Een betaalbare woning voor iedereen

In Delft zijn meer betaalbare woningen nodig. Voor een duurzame toekomst moeten we de transitie naar energieneutrale woningen maken. Met een divers woningaanbod voor verschillende woonwensen voor jong en oud biedt Delft een thuis.

Delft bouwt 15.000 huizen tot 2040

Delft is een aantrekkelijke woonstad. Toch zijn er uitdagingen. Delft bouwt de komende jaren veel bij om de woningvoorraad te verbeteren. In wijken als Buitenhof en Voorhof kan en moet de leefbaarheid omhoog. D66 wil de balans tussen woningen in het sociale, huur- en koopsegment verbeteren om als stad aantrekkelijk te blijven. Ook pas-afgestudeerden, ouderen die hun eengezinswoning verkopen en mensen die voor hun werk naar Delft komen, moeten een betaalbare woning kunnen vinden die bij hen past.

D66 staat achter de ambitie om de komende jaren 15.000 woningen bij te bouwen in onze stad en volgt daarbij de uitgangspunten van de Delftse Woonvisie. Wij kijken daarbij in het bijzonder naar:

 • Het verbeteren van de doorstroming zodat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor starters.
 • Middeldure huur- en koopwoningen bijbouwen.
 • De modernisering van het sociale huurwoningbestand met kwalitatieve en duurzame woningen. D66 is voorstander van een maximum percentage aan sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten.
 • Iedere Delftenaar heeft recht op een gezonde woning. Wij kijken in het bijzonder naar schimmel aanpak in sociale huurwoningen.
 • Gebieds- en projectontwikkelingen kunnen middels ontwerp- en materiaalkeuze een bijdrage leveren aan duurzaam en klimaatvriendelijk bouwen. Zo leidt een keuze voor biobased ofwel ‘hergroeibare’ materialen tot de opslag van CO2 in bebouwing eerder dan dat we deze produceren – zoals dat gebeurt bij de productie van staal en cement. Daarom zetten we in op een gemeentelijke voorkeur voor circulair en biobased bouwen bij Delftse bouwprojecten Dit doen we door het invoeren van een circulair puntensysteem. Ontwikkelaars worden verplicht om per project een minimum aantal punten te scoren op het gebied van circulariteit. Voor dit puntensysteem wordt aangesloten bij de principes van ‘het nieuwe normaal voor circulair bouwen’. Wanneer het gebied ervoor geschikt is, worden er hogere ambities gesteld. Zo zorgen we ervoor dat er toekomstbestendig gebouwd wordt en we zuinig met onze grondstoffen omgaan.
 • Een financiële bijdrage van initiatiefnemers aan de inrichting van de openbare ruimte en grote investeringen die nodig zijn om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.
 • De ontwikkeling van de Beatrixlaan. Deze 70 km weg is een barrière in de stad. De zone lijkt kansrijk voor groen, wonen en verblijven als de weg wordt versmald en de snelheid lager kan. Op de ruimte die daarbij vrijkomt wil D66 woningen bouwen en het groen betrekken bij de leefomgeving.
 • Het inzetten van huurteams die mensen kunnen bijstaan in huurgeschillen.
 • Het tegengaan van racisme en discriminatie op de woningmarkt bijvoorbeeld door inzet van lokhuurders om vast te stellen of daar inderdaad sprake van is.
 • Regionale afspraken over een evenwichtig woonaanbod.
 • Gemengde en gespreide woonkansen voor statushouders. Delft blijft zijn eerlijke aandeel leveren in de huisvesting van statushouders want mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld hebben recht op goede opvang en huisvesting.
 • Actieve maatregelen om de oververhitte huizenmarkt te temmen.
 • Malafide verhuurders pakken we aan door de gemeente actief te laten controleren op goed verhuurderschap en huurprijzen.

Gemengde stadswijken, plek van ontmoeting

Onze leefomgeving draagt bij aan onze verbondenheid in de stad. D66 wil zorgen voor gemengde wijken met goede voorzieningen en openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en mensen te ontmoeten.

 • D66 wil dat elke wijk over een divers aanbod van voorzieningen beschikt, passend bij de bewoners van de wijk en dat deze goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Denk aan scholen, zorginstellingen, maar ook winkels en andere basisvoorzieningen.
 • D66 wil meer veiligheid en levendigheid in wijken door bij vernieuwing en nieuwbouw in te zetten op levendige begane gronden met een sociale plint.
 • D66 wil buurthuizen en inwoners de ruimte geven voor initiatieven. De gemeente onderzoekt met welke ondersteuning en inzet buurthuizen een goede plek in de wijk voor activiteiten voor bewoners en interactie met bijvoorbeeld jongerenwerkers zijn. D66 ziet de waarde zelfstandige speeltuinen, want zo heeft iedereen baat bij de energie in de wijken.
 • Bij grote bouwlocaties, zoals de Schieoevers, is het belangrijk een goede mix van wonen, werken, voorzieningen en verblijven voor ogen te houden.

Studentenhuisvesting in goede banen

De krapte aan woningen geldt ook voor studenten. We blijven ons daarom sterk maken voor het bijbouwen van studentenwoningen verspreid over de stad met de nadruk op de campus. Omdat er niet voldoende ruimte is om voor alle studenten binnen Delft een woning te bouwen, is er goede afstemming met buurgemeenten nodig. Veel studenten wonen al in Den Haag en Rotterdam en er zijn kansen om studentenwoningen in Schiedam en Rijswijk toe te voegen. Om deze ontwikkelingen kansrijk te maken zijn goede fiets- en OV-verbindingen naar de TU Campus essentieel. D66 wil:

 • Dat er meer studentenwoningen op de TU Campus bijgebouwd worden. Dat draagt bij aan een levendige campus en een levendige stad.
 • De TU Delft actief betrekken bij het vinden van locaties voor tijdelijke en permanente bewoning, want de universiteit blijft naar verwachting doorgroeien.
 • Meer studentenhuizen bouwen in plaats van zelfstandige studentenwoningen.
 • De stop op verkamering afbouwen als de krapte op de woningmarkt onder controle is. Overlast door verkamering zoals in de Wippolder pakken we in samenspraak met de TU aan.
 • Mensen bij elkaar brengen met gemengde woonvormen zoals Abtswoude Bloeit waar ouderen, jongeren en statushouders samenwonen.

Verdichting combineren met vergroening

Ruimte in Delft is schaars. Waar mogelijk bouwen we in hogere dichtheden en zetten we hoogbouw in op plekken waar dat kwalitatief kan. Hierdoor houden we ruimte over voor het toevoegen van groen en kunnen we bestaand groen behouden. D66 kiest voor:

 • Bouwen in hogere dichtheden en het toepassen van hoogbouw aan de Schieoevers. Hierdoor kan bestaand groen zoveel mogelijk behouden blijven.
 • Straten met groen en ruimte, een levendige plint op ooghoogte met woningen of winkels die goed aansluiten bij de openbare ruimte.
 • Groene gevels en natuurinclusief bouwen.