creëren om water van hoosbuien vast te houden, zoals bij Park Spoorloos. We stimuleren bewoners om maatregelen te nemen bij hun tuin of huis met een regenton, groen dak en plantenbakken door campagnes zoals Buitenkans Delft.
 • Actieve samenwerking met andere gemeenten en het Hoogheemraadschap voor klimaatadaptief beleid. Er liggen kansen om meer gebruik te maken van elkaars expertise en capaciteiten.
 • Blauwalg en overmatige kroosvorming tegengaan. De omgevingsdienst Haaglanden moet harder optreden bij de glastuinbouw in onze buurgemeenten, zodat de voeding voor kroos in ons grachtenwater afneemt.
 • Bij de vervanging van de riolering rekening houden met klimaatadaptatie. Het riool moet zware regenbuien kunnen verwerken. Bij de aanleg en vervanging van het riool schoon regenwater scheiden van het vuile afvalwater. Regenwater gaat dan naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Nu wordt in het riool nog twee soorten water gemengd: afvalwater en regenwater.
 • De grachten zijn te smal en te kwetsbaar om deze vrij te geven aan alle boten. Toegang tot de grachten van de binnenstad met gemotoriseerde boten blijft alleen toegestaan met vergunning. Vergunningen geven we alleen aan elektrisch aangedreven boten.

Welzijn voor dieren

Dieren horen bij de samenleving en verdienen onze zorg. Welzijn voor dieren gaat voor D66 uit van de natuurlijke behoeftes van het dier. Daarom stellen wij voor om:

 • Geen vergunningen af te geven voor activiteiten en evenementen die het welzijn van dieren aantasten.
 • De ganzenpopulatie terug te dringen, door ze op een diervriendelijke manier te vangen en te verplaatsen naar een andere locatie.
 • Delftse kinderen bij kinderboerderijen te leren op speelse wijze met dieren en hun welzijn om te gaan. D66 zal de Delftse ondersteunen waar nodig. Kinderboerderijen moeten voldoen aan strenge eisen van dierenwelzijn.