Schone mobiliteit

De manier waarop mensen zich verplaatsen gaat veranderen om Delft bereikbaarder, leefbaarder en veiliger te maken. D66 wil de ruimte in de stad beter benutten door voorrang te geven aan ruimte-efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. D66 kiest voor de fiets, en niet voor niets. Binnen Delft zijn de ritten kort en is de fiets de makkelijke, schone en snelle manier om van A naar B te gaan. We stimuleren een verschuiving van eigen auto naar deelauto. De ruimte die vrijkomt maakt de straat een plek waar mensen willen zijn, waar ruimte is voor groen en spelende kinderen. Delft blijft toegankelijk voor auto’s, maar voor wie kan en wil kiezen wordt lopen, fietsen of het OV de aantrekkelijke norm.

Ruimte voor voetganger en fietser

Het Mobiliteitsprogramma 2040 is er door de inspanning van D66 gekomen. Het programma zet de voetganger op nummer één, de straat voor de mensen. De fiets wordt nog belangrijker voor de bereikbaarheid binnen de stad. Dat vraagt om verbetering van het netwerk, de veiligheid en het geschikt maken van routes voor gebruikers met verschillende snelheden. We zijn er trots op dat het plan er nu ligt. Maar we zijn nog niet klaar. D66 wil:

 • De straat teruggeven aan bewoners door wegen te versmallen, parkeerplaatsen te verwijderen en groen toe te voegen.
 • Meer rijden met schonere en stillere vervoermiddelen.
 • Het autoluwplus gebied verder uitbreiden daar waar het bijdraagt aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit. De vrijgekomen ruimte op straat en langs de grachten richten we in samenwerking en afstemming met bewoners, bedrijven en organisaties in.
 • Een logische aansluiting van fietsroutes tussen wijken buiten de gemeenten zoals Ypenburg, Vrijenban naar Elsenburgerbos. Een mooi voorbeeld zijn de Metropolitane fietsroutes die verschillende gemeenten binnen de Metropoolregio met elkaar verbinden.
 • D66 wil dat de gemeente in de binnenstad een gebouwde fietsenstalling realiseert om het tekort aan stallingsplekken in de openbare ruimte op te lossen.

Verkeersveilige stad

Iedereen moet makkelijk en veilig tussen wijken kunnen bewegen. Te voet, op de fiets, op de scooter, in de bus of tram, of met de auto. Woonwijken staan niet op zichzelf. We wonen allemaal in hetzelfde Delft. D66 wil de verbindingen in de stad verbeteren en pleit daarom voor:

 • Het omleiden van auto’s die niet in de stad hoeven te zijn.
 • 30 kilometer per uur binnen de hele bebouwde kom. We willen de inrichting van de straten en wegen aanpassen zodat die past bij de maximum snelheid.
 • Prioriteit voor de fiets met nieuwe verbindingen zoals de Gelatinetunnel in het verlengde van de Gelatinebrug. De vernieuwing van Station Delft Campus biedt mogelijkheden om de drukte bij station Delft te verminderen en fietsverkeer richting TU campus te spreiden.
 • Veilige verkeersroutes naar scholen, waardoor kinderen snel zelfstandig lopend of op de fiets kunnen komen.
 • Het autoluw maken van schoolomgevingen tijdens haal- en brengtijden . Er komen geen Kiss+Ride plekken bij nieuwe scholen. Zo maken we het zo veilig mogelijk.

Openbaar vervoer en deelmobiliteit

D66 geeft voorrang aan ruimte-efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. Wij kijken daarom vooral naar de fiets, het OV en innovatief deelvervoer. Zo beperken we het aantal autokilometers. D66 is voorstander van:

 • Het combineren van vervoermiddelen zoals trein en fiets.
 • Het spreiden van werk- en schooltijden om spitsdrukte te verminderen. D66 wil dat de gemeente hiervoor optrekt met TU, Hogescholen en grotere werkgevers, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.
 • Het doortrekken van tramlijn 19 naar de zuidelijke TU campus.
 • Het faciliteren van deelauto’s, -scooters, en -fietsen en zo kunnen bewoners kiezen uit verschillende vervoermiddelen bij zogenoemde mobiliteitshub.
 • Beperkingen wegnemen om gedeeld eigenaarschap met buren of vrienden mogelijk te maken.
 • Vier treinsporen tussen Delft en Schiedam.
 • Een stop op uitbreiding van Rotterdam – The Hague Airport , zeker voor afstanden waar de trein een logisch alternatief is.

Autoverkeer en optimaal parkeren

De toekomst van de auto is elektrisch, gedeeld en op afroep beschikbaar. Delft bereidt zich hierop voor door autodelen te stimuleren en parkeerplekken optimaal te benutten. Voor de omliggende snelwegen bekijkt D66 bereikbaarheid, geluidsoverlast en uitstoot in samenhang. Voor de verbetering, vernieuwing, vermindering en verduurzaming van het autoverkeer wil D66:

 • Zorgen dat mensen hun elektrische auto in de hele stad makkelijk kunnen laden, zowel met private als met publieke laadpalen.
 • De verbreding van de A4 tegenhouden. Verbreding lost niets op, maar zorgt wel voor meer uitstoot, luchtvervuiling en geluidshinder. Bovendien zorgt de vermeerdering van auto’s voor problemen in de stad, waar we de wegen niet verbreden.
 • Een 80 km/u zone instellen op de A13 tussen Rotterdam en Delft. Dit draagt bij aan de luchtkwaliteit, het verminderen van geluidshinder en het verbeteren van de veiligheid.
 • Weinig nieuwe of alleen inpandige parkeerplaatsen toestaan bij nieuwbouw.
 • Nauwelijks gebruikte parkeerterreinen herinrichten voor sport, spel en groen.
 • Parkeren Delft-garages aantrekkelijk maken voor binnenstadbewoners, ook wat betreft prijs.
 • Een einde maken aan bezoekersparkeren op de Gasthuisplaats en op termijn een andere invulling dan parkeren.

Logistiek in de stad

Voor bedrijven in de stad is goederenvervoer noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor bevoorrading, maar ook om de producten uit de hoogwaardige maakindustrie te vervoeren. Door duidelijke afspraken met de logistieke sector worden deze verplaatsingen komende jaren schoner en veiliger. Dat geldt ook voor bestelbusjes die overal in de stad pakjes bezorgen. Hier wordt steeds vaker een alternatief op de fiets mogelijk. D66 stelt voor:

 • Om de logistieke sector in 2025 uitstootvrij te hebben in de stad.
 • Om de tijden voor bevoorrading in de binnenstad zo beperkt mogelijk te maken.
 • Om een logistieke hub in te stellen, al dan niet binnen de gemeentegrens van Delft, voor de overslag van goederen naar kleiner en schoner vervoer, zoals fietskoeriers of elektrische voertuigen.
 • Om data en informatie van de gemeente te delen met de logistieke sector om minder verkeer, onnodig omrijden en uitstoot van fijnstof en CO2 te kunnen realiseren.

Een toegankelijke stad

In de inclusieve samenleving moet iedereen kunnen meedoen. Er zijn mensen die om diverse redenen niet de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen en daardoor niet op een volwaardige manier kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. D66 wil:

 • Dat iedereen een wijkcentrum voor dagelijkse boodschappen kan bereiken, al dan niet met een hulpmiddel. De inrichting van straat en stoep moet dit mogelijk maken.
 • Mobiliteitsarmoede voorkomen. Het moet voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke of visuele beperking, mogelijk zijn zich te verplaatsen en mee te kunnen doen.
 • De toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren, bijvoorbeeld door de inzet van OV-maatjes.