Strijden voor een beter klimaat

Delft moet de komende jaren volop aan het werk om in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig te kunnen zijn. Om daar te komen, zet Delft in op energiebesparing, een warmtenet en zonne-energie.

Ook ondersteunen wij de landelijke tussendoelen: Delft is aardgasvrij in 2050 en 40% van de geschikte gebouwen worden voorzien van zonnepanelen.

Schone energie in elke Delftse wijk

In een duurzame woning woon je comfortabel en heb je een lagere energierekening. Daarnaast vertaalt een hoger energielabel door verduurzaming van de woning zich ook in een betere marktwaardering. Huizenkopers zijn bereid meer te betalen voor een woning met een hoger energielabel. D66 wil:

 • De energietransitie bekijken per wijk en waar nodig per buurt. Een grachtenpand biedt andere kansen en moeilijkheden dan een gezinswoning in Tanthof initiatieven.
 • Iedereen van toegankelijke en correcte informatie voorzien zodat iedereen mee kan doen met de energietransitie.
 • Het energieloket ook inzetten om kleine en grote bedrijven te helpen. Nu helpt het loket vooral particulieren, maar bedrijven hebben een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie.
 • In 2050 van het gas af. De aanleg van het warmtenet is hierin een eerste grote stap. Wij willen ook andere initiatieven stimuleren, zoals de geothermische bron van de TU Delft.
 • In gesprek met Delftse wooncorporaties over het verduurzamen van hun voorraad en hier prestatieafspraken over maken. Corporaties zijn een belangrijke partner om te komen tot duurzaam wonen in een duurzame stad.

Delft dempt klimaateffect

Door klimaatverandering heeft Delft met meer extreem weer te maken. Asfalt, baksteen en beton leiden bij warmte tot hittestress en bij stevige buien tot wateroverlast . Om de stad aangenaam en leefbaar te houden moeten we de openbare ruimte anders inrichten. D66 stelt voor om:

 • Groen in te zetten tegen hittestress. Door nieuwe stadsparken zoals het Van Leeuwenhoekpark of openlucht laboratoria zoals The Green Village kan de stad meer kennis en ervaring opdoen met de manieren waarop groen het beste kan bijdragen tegen hittestress.
 • Verharding in de openbare ruimte en in tuinen te vervangen voor groen. Bijvoorbeeld door tegels te wippen. Wat D66 betreft heeft Delft in 2026 de meeste meters geveltuin per inwoner van Nederland.

Van afval naar grondstof

We staan voor een grote uitdaging in onze stad: het restafval moet aanzienlijk verminderen. Restafval belast het milieu onnodig veel en grondstoffen gaan verloren in de verbrandingsoven. Wij willen:

 • Grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken en zwerfafval onder controle brengen. D66 wil op nascheiding inzetten, daar waar dit leidt tot betere scheidingsresultaten en lagere kosten. Met het nieuwe contract voor afvalverwerker HVC is Delft flexibel met de keuze voor bron- en nascheiding. Zo kunnen we goed, goedkoop een duurzaam doen wat werkt in de wijken op een manier die past bij de stad en alle Delftenaren, met bijzondere aandacht voor ervaren knelpunten in de stad.
 • De betrokkenheid van inwoners bij duurzame afvalverwerking vergroten door afvalprojecten te starten met maatschappelijke organisaties en scholen, zoals gebeurde bij ‘de Afvalstad’.
 • De Ja/Ja-sticker invoeren, zodat alleen Delftse huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. Zo voorkomen we papierafval. Dat is duurzamer dan achteraf te moeten scheiden en recyclen.
 • Strengere handhaving op afvalbijplaatsing naast containers en meer ruimte voor experimenten, zoals containertuintjes. Bewoners zijn dan mede verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen.
 • Betere inzameling van bedrijfsafval. Nu zijn veel inzamelaars met dezelfde taak bezig. Dit kan efficiënter en grondiger. Daarnaast wil D66 dat bedrijven en ondernemers hun krachten bundelen om zwerfafval in de openbare ruimte te verminderen.